Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Portugalsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Portugalsku a miestne kontaktné miesta.

Orgán presadzovania práva 

  • Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE (Úrad pre bezpečnosť potravín a hospodárstvo – FSEA)/Generálne riaditeľstvo pre spotrebiteľov (CDG) vo veciach týkajúcich sa výlučne reklamy

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Decreto-Lei n.° 80/2019, Diário da República n.° 114/2019, Série I de 2019 – 06 – 17

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj