Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Holandsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Holandsku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Holandska

Orgán presadzovania práva 

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Postbus 487
3500 AL Utrecht
E-mail

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Splnomocnenie ACM a AFM [
príloha a) organizácie Wet Handhaving consumptionntenbescherming (Artikel I, onderdeel C, van de Wet van 6 februari 2019 tot wijziging van de Wet Handhaving consumptionntenbescherming (implementatie verordening (EÚ) 2018/302) (Stb. 2019, 70)) v spojení s článkami 2.2 a 3.1 prvým odsekom zákona Wet Handhaving consumptionntenbescherming)

• Artikel 296 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek + de artikelen 74 e.v. en 162 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj