Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medzinárodná iniciatíva zameraná na umelú inteligenciu zameranú na človeka

Medzinárodná iniciatíva zameraná na umelú inteligenciu zameranú na človeka pomôže presadzovať víziu EÚ v oblasti udržateľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie.

    Logo pre IntouchAI.EU

Čo je iniciatíva Iniciatíva pre umelú inteligenciu zameranú na človeka?

Útvar Európskej komisie pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) a Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) v spolupráci s európskymi službami pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) spustili rozsiahly projekt nástroja zahraničnej politiky na spoluprácu s medzinárodnými partnermi v regulačných a etických otázkach a na podporu zodpovedného rozvoja dôveryhodnej umelej inteligencie na celosvetovej úrovni.

Cieľom medzinárodného projektu umelej inteligencie zameraného na človeka (InTouchAI.eu) je podporiť Európsku komisiu pri vytváraní rámca pre etiku a dôveru s cieľom umožniť rast umelej inteligencie. Je to v súlade s hodnotami EÚ a malo by sa pripraviť pôdu pre budovanie globálnej koalície v tejto oblasti.

Na dosiahnutie tohto cieľa sú špecifickými cieľmi projektu podpora Komisie pri:

  1. rozvíjať zodpovedné vedenie v globálnych diskusiách o umelej inteligencii;
  2. vytvoriť podmienky na zavádzanie politík a osvedčených postupov a noriem, ktorými sa zabezpečí vhodný etický a právny rámec pre umelú inteligenciu;
  3. zlepšiť informovanosť verejnosti o výzvach a príležitostiach spojených s umelou inteligenciou.

Plánované aktivity

Prostredníctvom mobilizácie činností strategickej komunikácie a diplomacie v oblasti technológií sa InTouchAI.eu zameriava na doplnenie prebiehajúcich medzinárodných procesov. Na tento účel vypracuje spoločné iniciatívy s kľúčovými zainteresovanými partnermi a podobne zmýšľajúcimi krajinami.

Projekt očakáva mobilizáciu existujúcich multilaterálnych a bilaterálnych iniciatív v kontexte medzinárodných fór, ako sú G20 a G7. Prispeje najmä k činnostiam Komisie v rámci nedávno zriadenej platformy pre umelú inteligenciu v oblasti globálnej politiky. Túto platformu spustili kľúčové medzinárodné organizácie a príslušné inštitúcie pôsobiace v oblasti podpory umelej inteligencie zameranej na človeka na celosvetovej úrovni.

Projekt InTouchAI.eu bude počas svojej vykonávacej fázy vykonávať tieto činnosti:

  1. Dialóg a spoločné iniciatívy s podobne zmýšľajúcimi partnermi: zamerané na podporu politického dialógu a činností výmeny poznatkov pre cieľové zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou sústredenou na človeka, a na uľahčenie zbližovania regulačných prístupov a zvýšenie informovanosti o politických iniciatívach EÚ.
  2. Verejná osveta a technologická diplomacia: s cieľom uskutočňovať politickú a osvetovú komunikáciu a komunikáciu v oblasti technologickej diplomacie s cieľom zvýšiť viditeľnosť činností EÚ a vedúce postavenie s cieľom podporiť vytvorenie globálnej koalície pre umelú inteligenciu zameranú na človeka.
  3. Výskum, zhromažďovanie spravodajských informácií a monitorovanie vývoja umelej inteligencie: preskúmať pokrok iniciatív v oblasti umelej inteligencie na celom svete, ako aj uľahčiť výmenu poznatkov, zvýšiť informovanosť a podporiť porozumenie a prijatie spoločného prístupu k zodpovednej a dôveryhodnej umelej inteligencii.

Podpora vízie EÚ v oblasti udržateľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie vo svete

Európska únia očakáva, že umelá inteligencia výrazne zlepší životy občanov a prinesie významné výhody pre spoločnosť a hospodárstvo. Hlavnou víziou, ktorá charakterizuje prístup EÚ, je vytvorenie umelej inteligencie zameranej na človeka,ktorá zabezpečuje, aby umelá inteligencia fungovala pre ľudí a chránila základné práva. Prístup EÚ k umelej inteligencii zahŕňa aj podporu technologickej a priemyselnej kapacity EÚ a využívania umelej inteligencie v celom hospodárstve a prípravu na sociálno-ekonomické zmeny.

V rámci koordinovaného plánu EÚ v oblasti umelej inteligencie na rok 2021 sa Európska komisia a členské štáty zameriavajú na podporu vízie EÚ pre udržateľnú a dôveryhodnú umelú inteligenciu vo svete. Komisia sa zapojí do medzinárodných, multilaterálnych a dvojstranných diskusií s cieľom vybudovať silnú koalíciu krajín, ktoré zdieľajú túžbu po regulačných zárukách a demokratickej správe umelej inteligencie.

Kontakt

InTouchAI.eu Projektový tím: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, vedúca tímu InTouchAI.eu a kľúčová expertka v oblasti medzinárodných vzťahov a strategickej komunikácie: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Kľúčový expert na etiku umelej inteligencie: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Zmluva o poskytovaní služieb 2020/418 042 vykonávaná konzorciom pod vedením konzultačnej skupiny GFA so spoločnosťami CARSA, DFKI a PwC pre Útvar Európskej komisie pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) a GR CONNECT. Vyjadrené názory nemožno v žiadnom prípade považovať za vyjadrenie oficiálneho stanoviska Európskej únie.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky prístup k umelej inteligencii

Prístup EÚ k umelej inteligencii sa zameriava na excelentnosť a dôveru s cieľom posilniť výskumnú a priemyselnú kapacitu a zároveň zaistiť bezpečnosť a základné práva.

Pozri aj

Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie

Cieľom koordinovaného plánu pre umelú inteligenciu je urýchliť investície do umelej inteligencie, konať v oblasti stratégií a programov umelej inteligencie a zosúladiť politiku umelej inteligencie s cieľom zabrániť fragmentácii v Európe.

Európska aliancia pre umelú inteligenciu

Európska aliancia pre umelú inteligenciu je iniciatívou Európskej komisie na vytvorenie otvoreného politického dialógu o umelej inteligencii. Aliancia pre umelú inteligenciu od svojho založenia v roku 2018 zapojila približne 6000 zainteresovaných strán prostredníctvom...

Súvisiace politiky

Medzinárodné vzťahy

Európska únia spolupracuje s krajinami na celom svete a medzinárodnými organizáciami s cieľom...