Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Starptautiski pasākumi uz cilvēku orientēta mākslīgā intelekta iniciatīvai

Starptautiskā informēšana par antropocentriska mākslīgā intelekta iniciatīvu palīdzēs popularizēt ES redzējumu par ilgtspējīgu un uzticamu MI.

    Logotips IntouchAI.EU

Kāda ir uz cilvēku vērsta mākslīgā intelekta iniciatīva?

Eiropas Komisijas Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI) un Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (DG CONNECT) sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestiem (EĀDD) uzsāka plašu ārpolitikas instrumentu projektu, lai sadarbotos ar starptautiskajiem partneriem regulatīvos un ētikas jautājumos un veicinātu uzticama MI atbildīgu attīstību pasaules līmenī.

Starptautiskā uz cilvēku orientētas pieejas mākslīgā intelekta projekta (InTouchAI.eu) mērķis ir atbalstīt Eiropas Komisiju ētikas un uzticēšanās satvara izveidē, lai veicinātu mākslīgā intelekta izaugsmi. Tas ir saskaņā ar ES vērtībām, un tam būtu jāsagatavo pamats globālās koalīcijas veidošanai šajā jomā.

Lai sasniegtu šo mērķi, projekta konkrētie mērķi ir atbalstīt Komisiju, lai:

  1. attīstīt atbildīgu vadību globālajās diskusijās par mākslīgo intelektu;
  2. radīt apstākļus politikas, labas prakses un standartu ieviešanai, kas nodrošina pienācīgu ētisko un tiesisko regulējumu MI jomā;
  3. uzlabot sabiedrības informētību par problēmām un iespējām, kas saistītas ar mākslīgo intelektu.

Plānotie pasākumi

Mobilizējot stratēģiskās komunikācijas un tehnoloģiju diplomātijas darbības, InTouchAI.eu mērķis ir papildināt notiekošos starptautiskos procesus. Šajā nolūkā tā izstrādās kopīgas iniciatīvas ar galvenajiem ieinteresētajiem partneriem un līdzīgi domājošām valstīm.

Projektā paredzēts izmantot esošās daudzpusējās un divpusējās iniciatīvas saistībā ar starptautiskiem forumiem, piemēram, G20 un G7. Jo īpaši tas dos ieguldījumu Komisijas darbībās, kas ir daļa no nesen izveidotās Globālās politikas mākslīgā intelekta platformas. Šo platformu izveidoja galvenās starptautiskās organizācijas un attiecīgās iestādes, kas pasaules līmenī nodarbojas ar uz cilvēku orientēta mākslīgā intelekta popularizēšanu.

InTouchAI.eu projekts īstenošanas posmā veiks šādas darbības:

  1. Dialogs un kopīgas iniciatīvas ar līdzīgi domājošiem partneriem: mērķis bija atbalstīt politikas dialogu un zināšanu apmaiņas pasākumus mērķtiecīgām ieinteresētajām personām, kas saistītas ar uz cilvēku vērstu MI, un veicināt regulatīvo pieeju konverģenci un veicināt informētību par ES politikas iniciatīvām.
  2. Sabiedrības informēšana un tehnoloģiju diplomātija: ar mērķi īstenot politikas un sabiedrības informēšanas un tehnoloģiju diplomātijas komunikāciju, uzlabot ES darbību pamanāmību un vadošo pozīciju, lai veicinātu globālas koalīcijas izveidi par antropocentrisku MI.
  3. Pētniecība, izlūkdatu vākšana un MI attīstības uzraudzība: pārskatīt MI iniciatīvu progresu visā pasaulē, kā arī veicināt zināšanu apmaiņu, palielināt informētību un veicināt izpratni par kopīgu pieeju atbildīgam un uzticamam mākslīgajam intelektam un tās pieņemšanu.

Popularizēt ES redzējumu par ilgtspējīgu un uzticamu MI pasaulē

Eiropas Savienība sagaida, ka mākslīgais intelekts būtiski uzlabos iedzīvotāju dzīvi un sniegs būtisku labumu sabiedrībai un ekonomikai. Galvenais redzējums, kas raksturo ES pieeju, ir uz cilvēku orientēta MI izveide,kas nodrošina MI darbu cilvēku labā un aizsargā pamattiesības. ES pieeja MI ietver arī atbalstu ES tehnoloģiskajām un rūpnieciskajām spējām un MI ieviešanu visā ekonomikā un gatavošanos sociālekonomiskām pārmaiņām.

2021. gada ES koordinētā MI plāna ietvaros Eiropas Komisija un dalībvalstis tiecas popularizēt ES redzējumu par ilgtspējīgu un uzticamu MI pasaulē. Komisija iesaistīsies starptautiskās, daudzpusējās un divpusējās diskusijās, lai izveidotu spēcīgu to valstu koalīciju, kurām ir kopīgas vēlmes pēc reglamentējošiem aizsardzības pasākumiem un MI demokrātiskas pārvaldības.

Sazināties ar mums

InTouchAI.eu Projekta komanda: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu komandas vadītājs un galvenais eksperts starptautiskajās attiecībās un stratēģiskajā komunikācijā: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu galvenais eksperts AI ētikā: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Pakalpojumu līgums 2020/418 042, ko īsteno GFA Consulting Group vadīts konsorcijs ar CARSA, DFKI un PwC Eiropas Komisijas Ārpolitikas instrumentu dienesta (FPI) un CONNECT ĢD vadībā. Pausto viedokli nekādā gadījumā nevar uzskatīt par tādu, kas pauž Savienības oficiālo nostāju.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

A European approach to artificial intelligence

The EU’s approach to artificial intelligence centers on excellence and trust, aiming to boost research and industrial capacity while ensuring safety and fundamental rights.

Skatīt arī

Eiropas AI alianse

Eiropas MI alianse ir Eiropas Komisijas iniciatīva izveidot atklātu politikas dialogu par mākslīgo intelektu. Kopš MI alianses darbības sākuma 2018. gadā tā ir iesaistījusi aptuveni 6000 ieinteresēto personu, rīkojot regulārus pasākumus, sabiedriskās apspriešanas un tiešsaistes...

Saistītās politikas