Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Międzynarodowy zasięg inicjatywy na rzecz sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka

Międzynarodowa inicjatywa na rzecz sztucznej inteligencji skoncentrowana na człowieku pomoże promować wizję UE dotyczącą zrównoważonej i godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Czym jest Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz Sztucznej Inteligencji?

Służby Komisji Europejskiej ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) oraz Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) uruchomiły duży projekt instrumentu polityki zagranicznej w celu współpracy z partnerami międzynarodowymi w kwestiach regulacyjnych i etycznych oraz promowania odpowiedzialnego rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji na szczeblu globalnym.

Międzynarodowy projekt dotyczący sztucznej inteligencji (InTouchAI.eu) ma na celu wspieranie Komisji Europejskiej w tworzeniu ram etyki i zaufania, aby umożliwić rozwój sztucznej inteligencji. Jest to zgodne z wartościami UE i powinno przygotować grunt pod budowę globalnej koalicji w tej dziedzinie.

Aby osiągnąć ten cel, celem szczegółowym projektu jest wspieranie Komisji w:

  1. rozwijanie odpowiedzialnego przywództwa w globalnych dyskusjach na temat sztucznej inteligencji;
  2. stworzenie warunków dla wdrażania strategii politycznych i dobrych praktyk oraz standardów, które zapewnią odpowiednie ramy etyczne i prawne w zakresie sztucznej inteligencji;
  3. zwiększenie świadomości społecznej na temat wyzwań i możliwości związanych ze sztuczną inteligencją.

Planowane działania

Poprzez mobilizację działań w zakresie komunikacji strategicznej i dyplomacji technologicznej InTouchAI.eu ma na celu uzupełnienie trwających procesów międzynarodowych. W tym celu Komisja opracuje wspólne inicjatywy z kluczowymi zainteresowanymi partnerami i krajami o podobnych poglądach.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących wielostronnych i dwustronnych inicjatyw w kontekście forów międzynarodowych, takich jak G20 i G7. W szczególności wniesie ona wkład w działania Komisji w ramach niedawno utworzonej platformy sztucznej inteligencji w ramach globalnej polityki. Platforma ta została uruchomiona przez kluczowe organizacje międzynarodowe i odpowiednie instytucje działające na rzecz promowania sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka na poziomie globalnym.

Projekt InTouchAI.eu będzie prowadził następujące działania na etapie realizacji:

  1. Dialog i wspólne inicjatywy z partnerami o podobnych poglądach: ma na celu wspieranie dialogu politycznego i działań w zakresie wymiany wiedzy skierowanych do zainteresowanych stron zainteresowanych zorientowaną na człowieka sztuczną inteligencją oraz ułatwianie konwergencji podejść regulacyjnych i zwiększanie świadomości na temat inicjatyw politycznych UE.
  2. Publiczne działania informacyjne i dyplomacja technologiczna: mając na celu prowadzenie działań politycznych i publicznych oraz komunikację w dziedzinie dyplomacji technologicznej, zwiększenie widoczności działań UE i pozycji lidera w celu promowania utworzenia globalnej koalicji na rzecz sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka.
  3. Badania, gromadzenie danych wywiadowczych i monitorowanie rozwoju sztucznej inteligencji: przegląd postępów w realizacji inicjatyw w zakresie sztucznej inteligencji na całym świecie, a także ułatwianie wymiany wiedzy, zwiększanie świadomości oraz promowanie zrozumienia i akceptacji wspólnego podejścia do odpowiedzialnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Promowanie wizji UE dotyczącej zrównoważonej i godnej zaufania sztucznej inteligencji na świecie

Unia Europejska oczekuje, że sztuczna inteligencja (AI) znacznie poprawi życie obywateli i przyniesie znaczne korzyści społeczeństwu i gospodarce. Główną wizją charakteryzującą podejście UE jest stworzenie sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka, która zapewnia ludziom działanie sztucznej inteligencji i chroni prawa podstawowe. Podejście UE do sztucznej inteligencji obejmuje również wspieranie potencjału technologicznego i przemysłowego UE oraz upowszechnianie sztucznej inteligencji w całej gospodarce oraz przygotowanie do zmian społeczno-gospodarczych.

W ramach skoordynowanego planu UE w sprawie sztucznej inteligencji na 2021 r. Komisja Europejska i państwa członkowskie dążą do promowania unijnej wizji zrównoważonej i godnej zaufania sztucznej inteligencji na świecie. Komisja zaangażuje się w międzynarodowe, wielostronne i dwustronne dyskusje w celu zbudowania silnej koalicji państw, które podzielają pragnienie zapewnienia gwarancji regulacyjnych i demokratycznego zarządzania SI.

Kontakt

Zespół projektowy InTouchAI.eu: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, Lider Zespołu InTouchAI.eu i Kluczowy Ekspert w Stosunkach Międzynarodowych i Komunikacji Strategicznej: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Kluczowy ekspert w etyce AI: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Umowa serwisowa 2020/418 042 realizowana przez konsorcjum pod przewodnictwem GFA Consulting Group z CARSA, DFKI i PwC dla Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Komisji Europejskiej (FPI) i DG CONNECT. Wyrażone opinie nie mogą w żadnym wypadku być traktowane jako określające oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Europejskie podejście do sztucznej inteligencji

Podejście UE do sztucznej inteligencji koncentruje się na doskonałości i zaufaniu, a jego celem jest pobudzenie badań naukowych i potencjału przemysłowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i praw podstawowych.

Zobacz też

Ustawa o sztucznej inteligencji

Akt w sprawie AI to pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, które odnoszą się do zagrożeń związanych z AI i umożliwiają Europie odgrywanie wiodącej roli na całym świecie.

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji

Skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji ma na celu przyspieszenie inwestycji w sztuczną inteligencję, wdrożenie strategii i programów w zakresie sztucznej inteligencji oraz dostosowanie polityki w zakresie sztucznej inteligencji, aby zapobiec fragmentacji w Europie.

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu ustanowienie otwartego dialogu politycznego na temat sztucznej inteligencji. Od momentu uruchomienia w 2018 r. Sojusz ds. AI zaangażował około 6000 zainteresowanych stron poprzez...

Powiązane polityki

Stosunki międzynarodowe

Unia Europejska współpracuje z krajami na całym świecie i organizacjami międzynarodowymi, aby...