Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mezinárodní dosah pro iniciativu v oblasti umělé inteligence zaměřené na člověka

Mezinárodní iniciativa zaměřená na umělou inteligenci zaměřená na člověka pomůže prosazovat vizi EU týkající se udržitelné a důvěryhodné umělé inteligence.

    Logo pro IntouchAI.EU

Co je mezinárodní iniciativa pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka?

Služba Evropské komise pro nástroje zahraniční politiky (FPI) a Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) zahájily ve spolupráci s evropskými službami pro vnější činnost (ESVČ) rozsáhlý projekt nástroje zahraniční politiky, jehož cílem je spolupracovat s mezinárodními partnery v regulačních a etických záležitostech a podporovat odpovědný rozvoj důvěryhodné umělé inteligence na celosvětové úrovni.

Cílem mezinárodního projektu umělé inteligence zaměřeného na člověka (InTouchAI.eu) je podpořit Evropskou komisi při vytváření rámce pro etiku a důvěru, který umožní růst umělé inteligence. To je v souladu s hodnotami EU a mělo by připravit půdu pro budování globální koalice v této oblasti.

Pro dosažení tohoto cíle je specifickými cíli projektu podpora Komise při:

  1. rozvíjet odpovědné vedení v globálních diskusích o umělé inteligenci;
  2. vytvořit podmínky pro zavádění politik a osvědčených postupů a norem, které zajistí vhodný etický a právní rámec pro umělou inteligenci;
  3. zlepšit informovanost veřejnosti o výzvách a příležitostech spojených s umělou inteligencí.

Plánované aktivity

Prostřednictvím mobilizace činností v oblasti strategické komunikace a technologické diplomacie si InTouchAI.eu klade za cíl doplnit probíhající mezinárodní procesy. Za tímto účelem bude rozvíjet společné iniciativy s klíčovými zainteresovanými partnery a podobně smýšlejícími zeměmi.

Projekt očekává mobilizaci stávajících mnohostranných a dvoustranných iniciativ v rámci mezinárodních fór, jako jsou skupiny G20 a G7. Zejména přispěje k činnostem Komise v rámci nedávno zřízené platformy pro globální politiku umělé inteligence. Tuto platformu spustily klíčové mezinárodní organizace a příslušné instituce působící v oblasti podpory umělé inteligence zaměřené na člověka na celosvětové úrovni.

Projekt InTouchAI.eu bude během své prováděcí fáze provádět tyto činnosti:

  1. Dialog a společné iniciativy s podobně smýšlejícími partnery: zaměřeno na podporu politického dialogu a činností v oblasti výměny znalostí pro cílové zúčastněné strany, které se zabývají umělou inteligencí zaměřenou na člověka, a na usnadnění sbližování regulačních přístupů a na podporu informovanosti o politických iniciativách EU.
  2. Veřejná osvěta a technologická diplomacie: s cílem vést politickou a veřejnou komunikaci a komunikaci v diplomacii v oblasti technologií, zvýšit viditelnost činností EU a vedoucí postavení s cílem podpořit vytvoření globální koalice pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka.
  3. Výzkum, shromažďování zpravodajských informací a sledování vývoje umělé inteligence: přezkoumat pokrok iniciativ v oblasti umělé inteligence na celém světě a usnadňovat výměnu znalostí, zvyšovat povědomí a podporovat porozumění a přijetí společného přístupu k odpovědné a důvěryhodné UI.

Podpora vize EU týkající se udržitelné a důvěryhodné umělé inteligence ve světě

Evropská unie očekává, že umělá inteligence významně zlepší život občanů a přinese společnosti a hospodářství významné výhody. Hlavní vizí, která charakterizuje přístup EU, je vytvoření umělé inteligence zaměřené na člověka, která zajišťuje, že umělá inteligence funguje pro lidi a chrání základní práva. Přístup EU k umělé inteligenci zahrnuje rovněž podporu technologické a průmyslové kapacity EU a jejího využívání v celé ekonomice a přípravu na socioekonomické změny.

V rámci koordinovaného plánu EU v oblasti umělé inteligence z roku 2021 usiluje Evropská komise a členské státy o podporu vize EU pro udržitelnou a důvěryhodnou umělou inteligenci ve světě. Komise se zapojí do mezinárodních, mnohostranných a dvoustranných jednání s cílem vybudovat silnou koalici zemí, které sdílejí touhu po regulačních zárukách a demokratické správě umělé inteligence.

Kontaktní údaje

InTouchAI.eu Projektový tým: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, vedoucí týmu InTouchAI.eu a klíčový odborník na mezinárodní vztahy a strategickou komunikaci: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Klíčový odborník na etiku umělé inteligence: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Smlouva o poskytování služeb 2020/418 042 prováděná konsorciem vedeným skupinou GFA Consulting Group s CARSA, DFKI a PwC pro službu Evropské komise pro nástroje zahraniční politiky (FPI) a GŘ CONNECT. Za žádných okolností nelze mít za to, že vyjádřené názory vyjadřují oficiální postoj Evropské unie.

Související obsah

Souvislosti

Evropský přístup k umělé inteligenci

Přístup EU k umělé inteligenci se zaměřuje na excelenci a důvěru s cílem posílit výzkum a průmyslovou kapacitu a zároveň zajistit bezpečnost a základní práva.

Viz také

Akt o umělé inteligenci

Akt o umělé inteligenci je vůbec prvním právním rámcem v oblasti umělé inteligence, který se zabývá riziky umělé inteligence a staví Evropu k tomu, aby hrála vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku.

Koordinovaný plán umělé inteligence

Cílem koordinovaného plánu pro umělou inteligenci je urychlit investice do umělé inteligence, provádět strategie a programy umělé inteligence a sladit politiku v oblasti umělé inteligence, aby se zabránilo roztříštěnosti v Evropě.

Evropská aliance pro umělou inteligenci

Evropská aliance pro umělou inteligenci je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je zahájit otevřený politický dialog o umělé inteligenci. Od svého zahájení v roce 2018 zapojila aliance UI přibližně 6000 zúčastněných stran prostřednictvím pravidelných akcí, veřejných...

Související politiky

Mezinárodní vztahy

Evropská unie spolupracuje se zeměmi po celém světě a mezinárodními organizacemi s cílem zajistit...