Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sensibilizzazzjoni internazzjonali għall-inizjattiva tal-intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem

Is-sensibilizzazzjoni internazzjonali għall-inizjattiva tal-intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem se tgħin fil-promozzjoni tal-viżjoni tal-UE dwar IA sostenibbli u affidabbli.

    Logo għal IntouchAI.EU

X’inhi l-Komunikazzjoni Internazzjonali għall-inizjattiva tal-Intelliġenza Artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem?

Is-Servizz tal-Kummissjoni Ewropea għall-Istrumenti tal-Politika Barranija (FPI) u d-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CONNECT), f’kollaborazzjoni mas-Servizzi Ewropej għall-Azzjoni Esterna (SEAE), nedew proġett kbir ta’ strument ta’ politika barranija biex jinvolvu ruħhom ma’ sħab internazzjonali dwar kwistjonijiet regolatorji u etiċi u jippromwovu l-iżvilupp responsabbli ta’ IA affidabbli fil-livell globali.

Il-proġett ta’ sensibilizzazzjoni internazzjonali għall-intelliġenza artifiċjali b’approċċ iċċentrat fuq il-bniedem (InTouchAI.eu) għandu l-għan li jappoġġa lill-Kummissjoni Ewropea fl-istabbiliment ta’ qafas għall-etika u l-fiduċja li jippermetti t-tkabbir tal-IA. Dan huwa konformi mal-valuri tal-UE, u għandu jħejji t-triq għall-bini ta’ koalizzjoni globali f’dan il-qasam.

Biex jintlaħaq dan l-għan, l-objettivi speċifiċi tal-proġett huma li jappoġġa lill-Kummissjoni biex:

  1. l-iżvilupp ta’ tmexxija responsabbli fid-diskussjonijiet globali dwar l-IA;
  2. joħolqu l-kundizzjonijiet għall-adozzjoni ta’ politiki u prattiki tajba u standards li jiżguraw qafas etiku u legali xieraq dwar l-IA;
  3. ittejjeb is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-isfidi u l-opportunitajiet assoċjati mal-IA.

Attivitajiet ippjanati

Permezz tal-mobilizzazzjoni ta’ azzjonijiet strateġiċi ta’ komunikazzjoni u ta’ diplomazija teknoloġika, l-InTouchAI.eu għandu l-għan li jikkomplementa l-proċessi internazzjonali li għaddejjin bħalissa. Għal dan il-għan, se tiżviluppa inizjattivi konġunti ma’ sħab interessati ewlenin u ma’ pajjiżi tal-istess fehma.

Il-proġett jistenna li jingrana inizjattivi multilaterali u bilaterali eżistenti fil-kuntest ta’ fora internazzjonali, bħall-G20 u l-G7. B’mod partikolari, dan se jikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-Kummissjoni bħala parti mill-pjattaforma tal-IA ta’ Politika Globali stabbilita dan l-aħħar. Din il-pjattaforma tnediet minn organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin u istituzzjonijiet rilevanti attivi fil-promozzjoni tal-IA ċċentrata fuq il-bniedem fil-livell globali.

Il-proġett InTouchAI.eu se jwettaq l-attivitajiet li ġejjin matul il-fażi ta’ implimentazzjoni tiegħu:

  1. Djalogu u inizjattivi konġunti ma’ sħab tal-istess fehma: immirati biex jappoġġaw id-djalogu politiku u l-attivitajiet ta’ skambju tal-għarfien għall-partijiet ikkonċernati mmirati kkonċernati mill-IA ċċentrata fuq il-bniedem u biex jiffaċilitaw il-konverġenza tal-approċċi regolatorji u jrawmu s-sensibilizzazzjoni dwar l-inizjattivi ta’ politika tal-UE.
  2. Sensibilizzazzjoni pubblika u diplomazija teknoloġika: bil-għan li jitwettqu komunikazzjoni dwar il-politika u s-sensibilizzazzjoni pubblika u d-diplomazija teknoloġika, it-tisħiħ tal-viżibbiltà tal-attivitajiet tal-UE u l-pożizzjoni ta’ tmexxija biex jiġi promoss l-istabbiliment ta’ koalizzjoni globali dwar IA ċċentrata fuq il-bniedem.
  3. Riċerka, ġbir ta’ intelligence, u monitoraġġ tal-iżviluppi tal-IA: li jiġi rieżaminat il-progress tal-inizjattivi tal-IA globalment kif ukoll li jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-għarfien, tiżdied is-sensibilizzazzjoni, u jiġu promossi l-fehim u l-aċċettazzjoni ta’ approċċ komuni għal IA responsabbli u affidabbli.

Il-promozzjoni tal-viżjoni tal-UE dwar IA sostenibbli u affidabbli fid-dinja

L-Unjoni Ewropea tistenna li l-intelliġenza artifiċjali (IA) ittejjeb b’mod sinifikanti l-ħajja taċ-ċittadini u ġġib benefiċċji kbar għas-soċjetà u l-ekonomija. Il-viżjoni ewlenija li tikkaratterizza l-approċċ tal-UE hija l-ħolqien ta’ IA ċċentrata fuq il-bniedem,li tiżgura li l-IA taħdem għan-nies u tipproteġi d-drittijiet fundamentali. L-approċċ tal-UE għall-IA jinvolvi wkoll l-appoġġ tal-kapaċità teknoloġika u industrijali tal-UE u l-adozzjoni tal-IA fl-ekonomija kollha, u t-tħejjija għal bidliet soċjoekonomiċi.

Bħala parti mill-Pjan Ikkoordinat tal-UE tal-2021 dwar l-IA, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom l-għan li jippromwovu l-viżjoni tal-UE għal IA sostenibbli u affidabbli fid-dinja. Il-Kummissjoni se tinvolvi ruħha f’diskussjonijiet internazzjonali, multilaterali u bilaterali biex tibni koalizzjoni b’saħħitha ta’ pajjiżi li jikkondividu xewqa għal salvagwardji regolatorji u governanza demokratika tal-IA.

Għal aktar tagħrif

It-tim tal-Proġett InTouchAI.eu: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, Kap tat-Tim InTouchAI.eu u Espert Ewlieni fir-Relazzjonijiet Internazzjonali u l-Komunikazzjoni Strateġika: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Espert Ewlieni fl-etika tal-IA: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Kuntratt ta’ Servizzi 2020/418 042 implimentat minn konsorzju mmexxi minn GFA Consulting Group ma’ CARSA, DFKI u PwC għas-Servizz tal-Kummissjoni Ewropea għall-Istrumenti tal-Politika Barranija (FPI) u DĠ CONNECT. Il-fehmiet espressi fl-ebda ċirkostanza ma jistgħu jitqiesu bħala li jiddikjaraw pożizzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

L-approċċ tal-UE għaċ-ċentri tal-intelliġenza artifiċjali dwar l-eċċellenza u l-fiduċja, bil-għan li tingħata spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiġu żgurati s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

Ara Wkoll

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

L-Alleanza Ewropea għall-IA

L-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu ta’ politika miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti kkonċernata permezz ta’ avvenimenti regolari...

Politiki relatati