Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediálne akcie

Cieľom multimediálnych opatrení EÚ je posilniť spravodajstvo o záležitostiach EÚ z európskeho hľadiska.

    Osoba čítajúca správy na tablete, ktorá zastupuje spravodajstvo a multimédiá v celej Európe

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Multimediálne akcie zodpovedajú ročnému rozpočtu, ktorý EÚ rozdeľuje medzi médiá s cieľom zabezpečiť, aby občania mali prístup k nezávislým informáciám o európskych témach. Je to potrebné, keďže rozhodnutia na úrovni EÚ majú vplyv na život ľudí, ale sú zložité a médiá často nedostatočne nahlasujú. Multimediálne akcie tak pomáhajú zabezpečiť, abysi občania boli vedomí rozhodnutí prijatých inštitúciami EÚ a iných tém, ktoré sa ich týkajú na európskej úrovni. Podporuje médiá, ktoré majúzmluvne garantovanú nezávislosť, aby mohli pracovať bez zasahovania.

Komisia uverejňuje ročné rozhodnutia o financovaní, ktoré predstavujú ročný pracovný program na vykonávanie multimediálnych akcií.

V súčasnosti dostávajú podporu tieto druhy akcií:

  1. Audiovizuálne spravodajstvo v celej EÚ
  2. Nahlasovanie zvukových správ v EÚ
  3. Digitálne podávanie správ v EÚ
  4. Tvorba správ o záležitostiach EÚ a ich šírenie mediálnymi centrami

V rozhodnutí o financovaní multimediálnych akcií z roku 2024sa prideľuje 20,7 milióna EUR na podporu tohtoročných opatrení.

Audiovizuálne spravodajstvo v celej EÚ

Cieľom tejto akcie je zvýšiť kvantitu, kvalitu a vplyv nezávislých audiovizuálnych (AV) správ o záležitostiach EÚ zo strany celoeurópskych médií v čo najväčšom počte jazykov a členských štátov EÚ. To zahŕňa poskytovanie obsahu o záležitostiach EÚ v oblastiach, v ktorých je takýto obsah obmedzený (napríklad prostredníctvom spravodajskej služby AV v maďarčine).

Táto akcia sa podporuje prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov od roku 2024.

Doteraz sa na celoeurópske audiovizuálne spravodajstvo vzťahovali po sebe nasledujúce rámcové dohody o partnerstve (FPA), ktoré boli podpísané priamo s televíznym kanálom Euronews. Súčasná dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Euronews bola podpísaná v roku 2021 a bude trvať do konca roka 2024. Táto dohoda o partnerstve v sektore rybolovu sa vykonáva prostredníctvom osobitných ročných dohôd o grante, ktoré sa monitorujú prostredníctvom externých auditov a hodnotení. Tieto partnerstvá zahŕňajú produkciu a vysielanie európskych programov, sieť korešpondentov a niekoľko jazykových služieb (maďarčina, gréčtina, portugalčina a arabčina).

Nahlasovanie zvukových správ v EÚ

Rádio je dôveryhodným zdrojom správ pre verejnosť v mnohých členských štátoch a nedávno sa nové zvukové formáty, ako sú podcasty, stali súčasťou zvykov ľudí v oblasti spotreby správ. Cieľom tejto akcie je stimulovať inovatívne podávanie správ o záležitostiach EÚ prostredníctvom viacerých zvukových formátov, či už prostredníctvom tradičných alebo digitálnych staníc a platforiem. Zahŕňa tvorbu a šírenie zvukových programov o záležitostiach EÚ európskymi médiami, a to vo vzduchu aj na digitálnych platformách.

Podpora rozhlasu bola poskytovaná prostredníctvom po sebe nasledujúcich hovorov. Po poslednej výzve bola podpísaná dvojročná dohoda o grante (4,4 milióna EUR) na roky 2023 a 2024 s rádiovou sieťou Euranet Plus. Podľa tejto dohody každá z 15 rozhlasových staníc zo siete produkuje a vysiela najmenej 10 minút týždenne obsah, ktorý vysvetľuje záležitosti EÚ ich poslucháčom prostredníctvom viacerých hľadísk.  

Nová výzva na predkladanie návrhov sa uverejní v roku 2024.

Digitálne podávanie správ v EÚ

Online informácie sú čoraz populárnejšie medzi občanmi ako jedno z najspotrebovanejších médií a digitálne technológie poskytujú nové príležitosti na diskusiu. Cieľom tejto akcie je podporiť dôveryhodné, spoločné verejné priestory EÚ online, kde majú Európania prístup k informáciám a zúčastňovať sa na pluralitných diskusiách, čím sa prekonávajú jazykové bariéry.  

Komisia podporuje digitálne podávanie správ prostredníctvom rôznych projektov a opatrení. Táto akcia vychádza z výsledkov prípravnej akcie Európske mediálne platformy. Multimediálne akcie sa týkali aj poskytovania správ o záležitostiach EÚ založených na údajoch. V nadväznosti na výzvu z roku 2022 budú dva projekty, European Data News Hub a European Data Journalism Network (EDJNet), prebiehať do jari 2025.

Nová výzva na predkladanie návrhov v oblasti digitálneho podávania správ sa uverejní v roku 2024.

Správy o EÚ podľa mediálnych centier

Od roku 2020 Komisia vyzýva žiadateľov, aby sa pripojili k úsiliu a prišli s novými nápadmi na zvýšenie úpravy, výroby a šírenia profesionálneho spravodajského obsahu a nefiktívneho programovania (napr. dokumentárnych filmov) prostredníctvom platforiem digitálnych médií a výrobných centier.

V roku 2021 bola na základe výzvy na predkladanie návrhov poskytnutá podpora vo výške 1,76 milióna EUR konzorciu 16 tlačových agentúr, ktoré koordinovala nemecká tlačová agentúra. Partneri zriadili „Európska spravodajská miestnosť“, priestor pre korešpondentov na spoluprácu a odbornú prípravu v Bruseli s cieľom produkovať a šíriť správy o záležitostiach EÚ. Spolufinancovanie EÚ sa vzťahovalo na dva roky (2022 – 2023). V nadväznosti na toto opatrenie Komisia v roku 2023 vyhlásila novú výzvu na predkladanie návrhov vo výške 8 miliónov EUR s názvom Európske mediálne centrá. Výsledky budú oznámené v apríli 2024 a projekty budú prebiehať do konca roku 2026.

Táto akcia je súčasťou spravodajskej iniciatívy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Sloboda a pluralita médií

Európska únia presadzuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožňuje slobodnú a otvorenú diskusiu.

Pozri aj

Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá ako dnes. Umožňuje občanom všetkých vekových kategórií navigovať v modernom spravodajskom prostredí a prijímať informované rozhodnutia.

Boj proti dezinformáciám na internete

Komisia bojuje proti šíreniu dezinformácií a dezinformácií na internete s cieľom zabezpečiť ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.

Preskúmať podporu EÚ pre mediálny sektor