Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Multimediálne akcie

Cieľom multimediálnych opatrení EÚ je posilniť spravodajstvo o záležitostiach EÚ z hľadiska viacerých členských štátov EÚ.

    Osoba čítajúca správy na tablete, ktorá zastupuje spravodajstvo a multimédiá v celej Európe

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

„Viacmediálne akcie“ zodpovedajú ročnému rozpočtu, ktorý EÚ distribuuje médiám, takže občanom poskytujú nezávislé informácie o európskych témach. Je to potrebné, keďže rozhodnutia na úrovni EÚ majú vplyv na život ľudí, ale sú zložité a médiá často nedostatočne nahlasujú. Multimediálne akcie tak pomáhajú zabezpečiť, aby médiá pôsobili ako strážcovia európskej demokracie. Aby sa zaručilo, že vybrané médiá dokážu účinne udržovať zodpovednosť politikov alebo podnikov, EÚ nemá žiadne slovo v tom, čo tieto médiá publikujú: ich nezávislosť je zmluvne zaručená.

V súčasnosti dostávajú podporu tieto druhy akcií:

  1. Televízny kanál Euronews
  2. Pokrytie záležitostí EÚ prostredníctvom rádiovej siete
  3. Tvorba a šírenie správ založených na údajoch o záležitostiach EÚ
  4. Tvorba správ o záležitostiach EÚ a ich šírenie mediálnymi centrami

V rozhodnutí o financovaní multimediálnych akcií z roku 2023sa prideľuje 20,6 milióna EUR na podporu tohtoročných opatrení.

Televízny kanál Euronews

Euronews je nezávislý spravodajský televízny kanál, ktorý produkuje informácie od roku 1993. Jeho ponuka zahŕňa obsah v 12 jazykoch, z toho 8 úradných jazykov EÚ: Angličtina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, portugalčina a španielčina. Euronews je k dispozícii v približne 400 miliónoch domácností na celom svete v televízii a denne ho spotrebuje 6,8 milióna občanov (IPSOS). Na svojich digitálnych platformách registruje mesačný priemer 28,4 milióna unikátnych návštevníkov.

V priebehu rokov Európska komisia a Euronews podpísali po sebe nasledujúce rámcové dohody o partnerstve. Posledná dohoda o partnerstve v sektore rybolovu bola podpísaná v júli 2021 s trvaním troch rokov. Partnerstvá sa realizujú prostredníctvom osobitných ročných dohôd o grante, ktoré sa monitorujú prostredníctvom externých auditov a hodnotení.

Európska komisia v súčasnosti financuje produkciu a vysielanie európskych programov, siete korešpondentov a niekoľkých jazykových služieb (maďarčina, gréčtina, portugalčina a arabčina). EÚ podporuje aj produkciu a vysielanie farských služieb a tematických televíznych časopisov prostredníctvom iných rozpočtových riadkov.

Pokrytie záležitostí EÚ prostredníctvom rádiovej siete 

Podľa posebe nasledujúcichprieskumov Eurobarometrarádio zostáva najdôveryhodnejšími médiami v Európe a dôležitým zdrojom obsahu. Zároveň väčšina rozhlasových staníc pracuje v jednom jazyku, čo znamená, že je výzvou pokryť cezhraničné perspektívy. Ako sa uvádza v rozhodnutí o financovaní z roku 2022, Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na podporu rádiového obsahu o záležitostiach EÚ. V nadväznosti na túto výzvu bola podpísaná dvojročná dohoda o grante v hodnote 4,4 milióna EUR s rádiovou sieťou Euranet Plusna roky 2023 a 2024.

Podľa tejto dohody musí každá z rozhlasových staníc, ktoré sú súčasťou siete Euranet Plus, produkovať a vysielať najmenej 10 minút týždenne. Členovia vypracúvajú správy, prednášky a rozhovory, ktoré vysvetľujú záležitosti EÚ svojim poslucháčom prostredníctvom viacerých pohľadov. Euranet Plus v súčasnosti zhromažďuje 15 rozhlasových staníc z 15 členských štátov. Títo členovia oslovujú približne 11 miliónov poslucháčov denne, z ktorých Euranet Plus očakáva, že každý týždeň dosiahne najmenej 1,7 milióna poslucháčov. Sieť má centrálnu kanceláriu v Bruseli, ktorá pomáha rozhlasovým staniciam pri ich novinárskej práci, vymieňa si najlepšie postupy a vytvára viacjazyčné podcasty.

Správy o záležitostiach EÚ založené na údajoch

V čase čoraz rýchlejšej spotreby správ a rastúcej konvergencie médií sa nové formy produkcie (napr. dátová žurnalistika) dostávajú do rôznych kanálov. Komisia podporuje tvorbu a distribúciu správ založených na údajoch o záležitostiach EÚ cez hranice.

Ako sa uvádza v rozhodnutí o financovaní z roku 2022,v roku 2022 bola uverejnená výzvana predkladanie návrhov na podporu dvoch mediálnych konzorcií. Víťazné projekty, European Data News Hub a European Data Journalism Network (EDJNet), budú prebiehať do jari 2025. Celková suma spolufinancovania EÚ predstavuje 700,000 EUR na projekt počas dvoch rokov. Viac informácií o projektoch.

Tvorba a šírenie správ mediálnymi centrami

Od roku 2020 Komisia vyzýva žiadateľov, aby prostredníctvom európskych otvorených a digitálnych mediálnych platforiem a výrobných centier predložili nové nápady na zvýšenie úpravy, výroby a šírenia profesionálneho spravodajského obsahu a nefiktívneho programovania.

V roku 2021 bola v nadväznosti na otvorenú výzvu na predkladanie návrhovposkytnutápodpora vo výške 1,76 milióna EUR konzorciu 16 tlačových agentúr, ktoré koordinovala nemecká tlačová agentúra. Partneri zriadili „Európske spravodajské centrum“– priestor pre korešpondentov na spoluprácu a odbornú prípravu v Bruseli s cieľom vytvárať a šíriť správy o záležitostiach EÚ. Spolufinancovanie EÚ sa vzťahuje na dva roky (2022 – 2023).

V roku 2023 Komisia vyhlasuje novú výzvu na predkladanie návrhov vo výške 8 miliónov EUR, „Európske mediálne centrá“, ktorá bude nasledovať po tomto opatrení.

 

Táto akcia je súčasťou spravodajskej iniciatívy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožnenie slobodnej a otvorenej diskusie.

Pozri aj

Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá ako dnes. Umožňuje občanom všetkých vekových kategórií navigovať v modernom spravodajskom prostredí a prijímať informované rozhodnutia.

Boj proti dezinformáciám na internete

Komisia bojuje proti šíreniu dezinformácií a dezinformácií na internete s cieľom zabezpečiť ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.

Preskúmať podporu EÚ pre mediálny sektor