Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Azzjonijiet Multimedjali

l-azzjonijiet multimedjali tal-UE għandhom l-għan li jsaħħu r-rappurtar tal-aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE mill-perspettivi Ewropej.

L-Azzjonijiet Multimedia jikkorrispondu għal baġit annwali li l-UE tqassam fost il-midja biex tiżgura li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għalinformazzjoni indipendenti dwar suġġetti Ewropej. Dan huwa meħtieġ peress li d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE għandhom impatt fuq il-ħajja tan-nies iżda huma kumplessi u ħafna drabi mhumiex irrapportati biżżejjed mill-midja. l-Azzjonijiet Multimedia b’hekk jgħinu biex jiżguraw li ċ - ċittadini jkunu konxji tad-deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UEu suġġetti oħrali jaffettwawhom fil-livell Ewropew. Il-midja appoġġjat għandhom l-indipendenza tagħhom kuntrattwalment garantita, sabiex ikunu jistgħu jaħdmu mingħajr interferenza.

Il-Kummissjoni tippubblika deċiżjonijiet annwali ta’ finanzjament, li jikkostitwixxu l-programm ta’ ħidma annwali għall-implimentazzjoni tal-Azzjonijiet Multimedia.

Bħalissa, it-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin jirċievu appoġġ:

  1. Rappurtar awdjoviżiv pan-UE
  2. Rappurtar awdjo tal-UE
  3. Rappurtar diġitali tal-UE
  4. Il-produzzjoni ta’ aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE u t-tixrid tagħhom minn ċentri tal-midja

Id- Deċiżjoni ta’ Finanzjament tal-2024 dwar Azzjonijiet Multimedia talloka EUR 20,7 miljun biex tappoġġa l-azzjonijiet ta’ din is-sena.

Rappurtar awdjoviżiv pan-UE

Din l-azzjoni għandha l-għan li ttejjeb il-kwantità, il-kwalità u l-impatt tar-rappurtar awdjoviżiv indipendenti (AV) dwar l-affarijiet tal-UE minn mezzi tal-midja pan-Ewropej f’kemm jista’ jkun lingwi u Stati Membri tal-UE. Dan jinkludi t-twassil ta’ kontenut dwar l-affarijiet tal-UE f’oqsma fejn tali kontenut huwa skars (pereżempju, permezz ta’ servizz tal-aħbarijiet AV bl-Ungeriż).

Din l-azzjoni hija appoġġata permezz ta’ sejħa għal proposti mill-2024.

S’issa, ir-rappurtar awdjoviżiv pan-UE ġie kopert permezz ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Qafas (FPA) suċċessivi ffirmati direttament mal-istazzjon televiżiv Euronews. Il-FPA attwali ma’ Euronews ġie ffirmat fl-2021 u se jibqa’ għaddej sa tmiem l-2024. Dan il-FPA huwa implimentat permezz ta’ ftehimiet ta’ għotja annwali speċifiċi, li huma mmonitorjati permezz ta’ awditi u evalwazzjonijiet esterni. Dawn is-sħubijiet ikopru l-produzzjoni u x-xandir ta’ programmi Ewropej, netwerk ta’ korrispondenti, u diversi servizzi lingwistiċi (l-Ungerija, il-Grieg, il-Portugiż u l-Għarbi).

Rappurtar awdjo tal-UE

Ir-radju huwa sors ta’ aħbarijiet affidabbli għall-pubbliku f’ħafna Stati Membri u, aktar reċentement, formati awdjo ġodda bħall-podcasts ġew inkorporati fid-drawwiet tal-konsum tal-aħbarijiet tan-nies. Din l-azzjoni għandha l-għan li tistimula r-rappurtar innovattiv dwar l-affarijiet tal-UE bl-użu ta’ diversi formati awdjo, kemm permezz ta’ stazzjonijiet u pjattaformi tradizzjonali jew diġitali. Dan jinkludi l-produzzjoni u t-tixrid ta’ programmi awdjo dwar l-affarijiet tal-UE mill-midja Ewropea, kemm fuq l-ajru kif ukoll/jew fuq pjattaformi diġitali.

Ġie pprovdutappoġġ għar-radju permezz ta’ telefonati suċċessivi. Wara l-aħħar sejħa, ġie ffirmat ftehim ta’ għotja ta’ sentejn (EUR 4.4 miljun) li jkopri l-2023 u l-2024 man-network tar-radju Euranet Plus. Skont dan il-ftehim, kull wieħed mill-15-il stazzjon tar-radju min-netwerk jipproduċi u jxandar mill-inqas 10 minuti fil-ġimgħa ta’ kontenut li jispjega l-affarijiet tal-UE lis-semmiegħa tagħhom permezz ta’ diversi perspettivi.  

Sejħa ġdida għall-proposti se tiġi ppubblikata fl-2024.

Rappurtar diġitali tal-UE

l-informazzjoni online qed issir dejjem aktar popolari fost iċ-ċittadini peress li wieħed mill-mezzi l-aktar ikkonsmati, u t-teknoloġiji diġitali qed jipprovdu opportunitajiet ġodda għal dibattitu. Din l-azzjoni għandha l-għan li tappoġġa spazji pubbliċi tal-UE affidabbli u kondiviżi online, fejn l-Ewropej jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni u jieħdu sehem f’dibattiti pluralistiċi, biex jingħelbu l-ostakli lingwistiċi.  

Il-Kummissjoni ilha tappoġġa r-rapportar diġitali permezz ta’ proġetti u azzjonijiet differenti. Din l-azzjoni tibni fuq ir-riżultati tal-azzjoni preparatorja Pjattaformi Ewropej tal-Midja. l-Azzjonijiet Multimedia koprew ukoll l-għoti ta’ aħbarijiet xprunati mid-data dwar l-affarijiet tal-UE. Wara sejħa fl-2022, żewġ proġetti, iċ-Ċentru Ewropew tal-Aħbarijiet tad-Data u n- Network Ewropew tal-Ġurnaliżmu tad-Data (EDJNet), se jibqgħu għaddejjin sar-rebbiegħa tal-2025.

Sejħa ġdida għal proposti dwar ir-rapportar diġitali se tiġi ppubblikata fl-2024.

Aħbarijiet tal-UE minn ċentri tal-midja

Mill-2020, il-Kummissjoni tistieden lill-applikanti biex jgħaqqdu l-isforzi tagħhom u jressqu ideat ġodda biex iżidu l-kurazzjoni, il-produzzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tal-kontenut tal-aħbarijiet professjonali u l-ipprogrammar mhux fittizju (eż. dokumentarji) permezz ta’ pjattaformi tal-midja diġitali u ċentri tal-produzzjoni.

Fl-2021, wara sejħa għal proposti, ingħata appoġġ b’valur ta’ EUR 1.76 miljun lil konsorzju ta’ 16-il aġenzija tal-aħbarijiet, ikkoordinat mid-DPA (l-Aġenzija Ġermaniża għall-Istampa). l-imsieħba stabbilixxew il-“Kamra tal-Aħbarijiet Ewropea”, spazju għall-korrispondenti biex jaħdmu u jitħarrġu flimkien fi Brussell bl-għan li jipproduċu u jxerrdu aħbarijiet dwar l-affarijiet tal-UE. Il-kofinanzjament tal-UE kopra sentejn (2022–2023). B’segwitu għal din l-azzjoni, fl-2023 il-Kummissjoni nediet sejħa ġdida għal proposti ta’ EUR 8 miljun “European Media Hubs”. Ir-riżultati se jitħabbru f’April 2024 u l-proġetti se jibqgħu għaddejjin sa tmiem l-2026.

Din l-azzjoni hija parti mill-Inizjattiva tal-Aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-media

l-Unjoni Ewropea ssostni l-libertà u l-pluraliżmu tal-media bħala pilastri tad-demokrazija moderna u faċilitaturi ta’ dibattitu ħieles u miftuħ.

Ara Wkoll

Il-litteriżmu medjatiku

Il-litteriżmu medjatiku qatt ma kien importanti daqs kemm hu llum. Dan jippermetti liċ-ċittadini ta’ kull età jinnavigaw l-ambjent modern tal-aħbarijiet u jieħdu deċiżjonijiet infurmati.

l-indirizzar tad-diżinformazzjoni online

Il-Kummissjoni qed tindirizza t-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni online biex tiżgura l-protezzjoni tal-valuri Ewropej u tas-sistemi demokratiċi.

l-esplorazzjoni tal-appoġġ tal-UE għas-settur tal-media