Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Мултимедийни действия

Мултимедийните действия на ЕС имат за цел да засилят отразяването на новините по въпроси, свързани с ЕС, от гледна точка на множество държави — членки на ЕС.

    Лице, което чете новини на таблет, представящо новини и мултимедия в цяла Европа

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

„Мултимедийните действия“ съответстват на годишен бюджет, който ЕС разпределя на медиите, така че те предоставят на гражданите независима информация по европейски теми. Това е необходимо, тъй като решенията на равнището на ЕС оказват въздействие върху живота на хората, но са сложни и често не се отчитат в достатъчна степен от медиите. По този начин мултимедийните действия помагат да се гарантира, че медиите действат като пазител на европейската демокрация. За да се гарантира, че избраните медии могат ефективно да държат политиците или бизнеса отговорни, ЕС няма думата по отношение на това, което тези медии публикуват: тяхната независимост е гарантирана по договор.

Понастоящем следните видове действия получават подкрепа:

  1. Телевизионният канал Euronews
  2. Отразяване на въпросите, свързани с ЕС, чрез радиомрежа
  3. Изготвяне и разпространение на основани на данни новини по въпроси, свързани с ЕС
  4. Изготвяне на новини по въпроси, свързани с ЕС, и разпространението им от медийни центрове

С решението за финансиране на мултимедийни действия от 2023 г. се отпускат 20,6 милиона евро за подкрепа на действията през тази година.

Телевизионният канал Euronews

Euronews е независим новинарски телевизионен канал, който произвежда информация от 1993 г. насам. Предложението включва съдържание на 12 езика, от които 8 официални езика на ЕС: Английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, португалски и испански. Euronews се предлага в около 400 милиона домакинства в световен мащаб по телевизията и се консумира от 6,8 милиона граждани дневно (IPSOS). Тя регистрира средно на месец 28,4 милиона уникални посетители в своите цифрови платформи.

През годините Европейската комисия и Евронюз подписаха последователни рамкови споразумения за партньорство. Последното СПОР беше подписано през юли 2021 г. със срок от три години. Партньорствата се осъществяват чрез специфични годишни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които се наблюдават чрез външни одити и оценки.

ПонастоящемЕвропейската комисия финансира производството и излъчването на европейски програми, мрежа от кореспонденти и няколко езикови услуги (унгарски, гръцки, португалски и арабски). ЕС също така подкрепя производството и излъчването на услугата Farsi и тематичните телевизионни списания по други бюджетни редове.

Отразяване на въпросите, свързани с ЕС, чрез радиомрежа 

Според последователни проучвания на Евробарометъррадиото остава най-доверената медия в Европа и важен източник на съдържание. В същото време повечето радиостанции работят на един език, което прави предизвикателство да се обхванат трансграничните перспективи. Както е предвидено в решението за финансиране от 2022 г., Комисията публикува покана за представяне на предложенияв подкрепа на радиосъдържанието по въпроси, свързани с ЕС. След тази покана беше подписано двугодишно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на стойност 4,4 милиона евро с радиомрежата Euranet Plus,обхващаща 2023 г. и 2024 г.

Съгласно това споразумение всяка от радиостанциите, които са част от мрежата Euranet Plus, трябва да произвежда и излъчва поне 10 минути седмично. Членовете изготвят доклади, беседи и интервюта, които обясняват на своите слушатели въпросите, свързани с ЕС, чрез множество гледни точки. Понастоящем Euranet Plus събира 15 радиостанции от 15 държави членки. Тези членове достигат до около 11 милиона слушатели дневно, от които Euranet Plus очаква да достигне поне 1,7 милиона слушатели всяка седмица. Мрежата има централен офис в Брюксел за подпомагане на радиостанциите в журналистическата им работа, за обмен на най-добри практики и за създаване на многоезични подкасти.

Основани на данни новини по въпросите на ЕС

Във време на все по-бързо потребление на новини и нарастващо медийно сближаване, нови форми на производство (като журналистиката за данни) набират почва по различни канали. Комисията подкрепя изготвянето и разпространението на основани на данни новини по въпросите на ЕС през границите.

Както е предвидено в решението за финансиране за 2022 г., през2022 г. беше публикувана поканаза представяне на предложения в подкрепа на два медийни консорциума. Печелившите проекти, Европейският център за информационни новини и Европейската мрежа за журналистика с данни (EDJNet), ще продължат до пролетта на 2025 г. Общата сума на съфинансирането от ЕС е 700,000 EUR на проект за период от две години. Повече информация за проектите.

Изготвяне и разпространение на новини от медийни центрове

От 2020 г. насам Комисията приканва кандидатите да предложат нови идеи за увеличаване на курирането, производството и разпространението на професионално новинарски съдържание и нехудожествено програмиране чрез европейски отворени и цифрови медийни платформи и производствени центрове.

През 2021 г., след открита покана за представяне на предложения, на консорциум от 16 новинарски агенции, координиран от Германската агенция за печата, беше предоставена подкрепа на стойност 1,76 милиона евро. Партньорите създадоха „European Newsroom“— пространство,където кореспондентите могат да работят и да се обучават заедно в Брюксел с цел изготвяне и разпространение на новини по въпроси, свързани с ЕС. Съфинансирането от ЕС обхваща две години (2022—2023 г.).

През 2023 г. Комисията обявява нова покана за представяне на предложения в размер на 8 милиона евро — „Европейски медийни центрове“, която ще последва това действие.

 

Това действие е част от инициативата „Новини“

Съдържание по темата

Обща картина

Свобода и плурализъм на медиите

Европейският съюз поддържа свободата и плурализма на медиите като стълбове на съвременната демокрация и способстващи за свободния и открит дебат.

Вижте също

Медийна грамотност

Медийната грамотност никога не е била толкова важна, колкото е днес. Тя дава възможност на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска среда и да вземат информирани решения.

Борба с дезинформацията онлайн

Комисията се бори с разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн, за да гарантира защитата на европейските ценности и демократичните системи.

Проучване на подкрепата на ЕС за медийния сектор