Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Мултимедийни действия

Мултимедийните действия на ЕС имат за цел да засилят отразяването на новини по въпроси на ЕС от общоевропейска гледна точка.

    Лице, което чете новини на таблет, представляващо новинарски репортажи и мултимедия в цяла Европа

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Чрез своите „мултимедийни действия“ ЕС има за цел да предостави на гражданите независима информация по европейските теми отвъд местните и националните аспекти, като по този начин укрепи демократичните принципи на Европа. Медиите, финансирани по тази функция, запазват пълна редакционна независимост, гарантирана от редакционна харта за независимост във всички безвъзмездни средства.

Понастоящем се подпомагат следните видове действия:

  1. телевизионният канал Euronews
  2. отразяване на въпросите на ЕС чрез радиомрежа
  3. основани на данни новини по въпросите на ЕС
  4. многоезично съдържание в европейските платформи

Телевизионният канал Euronews

Euronews е независим новинарски телевизионен канал, произвеждащ информация от 1993 г. насам. Неговото предложение включва съдържание на 12 езика, от които 8 официални езика на ЕС: Английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, португалски и испански. Euronews се предлага в около 400 милиона домакинства по света по телевизията. Той регистрира средно 25,5 милиона уникални посетители месечно в своите цифрови платформи.

През годините Европейската комисия и Евронюз подписаха последователни рамкови споразумения за партньорство. Последното споразумение за партньорство в областта на рибарството беше подписано през юли 2021 г. с продължителност от три години. Партньорствата се осъществяват чрез специфични годишни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които се наблюдават чрез външни одити и оценки.

Понастоящем Европейската комисия финансира производството и излъчването на европейски програми, мрежа от кореспонденти и няколко езикови служби (унгарски, гръцки, португалски и арабски). ЕС също така подкрепя производството и излъчването на услугата фарси и тематичните телевизионни списания чрез други бюджетни редове.

В решението за финансиране от 2022 г. за мултимедийни действия се отпускат 14,6 милиона евро за подкрепа на действия по съществуващото СПОР.

Отразяване на въпросите на ЕС чрез радиомрежа 

Според последователни проучвания на Евробарометър радиото продължава да бъде най-доверената медия в Европа и важен източник на съдържание. В същото време повечето радиостанции работят на един език, което го прави предизвикателство да се обхванат трансграничните перспективи. През юли 2021 г. Комисията публикува покана за представяне на предложения в подкрепа на радиосъдържанието по въпроси на ЕС. След тази покана беше подписано едногодишно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на стойност 2,2 милиона евро с радиомрежата Euranet Plus, което обхваща 2022 г.

Съгласно това споразумение всяка от радиостанциите, които са част от мрежата Euranet Plus, трябва да произвежда и излъчва най-малко 10 минути седмично. Членовете на ЕП изготвят доклади, токшоута и интервюта, които обясняват въпросите, свързани с ЕС, на своите слушатели чрез различни гледни точки. Понастоящем Euranet Plus събира 13 радиостанции от 13 държави членки. Тези членове достигат до приблизително 9 милиона слушатели дневно, от които Euranet Plus очаква да достигне най-малко 1,1 милиона слушатели всеки месец. Мрежата разполага с централен офис в Брюксел, който да подпомага радиостанциите в журналистическата им работа, да обменя най-добри практики и да създава многоезични подкасти.

С решението за финансиране от 2022 г. за мултимедийни действия се отпускат 4,4 милиона евро за нова покана за представяне на предложения през 2022 г. за подкрепа на радиомрежа в продължение на две години (2023—2024 г.).

Основани на данни новини по въпросите на ЕС

Във време на все по-бързо потребление на новини и увеличаване на медийната конвергенция, нови форми на производство (като например журналистика на данни) набират популярност по различни канали. Комисията подкрепя изготвянето и разпространението на основани на данни новини по въпросите на ЕС през границите. Вследствие на покана за представяне на предложения през 2020 г. Комисията понастоящем подкрепя два медийни консорциума. Проектите, European Data News Hub и European Data Journalism Network (EDJNet) ще продължат до 2023 г. Общият размер на съфинансирането от ЕС е 700 000 EUR на проект. Повече информация за проектите.

С решението за финансиране от 2022 г. за мултимедийни действия се отпускат 1,4 милиона евро за нова покана за представяне на предложения през 2022 г. в подкрепа на новини, основани на данни, за период от две години (2023—2024 г.).

Многоезично съдържание в европейските платформи

От 2020 г. насам Комисията приканва заявителите да представят нови идеи за увеличаване на кураторството, производството и разпространението на професионално новинарски съдържание и нехудожествено програмиране чрез европейски отворени и цифрови медийни платформи и производствени центрове.

През 2021 г., след открита покана за представяне на предложения, беше предоставена подкрепа на стойност 1,76 милиона евро на консорциум от 16 новинарски агенции, координиран от Германската агенция по печата. Партньорите създадоха „Европейската новинарска зала“ — пространство за кореспонденти за съвместна работа и обучение в Брюксел с цел изготвяне и разпространение на новини по въпросите на ЕС. Съфинансирането от ЕС обхваща две години (2022—2023 г.).

Съдържание по темата

Обща картина

Свобода и плурализъм на медиите

Европейският съюз подкрепя свободата и плурализма на медиите като стълбове на съвременната демокрация и способстващи за свободния и открит дебат.

Вижте също

Медийна грамотност

Медийната грамотност никога не е била толкова важна, колкото е днес. Тя дава възможност на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска среда и да вземат информирани решения.

Борба с дезинформацията онлайн

Комисията се бори с разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн, за да гарантира защитата на европейските ценности и демократичните системи.

Проучване на подкрепата на ЕС за медийния сектор