Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožňujúce slobodnú a otvorenú diskusiu.

  Ruka drží smartphone pri pohľade na spravodajské webové stránky

© image by rclassenlayouts - Getty Images/iStock

Sloboda a pluralita médií zabezpečujú tok informácií a zohrávajú kľúčovú úlohu pri braní moci na zodpovednosť. Komisia zintenzívnila svoju prácu v tejto oblasti, pričom slobodu médií postavila do centra svojho spravodajstva o právnom štáte a pokračovala vo financovaní rôznych projektov, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky. Komisia takisto naplánovala kľúčové iniciatívy na zlepšenie práce a bezpečnosti novinárov a prijala akčný plán zameraný na podporu životaschopného mediálneho ekosystému.

Záväzky Európskej únie rešpektovať slobodu a pluralitu médií a presadzovať slobodu prejavu – čo zahŕňa právo prijímať a rozširovať informácie bez zasahovania orgánov verejnej moci – sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv EÚ (.pdf), ktorý odráža článok 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .

Právne predpisy a právny štát

Európsky akt o slobode médií (EMFA) nadobudol účinnosť v máji 2024 a vychádza zrevidovanej smernice oaudiovizuálnych mediálnych službách.  Cieľom Európskeho aktu o slobode médií, ktorý bol prvýkrát navrhnutý v septembri 2022, je posilniť integritu vnútorného trhu, a tým chrániť pluralitu a nezávislosť médií v Únii. Počas prípravy Európskeho aktuo slobode médií sa uskutočnila výzva na predloženie dôkazov a otvorená verejná konzultácia. Európsky akt o slobode médií:

 • chrániť redakčnú nezávislosť tým, že sa od členských štátov bude vyžadovať, aby rešpektovali účinnú redakčnú slobodu poskytovateľov mediálnych služieb;
 • Chrániť novinárske zdroje, a to aj pred používaním špionážneho softvéru.
 • zabezpečiť nezávislé fungovanie verejnoprávnych médií, a to aj zaručením primeraných, udržateľných a predvídateľných finančných zdrojov a podporou transparentnosti pri vymenúvaní vedúceho alebo členov správnych rád verejnoprávnych médií;
 • zaručiť transparentnosť vlastníctva médií tým, že poskytovatelia mediálnych služieb zverejnia konkrétne informácie o sebe (napr. právne názvy, kontaktné údaje, vlastníctvo),
 • poskytnúť záruky proti neoprávnenému odstráneniumediálneho obsahu zo strany veľmi veľkých online platforiem (označených podľa aktu o digitálnych službách)vytvoreného podľa profesionálnych noriem, ktorý sa však považuje za nezlučiteľný s obchodnými podmienkami;
 • zaviesť právo na prispôsobenie mediálnej ponuky na zariadeniach a rozhraniach, ako sú pripojené televízory, čo používateľom umožní zmeniť predvolené nastavenia tak, aby odrážali ich vlastné preferencie;
 • zabezpečiť, aby členské štáty poskytli posúdenie vplyvu kľúčových koncentrácií na mediálnom trhu na pluralitu médií a redakčnú nezávislosť prostredníctvom testov plurality médií;
 • zabezpečiť väčšiu transparentnosť merania sledovanosti pre poskytovateľov mediálnych služieb a inzerentov s cieľom obmedziť riziko nafúknutých alebo neobjektívnych údajov o sledovanosti,
 • stanoviť požiadavky na transparentnosť pri prideľovaní štátnej reklamy poskytovateľom mediálnych služieb a online platformám verejnými orgánmi a subjektmi;
 • Zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu a koordináciu medzi regulačnými orgánmi v oblasti médií vrátane opatrení týkajúcich sa mediálnych služieb z krajín mimo Únie.

V apríli 2022 Komisia uverejnila návrh smernice o strategických žalobách proti verejnej účasti. Strategické žaloby proti verejnej účasti, všeobecne známe ako strategické žaloby proti verejnej účasti, sú osobitnou formou obťažovania, ktoré sa používa predovšetkým proti novinárom a obhajcom ľudských práv s cieľom zabrániť tomu, aby sa vyjadrovali k otázkam verejného záujmu, alebo ich penalizovať. Navrhovaná smernica poskytuje súdom a cieľom strategických žalôb proti verejnej účasti nástroje na boj proti zjavne neopodstatneným alebo zneužívajúcim súdnym konaniam. Navrhované záruky sa budú uplatňovať v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami.

Komisia prijala akčný plán pre európsku demokraciu. Bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť bezpečnosť novinárov. Poskytne udržateľné financovanie projektov zameraných na právnu a praktickú pomoc novinárom v EÚ a inde. V marci 2021 sa v rámci Európskeho fóra spravodajských médií začal dialóg so zainteresovanými stranami, pričom zainteresované strany mohli poskytnúť spätnú väzbu k odporúčaniu o ochrane, bezpečnosti a posilnení postavenia novinárov a iných pracovníkov médií prijatému v septembri 2021. V pláne sa takisto predpokladá podpora transparentného a spravodlivého prideľovania štátnej reklamy, podpora rozmanitosti médií a rozvoj európskeho prístupu k zdôrazneniu audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu. V tejto súvislosti bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na vypracovanie štúdie.

Mechanizmus právneho štátu venuje kľúčovú časť slobode a pluralite médií, v ktorej sa skúmajú regulačné orgány a subjekty pre médiá, transparentnosť vlastníctva médií a zasahovanie vlády a rámec na ochranu novinárov. Prvá správa o právnom štáte, ktorá sa vzťahuje na všetkých 27 členských štátov, bola uverejnená 30. septembra 2020. Predstavuje syntézu situácie v oblasti právneho štátu v EÚ a posúdenie situácie v každom členskom štáte so zameraním na štyri hlavné piliere: justičný systém, protikorupčný rámec, pluralita médií a iné inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh. 

Veľká moc, ktorú majú najväčšie online platformy, odôvodňuje zváženie osobitných pravidiel ex ante na ochranu hospodárskej súťaže a výberu pre spotrebiteľov online. Aktom o digitálnych službách sa výrazne zlepšujú mechanizmy na odstraňovanie nezákonného obsahu a účinnú ochranu základných práv používateľov online vrátane slobody prejavu.

Revidovanou smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa posilňujú právne záruky vo viacerých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Monitorovanie plurality médií, konkrétne moderovanie online obsahu, nezávislosť regulačných orgánov v oblasti médií, transparentnosť vlastníctva médií a mediálna gramotnosť. Komisia pozorne sleduje proces transpozície.

Normotvorca Únie prijal prostredníctvom článku 17 novej smernice o autorskom práve pravidlá pre spravodlivejší trh . Cieľom týchto pravidiel je pomôcť držiteľom práv, aby boli v lepšej pozícii, pokiaľ ide o určité online platformy na zdieľanie. Zabezpečujú, aby nositelia práv dostávali spravodlivejšiu odmenu za používanie svojho obsahu. Pokiaľ ide o nové právo vydavateľov tlače (článok 15 novej smernice o autorskom práve), podporí sa tým pluralita, nezávislosť a kvalita žurnalistiky prostredníctvom lepšej vyjednávacej pozície vydavateľov tlače voči aktérom na online trhu.

Priame financovanie

EÚ financuje množstvo projektov:

 • Niekoľko prebiehajúcich alebo pripravovaných projektov a výziev, ktorých cieľom je:
  • mapovať porušovanie slobody médií;
  • obhajovať novinárov v ohrození;
  • monitorovať riziká pre pluralitu médií;
  • podporovať spoluprácu v žurnalistike, spoluprácu a výmenu najlepších postupov.
 • Projekty Európskeho centra pre slobodu tlače a médií (ECPMF) a jeho partnerov zamerané na riešenie porušovania slobody a plurality médií v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách.
 • Granty pre Centrum pre pluralitu a slobodu médií (CMPF) na rozvoj a vykonávanie Monitorovaniaplurality médií(MPM), ktoré poskytuje komplexný prehľad rizík pre slobodu a pluralitu médií v celej Európe, pričom sa zameriava na 4 hlavné oblasti:
  1. základná ochrana
  2. pluralita trhu
  3. politická nezávislosť
  4. sociálna inkluzívnosť
 • Pilotný projekt Monitor vlastníctva médií, ktorým sa zvýši transparentnosť vlastníctva médií.
 • Program Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027, ktorého plánovaný rozpočet bude približne 2,5 miliardy EUR, čo predstavuje 80 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2014 – 2020) na základe 27 členských štátov EÚ. Bude podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej rozmanitosti a priemyselnej konkurencieschopnosti kultúrnych a kreatívnych sektorov. Uverejnila sa výzva na partnerstvá v oblasti žurnalistiky zamerané na podporu odvetvovej cezhraničnej spolupráce medzi odborníkmi v oblasti spravodajských médií v Európe. S cieľom zvýšiť financovanie a zabezpečiť dlhodobú podporu projektov v oblasti slobody, plurality a gramotnosti médií sa z tohto programu zabezpečilo osobitné finančné krytie vo výške najmenej 75 miliónov EUR.

Podporné opatrenia

Od začiatku pandémie COVID-19 Komisia predložila súbor opatrení na podporu hospodárstva a vyzvala členské štáty, aby čo najlepšie využili tieto opatrenia na podporu mediálneho sektora.

 • Rýchlo sa zaviedol a rozšíril dočasný rámec štátnej pomoci. Uverejnil sa aj osobitný usmerňujúci vzor štátnej pomoci na digitalizáciu spravodajských médií s cieľom pomôcť členským štátom pri navrhovaní ich národných plánov obnovy a odolnosti.
 • Finančná podporaz iniciatívy REACT-EU sa zameriava na dodatočné kohézne fondy na kľúčové priority malých a stredných podnikov (MSP) alebo kreatívnych MSP v kultúrnom sektore, ktoré sa považujú za prioritu. Tieto fondy zahŕňajú dotácie na zamestnanosť, režimy skráteného pracovného času a likviditu a platobnú schopnosť pre MSP.  
 • Dočasná podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) je nástroj, ktorý majú členské štáty k dispozícii na boj proti nepriaznivým hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie COVID-19.
 • Existujúce nástroje boli upravené vrátane väčšej flexibility pri vykonávaní podporovaných projektov. Napríklad existujúci záručný nástroj pre MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch vrátane médií umožňuje väčšiu flexibilitu pri splácaní úverov a uľahčuje poskytovanie úverov tým, že poskytuje väčšiu bezpečnosť finančným inštitúciám.
 • Komisia prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora. Tieto odvetvia, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou spôsobenou koronavírusom, majú zásadný význam pre demokraciu, kultúrnu rozmanitosť a digitálnu autonómiu Európy. Akčný plán sa zameriava na 3 oblasti činnosti a 10 konkrétnych opatrení. Tieto opatrenia pomôžu mediálnemu sektoru zotaviť sa z krízy tým, že uľahčia a rozšíria prístup k financiám. Takisto pomôžu transformovať mediálny sektor tým, že budú stimulovať investície do súbežnej digitálnej a zelenej transformácie a zároveň zabezpečia budúcu odolnosť tohto sektora. V neposlednom rade posilnia postavenie európskych občanov a spoločností.

Harmonogram Európskeho aktu o slobode médií

harmonogram prijatia návrhu v roku 2022 s cieľom dosiahnuť plnú vykonateľnosť do mája 2027

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Médiá a digitálna kultúra

Komisia obhajuje európske médiá a digitálnu kultúru prostredníctvom politík, ktoré posilňujú postavenie občanov a podporujú pluralitu médií.

Hlbší pohľad

Multimediálne akcie

Cieľom multimediálnych opatrení EÚ je posilniť spravodajstvo o záležitostiach EÚ z európskeho hľadiska.

Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá ako dnes. Umožňuje občanom všetkých vekových kategórií navigovať v modernom spravodajskom prostredí a prijímať informované rozhodnutia.

Boj proti dezinformáciám na internete

Komisia bojuje proti šíreniu dezinformácií a mylných informácií na internete s cieľom zabezpečiť ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.

Pozri aj

Virtuálne svety vhodné pre ľudí

Virtuálne svety, označované aj ako metaverzy, poskytnú príležitosti, ako aj výzvy. Komisia zabezpečí, aby odrážali hodnoty EÚ a základné práva a podporovali inovácie pre podniky.

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Podpora médií a digitálnej kultúry

Komisia podporuje jednotný prístup k mediálnym politikám, ktorý zahŕňa právne predpisy o mediálnych službách a zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.

Digitálne kultúrne dedičstvo

Vďaka digitálnym technológiám sa kultúrne dedičstvo rýchlo rozvíja. Hybnou silou je teraz zachovať naše kultúrne dedičstvo a priniesť ho do tohto digitálneho desaťročia.

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.