Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomhaíochtaí Ilmheán

Is é is aidhm do ghníomhaíochtaí ilmheán an Aontais tuairisciú nuachta ar ghnóthaí an Aontais a neartú ó pheirspictíochtaí Eorpacha.

    Duine ag léamh nuachta ar tháibléad, a léiríonn tuairisciú nuachta agus ilmheáin ar fud na hEorpa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Freagraíonn na GníomhaíochtaíIlmheán do bhuiséad bliantúil a dháileann an tAontasar na meáin chun a chinntiú go mbeidhrochtain ag saoránaigh arfhaisnéis neamhspleách faoi ábhair Eorpacha. Tá gá leis sin ós rud é go mbíonn tionchar ag cinntí ar leibhéal an Aontais ar shaol na ndaoine ach go bhfuil siad casta agus nach ndéanann na meáin iad a thuairisciú go minic. Dá bhrí sin, cuidíonn na Gníomhaíochtaí Ilmheán lena chinntiú gobhfuil saoránaigh ar an eolas faoina cinntí a dhéanann institiúidí an Aontais agus faoi ábhair eileathéann i bhfeidhm orthu ar an leibhéal Eorpach. Thacaighleis na meáin go bhfuil a neamhspleáchas ráthaithe go conarthach, ionas gur féidir leo oibriú gan cur isteach.

Foilsíonn an Coimisiún cinntí bliantúla maoiniúcháin, arb éard atá iontu an clár oibre bliantúil chun Gníomhaíochtaí Ilmheán a chur chun feidhme.

Faoi láthair, tugtar tacaíocht do na cineálacha gníomhaíochtaí seo a leanas:

  1. Tuairisciú closamhairc uile-AE
  2. Tuairisciú fuaime AE
  3. Tuairisciú digiteach an Aontais
  4. Nuacht a tháirgeadh maidir le gnóthaí an Aontais agus scaipeadh na nuachta sin ag moil na meán

Le Cinneadh Maoinithe 2024 maidir le Gníomhaíochtaí Ilmheán, leithdháiltear EUR 20,7 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí na bliana seo.

Tuairisciú closamhairc uile-AE

Is é is aidhm don ghníomhaíocht seo feabhas a chur ar chainníocht, ar cháilíocht agus ar thionchar an tuairiscithe neamhspleách closamhairc (AV) ar ghnóthaí an Aontais ag eagraíochtaí meán uile-Eorpacha in oiread teangacha agus i mBallstáit an Aontais agus is féidir. Áirítear leis sin ábhar a sholáthar maidir le gnóthaí an Aontais i réimsí ina bhfuil ábhar den sórt sin gann (mar shampla, trí sheirbhís nuachta AV san Ungáiris).

Tacaítear leis an ngníomhaíocht sin trí ghlao ar thograí ó 2024 ar aghaidh.

Go dtí seo, cumhdaíodh an tuairisciú closamhairc uile-AE trí Chreat-Chomhaontuithe Comhpháirtíochta (FPA) comhleanúnacha a síníodh go díreach leis an gcainéal teilifíse Euronews. Síníodh an comhaontú comhpháirtíochta iascaigh atá ann faoi láthair le Euronews in 2021 agus mairfidh sé go dtí deireadh 2024. Cuirtear an comhaontú comhpháirtíochta iascaigh sin chun feidhme trí chomhaontuithe deontais sonracha bliantúla, a ndéantar faireachán orthu trí iniúchtaí agus meastóireachtaí seachtracha. Cumhdaíonn na comhpháirtíochtaí sin cláir Eorpacha a léiriú agus a chraoladh, líonra comhfhreagraithe, agus roinnt seirbhísí teanga (Ungáiris, Gréigis, Portaingéilis agus Araibis).

Tuairisciú fuaime AE

Is foinse iontaofa nuachta é an raidió don phobal i roinnt mhaith Ballstát agus, le déanaí, tá formáidí nua fuaime amhail podchraoltaí tagtha in inmhe i nósanna tomhaltais nuachta daoine. Is é is aidhm don ghníomhaíocht seo tuairisciú nuálach ar ghnóthaí an Aontais a spreagadh trí úsáid a bhaint as formáidí éagsúla fuaime, cibé acu trí stáisiúin agus ardáin thraidisiúnta nó dhigiteacha. Cuimsíonn sé cláir fuaime maidir le gnóthaí an Aontais a bheith á dtáirgeadh agus á scaipeadh ag na meáin Eorpacha, ar an aer agus/nó ar ardáin dhigiteacha araon.

Cuireadhtacaíocht ar fáil don raidió trí ghlaonna i ndiaidh a chéile. Tar éis an ghlao dheireanaigh, síníodh comhaontú deontais 2 bhliain (EUR 4.4 milliún) lena gcumhdaítear 2023 agus 2024 leis an líonra raidió Euranet Plus. Faoin gcomhaontú sin, déanann gach ceann de na 15 stáisiún raidió ón líonra ábhar a léiriú agus a chraoladh 10 nóiméad ar a laghad in aghaidh na seachtaine a mhíníonn gnóthaí an Aontais dá n-éisteoirí trí iliomad tuairimí.  

Foilseofar glao nua ar thograí in 2024.

Tuairisciú digiteach an Aontais

Tá an t-eolas ar líne ag éirí níos coitianta i measc na saoránach mar cheann de na meáin is mó a ídítear, agus tá teicneolaíochtaí digiteacha ag cur deiseanna nua díospóireachta ar fáil. Is é is aidhm don ghníomhaíocht sin tacú le spásanna poiblí iontaofa comhroinnte de chuid an Aontais ar líne inar féidir le muintir na hEorpa rochtain a fháil ar fhaisnéis agus páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí iolraíoch, agus bacainní teanga a shárú.  

Tá an Coimisiún ag tacú le tuairisciú digiteach trí thionscadail agus gníomhaíochtaí éagsúla. Cuireann an ghníomhaíocht seo le torthaí na gníomhaíochta ullmhúcháin d’Ardáin Eorpacha na Meán. Ina theannta sin, clúdaíodh sna Gníomhaíochtaí Ilmheán soláthar nuachta sonraíbhunaithe maidir le gnóthaí an Aontais. Tar éis glao in 2022, beidh dhá thionscadal, an Mol Eorpach Nuachta Sonraí agus an Líonra Eorpach um Iriseoireacht Sonraí (EDJNet), ar siúl go dtí earrach 2025.

Foilseofar glao nua ar thograí maidir le tuairisciú digiteach in 2024.

Nuacht ón Aontas ó mhoil na meán

Ó 2020 i leith, iarrann an Coimisiún ar iarratasóirí páirt a ghlacadh in iarrachtaí agus teacht le smaointe nua chun coimeádaíocht, táirgeadh agus cúrsaíocht ábhair nuachta gairmiúla agus cláir neamhfhicsin (e.g. cláir faisnéise) a mhéadú trí ardáin na meán digiteach agus trí mhoil léiriúcháin.

In 2021, tar éis glao ar thograí, deonaíodh tacaíocht dar luach EUR 1.76 milliún do chuibhreannas de 16 ghníomhaireacht nuachta, arna chomhordú ag an Dpa (Gníomhaireacht Preasa na Gearmáine). Bhunaigh na comhpháirtithe ‘Seomra Nuachta Eorpach’, spás do chomhfhreagraithe chun oibriú agus oiliúint a chur le chéile sa Bhruiséil d’fhonn nuacht faoi ghnóthaí an Aontais a tháirgeadh agus a scaipeadh. Cumhdaíodh dhá bhliain le cómhaoiniú an Aontais (2022-2023). Mar obair leantach ar an ngníomhaíocht sin, sheol an Coimisiún glao nua EUR 8 milliún in 2023 ar thograí ‘Moil Eorpacha na Meán’. Fógrófar na torthaí i mí Aibreáin 2024 agus beidh na tionscadail ar siúl go dtí deireadh 2026.

Tá an ghníomhaíocht seo mar chuid den Tionscnamh Nuachta

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Saoirse agus iolrachas na meán

Seasann an tAontas Eorpach le saoirse agus iolrachas na meán mar cholúin an daonlathais nua-aimseartha agus mar chumasóirí na saordhíospóireachta oscailte.

Féach freisin

Litearthacht sna Meáin

Ní raibh litearthacht sna meáin chomh tábhachtach riamh agus atá sí sa lá atá inniu ann. Cuireann sé ar chumas saoránach, idir óg agus aosta, nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht nuachta nua-aimseartha agus cinntí eolasacha a dhéanamh.

Féach leat tacaíocht an Aontais d’earnáil na meán