Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomhaíochtaí ilmheán

Is é is aidhm do ghníomhaíochtaí ilmheán an Aontais tuairisciú nuachta ar ghnóthaí an Aontais a neartú ó thaobh iliomad Ballstát de.

    Daoine ag léamh nuachta ar tháibléad, ina léirítear tuairisciú nuachta agus ilmheáin ar fud na hEorpa

© image by Tero Vesalainen - Getty Images/iStock

Freagraíonnna “Gníomhaíochtaí Ilmheán” do bhuiséad bliantúil a dháileann an tAontas ar na meáin, ionas go gcuireann siad faisnéis neamhspleách ar fáil do shaoránaigh faoi ábhair Eorpacha. Tá gá leis sin ós rud é go mbíonn tionchar ag cinntí ar leibhéal an Aontais ar shaol na ndaoine ach go bhfuil siad casta agus nach ndéanann na meáin iad a thuairisciú go minic. Ar an gcaoi sin, cabhraíonn na Gníomhartha Ilmheán lena chinntiú go ngníomhóidh na meáin mar fhaire ar dhaonlathas na hEorpa. Chun a ráthú gur féidir leis na meáin roghnaithe polaiteoirí nó gnólachtaí a choimeád cuntasach go héifeachtach, níl aon tuairim ag AE maidir leis an méid a fhoilsíonn na meáin sin: tá a neamhspleáchas ráthaithe go conarthach.

Faoi láthair, faigheann na cineálacha gníomhaíochtaí seo a leanas tacaíocht:

  1. An cainéal teilifíse Euronews
  2. Cumhdach ghnóthaí an Aontais trí líonra raidió
  3. Táirgeadh agus scaipeadh nuachta sonraíbhunaithe maidir le gnóthaí an Aontais
  4. Táirgeadh nuachta faoi ghnóthaí an Aontais agus scaipeadh na nuachta sin trí mhoil na meán

Le Cinneadh Maoinithe 2023 maidir le Gníomhaíochtaí Ilmheán, leithdháiltear EUR 20,6 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí na bliana seo.

An cainéal teilifíse Euronews

Is cainéal neamhspleách teilifíse éEuronewsa chuireann eolas ar fáil ó 1993 i leith. Áirítear ar an tairiscint ábhar in 12 theanga, ar a bhfuil 8 dteanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Ungáiris, Iodáilis, Portaingéilis agus Spáinnis. Tá Euronews ar fáil i dtuairim is 400 milliún teaghlach ar fud an domhain ar an teilifís agus í á caitheamh ag 6,8 milliún saoránach gach lá (IPSOS). Cláraíonn sé 28.4 milliún cuairteoir uathúil ar an meán gach mí ar a ardáin dhigiteacha.

Thar na blianta, shínigh an Coimisiún Eorpach agus Euronews Creat-Chomhaontuithe Comhpháirtíochta (FPAnna) i ndiaidh a chéile. Síníodh an comhaontú comhpháirtíochta comhpháirtíochta deiridh i mí Iúil 2021 ar feadh trí bliana. Cuirtear comhpháirtíochtaí chun feidhme trí chomhaontuithe deontais sonracha bliantúla, a ndéantar faireachán orthu trí iniúchtaí agus meastóireachtaí seachtracha.

Faoi láthair, maoiníonn an Coimisiún Eorpach cláir Eorpacha a léiriú agus a chraoladh, líonra comhfhreagraithe agus roinnt seirbhísí teanga (an Ungáiris, an Ghréigis, an Phortaingéilis agus an Araibis). Tacaíonn an tAontas freisin le seirbhís Farsi agus irisí téamacha teilifíse a léiriú agus a chraoladh trí línte buiséid eile.

Gnóthaí AE a chlúdach trí líonra raidió 

De réir Eorabharaiméadar i ndiaidh a chéile, tá an raidió fós ar na meáin is iontaofa san Eoraip agus is foinse thábhachtach ábhair é. Ag an am céanna, oibríonn formhór na stáisiún raidió in aon teanga amháin, rud a fhágann gur dúshlán é peirspictíochtaí trasteorann a chumhdach. Mar a fhoráiltear i gCinneadh Maoinithe 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún glao ar thograí chun tacú le hábhar raidió maidir le gnóthaí an Aontais. Tar éis an ghlao sin, síníodh comhaontú deontais dhá bhliain ar fiú EUR 4.4 milliún é leis an líonra raidió Euranet Plus, lena gcumhdaítear 2023 agus 2024.

Faoin gcomhaontú seo, ní mór do gach ceann de na stáisiúin raidió atá mar chuid de líonra Euranet Plus 10 nóiméad ar a laghad a tháirgeadh agus a chraoladh sa tseachtain. Cuireann na Feisirí tuarascálacha, seónna cainte agus agallaimh ar fáil a mhíníonn cúrsaí AE dá n-éisteoirí trí dhearcthaí éagsúla. Faoi láthair bailíonn Euranet Plus 15 stáisiún raidió ó 15 Bhallstát. Tá na baill a bhaint amach thart ar 11 milliún éisteoir laethúil, as a bhfuil Euranet Plus ag súil a bhaint amach ar a laghad 1.7 milliún éisteoir gach seachtain. Tá lároifig ag an líonra sa Bhruiséil chun cabhrú le stáisiúin raidió ina gcuid oibre iriseoireachta, chun dea-chleachtais a mhalartú agus podchraoltaí ilteangacha a chur ar fáil.

Nuacht shonraíbhunaithe maidir le gnóthaí an Aontais

Agus an nuacht á caitheamh níos tapúla ná riamh agus cóineasú na meán ag dul i méid, tá cineálacha nua táirgthe (amhail iriseoireacht sonraí) ag dul chun cinn ar bhealaí éagsúla. Tá an Coimisiún ag tacú le táirgeadh agus dáileadh nuachta sonraíbhunaithe maidir le gnóthaí an Aontais thar theorainneacha.

Mar a fhoráiltear i gCinneadh Maoiniúcháin 2022,foilsíodh glao arthograí in 2022 chun tacú le dhá chuibhreannas meán. Beidh na tionscadail bhuaiteacha, an Mol NuachtaEorpach Sonraí agus an Líonra Eorpach Iriseoireachta Sonraí (EDJNet), ar siúl go dtí earrach 2025. Is ionann méid iomlán an chómhaoinithe ón AE agus EUR 700.000 in aghaidh an tionscadail thar dhá bhliain. Tuilleadh eolais faoi na tionscadail.

Táirgeadh agus scaipeadh nuachta ag moil na meán

Ó 2020 i leith, tá cuireadh á thabhairt ag an gCoimisiún d’iarratasóirí teacht le smaointe nua chun cur le coimeádaíocht, léiriú agus scaipeadh ábhair nuachta ghairmiúil agus cláir neamhfhicsineacha trí ardáin agus moil léiriúcháin Eorpacha atá oscailte agus digiteach.

In 2021, tar éisglao oscailte arthograí, tugadh tacaíocht dar luach EUR 1.76 milliún do chuibhreannas ina bhfuil 16 ghníomhaireacht nuachta, arna gcomhordú ag Gníomhaireacht Preasa na Gearmáine. Bhunaigh na comhpháirtithe an ‘Seomra Nuachta Eorpach’,spás do chomhfhreagraithe chun dul i mbun oibre agus oiliúna le chéile sa Bhruiséil d’fhonn nuacht faoi ghnóthaí an Aontais a chur ar fáil agus a scaipeadh. Cuimsíonn cómhaoiniú an Aontais dhá bhliain (2022-2023).

In 2023, tá glao nua ar thograí dar luach EUR 8 milliún á sheoladh ag an gCoimisiún, “Moil Eorpacha na Meán”, a leanfaidh as an ngníomhaíocht sin.

 

Tá an gníomh seo mar chuid den Tionscnamh Nuachta

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Media freedom and pluralism

The European Union upholds media freedom and pluralism as pillars of modern democracy and enablers of free and open debate.

Féach freisin

Litearthacht sna Meáin

Ní raibh litearthacht sna meáin chomh tábhachtach riamh agus atá sí sa lá atá inniu ann. Cuireann sé ar chumas saoránach, idir óg agus aosta, nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht nuachta nua-aimseartha agus cinntí eolasacha a dhéanamh.

Féachaint ar an tacaíocht a thugann an tAontas d’earnáil na meán