Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izmenjava elektronskih zdravstvenih zapisov po vsej EU

Evropska komisija je sprejela priporočilo o evropski obliki izmenjave elektronskih zdravstvenih zapisov za sprostitev čezmejnega pretoka zdravstvenih podatkov.

    Predstavitev karikature upravljanja zdravstvenih podatkov

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Namen priporočila o evropski obliki izmenjave elektronskih zdravstvenih zapisov je olajšati čezmejno interoperabilnost elektronskih zdravstvenih zapisov v EU. To počne s podporo državam EU pri njihovih prizadevanjih za zagotovitev, da lahko državljani varno dostopajo do svojih zdravstvenih podatkov in si jih izmenjujejo ne glede na to, kje v EU se nahajajo.

Elektronska oblika izmenjave zdravstvenih zapisov bo državljanom pomagala pri hitrem dostopu do svojih zdravstvenih podatkov in njihovi izmenjavi z zdravstvenimi delavci. Na primer pri posvetovanju s specialistom ali pri nujnem zdravljenju v drugi državi EU.

Varen dostop do zdravstvenih podatkov

Ena od prednostnih nalog sporočila o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva je omogočiti državljanom varen dostop do svojih zdravstvenih podatkov in njihovo čezmejno izmenjavo.

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) poudarja, da imajo državljani pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, in zagotavlja pravni okvir za varstvo osebnih podatkov. Določa pravila, ki se neposredno uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, vključno z zdravstvenimi podatki. Pravila za lažji dostop do varnega in visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva so zajeta v splošni uredbi o varstvu podatkov o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.

Prednosti dostopa do elektronskih zdravstvenih zapisov

V javnem posvetovanju o digitalnem zdravju so anketiranci priznali, da so razlike med EHR kot eno glavnih ovir za izmenjavo zdravstvenih podatkov ter napredek na področju digitalnega zdravja in oskrbe v Evropi. Trenutno večina državljanov ne more zlahka dostopati do svojih zdravstvenih podatkov prek meja.

Boljši čezmejni dostop do zdravstvenih podatkov bo izboljšal kakovost in kontinuiteto oskrbe, ki je na voljo državljanom. S tem se bodo znižali stroški zdravstvenega varstva. Na primer z odpravo nepotrebnega podvajanja zdravniških pregledov in postopkov.

Priporočilo

Priporočilo določa okvir za nadaljnji razvoj evropske oblike izmenjave EHR, ki bo državljanom omogočila varen dostop do svojih zdravstvenih podatkov in njihovo čezmejno izmenjavo v EU. Opredeljuje sklop načel, ki bi morala urejati to izmenjavo, ter postopek za nadaljnji razvoj, spremljanje in pregled. Določa tudi skupne tehnične specifikacije za čezmejno izmenjavo podatkov.

V priporočilu je poudarjeno, da bi moral biti prehod na interoperabilne EHR v EU tesno povezan z zagotavljanjem varstva in varnosti podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov in ob popolni skladnosti z okvirom za kibernetsko varnost.

Predviden je skupni postopek usklajevanja, ki bo vključeval države EU in Komisijo, da bi podprli nadaljnjo pripravo evropskega formata za izmenjavo EHR. Ta proces bo vključeval tudi vse ustrezne deležnike, vključno z zdravstvenimi strokovnimi organizacijami, nacionalnimi strokovnimi centri, akterji v industriji in skupinami pacientov ter drugimi organi EU in nacionalnimi organi.

Ozadje

To priporočilo temelji na več pobudah in projektih, ki so jih predlagale Komisija in države EU v njihovih prizadevanjih za olajšanje čezmejne izmenjave zdravstvenih podatkov v EU.

Delo v zvezi s tehničnimi specifikacijami za izmenjavo zdravstvenih podatkov je bilo opravljeno v okviru infrastrukture za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI), ki jo izvajajo Komisija in države EU v okviru programa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).

EHDSI povezuje nacionalne kontaktne točke za e-zdravje, kar jim omogoča izmenjavo dveh sklopov zdravstvenih podatkov: povzetki bolnikov in e-recepti. Prve izmenjave so potekale med Estonijo in Finsko januarja 2019. Do leta 2021 naj bi si 22 držav članic EU izmenjevalo takšne zdravstvene informacije. To priporočilo temelji na nadaljnjem razvoju sistema eHDSI in prispeva k njegovemu nadaljnjemu razvoju, saj omogoča interoperabilnost po vsej EU in izmenjavo celovitih elektronskih zdravstvenih zapisov.

Pomembna podlaga za interoperabilnost EHR je bila izvedena v okviru projekta Pametne odprte storitve za evropske bolnike (epSOS), obsežnega pilotnega projekta, ki ga je financirala Komisija. epSOS je testiral čezmejno izmenjavo povzetkov pacientov in e-receptov ter s podporo projekta EXPAND utrl pot uvedbi eHDSI.

Številni drugi projekti, ki jih podpira Komisija, kot sta Antilope in HITCH, so bili prav tako ključni za razvoj izboljšanega evropskega okvira interoperabilnosti e-zdravja.

Zdravstvene informacije o posebnih primerih se lahko trenutno čezmejno izmenjujejo prek ene od 24 tematskih evropskih referenčnih mrež (ERN). Te mreže omogočajo virtualnim panelom zdravnikov diagnosticiranje in zdravljenje bolnikov z redkimi, kompleksnimi in nizko prevalenco bolezni.

V evropskih referenčnih mrežah sodeluje približno 900 visoko specializiranih zdravstvenih enot, ki se nahajajo v približno 300 bolnišnicah iz 25 držav članic (in Norveške). Posamezniki nimajo neposrednega dostopa do teh omrežij. Izvajalci zdravstvenega varstva paciente napotijo na ustrezno mrežo z njihovim soglasjem in v skladu s pravili nacionalnih zdravstvenih sistemov.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Glej tudi

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist onkoloških bolnikov, zdravnikov in raziskovalcev.

Evropska pobuda „1+ Million Genomes“

Pobuda 1+ milijonov genomov (1+MG) bi lahko izboljšala preprečevanje bolezni, omogočila bolj posamezniku prilagojeno zdravljenje in podprla prelomne raziskave.

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.