Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Výmena elektronických zdravotných záznamov v celej EÚ

Európska komisia prijala odporúčanie o európskom formáte na výmenu elektronických zdravotných záznamov s cieľom uvoľniť cezhraničný tok zdravotných údajov.

    Kreslená reprezentácia správy údajov o zdraví

© Image by elenabs - iStock Getty Images

Cieľom odporúčania o európskom formáte na výmenu elektronických zdravotných záznamov je uľahčiť cezhraničnú interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov v EÚ. Podporuje tak krajiny EÚ v ich úsilí zabezpečiť, aby občania mohli bezpečne pristupovať k svojim zdravotným údajom a vymieňať si ich bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú v EÚ.

Formát výmeny elektronických zdravotných záznamov pomôže občanom rýchlo získať prístup k svojim zdravotným údajom a zdieľať ich so zdravotníckymi pracovníkmi. Napríklad pri konzultácii so špecialistom alebo pri núdzovej liečbe v inej krajine EÚ.

Bezpečný prístup k zdravotným údajom

Jednou z priorít oznámenia o umožnení digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti je umožniť občanom bezpečný prístup k svojim zdravotným údajom a ich cezhraničnú výmenu.

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) sa zdôrazňuje, že občania majú právo na prístup k svojim osobným údajom a poskytuje právny rámec na ochranu osobných údajov. Stanovujú sa v ňom priamo uplatniteľné pravidlá spracúvania osobných údajov fyzických osôb vrátane zdravotných údajov. Pravidlá na uľahčenie prístupu k bezpečnej a kvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú zahrnuté vo všeobecnom nariadení o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Výhody prístupu k elektronickým zdravotným záznamom

V rámci verejnej konzultácie o digitálnom zdraví respondenti uznali rozdiely medzi EHR ako jednu z hlavných prekážok výmeny zdravotných údajov a pokroku v oblasti digitálneho zdravia a starostlivosti v Európe. V súčasnosti väčšina občanov nemá jednoduchý cezhraničný prístup k svojim zdravotným údajom.

Lepší cezhraničný prístup k zdravotným údajom zlepší kvalitu a kontinuitu starostlivosti poskytovanej občanom. To povedie k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Napríklad odstránením zbytočnej duplicity lekárskych testov a postupov.

Odporúčanie

V odporúčaní sa stanovuje rámec pre ďalší rozvoj európskeho formátu výmeny EHR, ktorý občanom umožní bezpečný prístup k svojim zdravotným údajom a ich cezhraničnú výmenu v EÚ. Vymedzuje súbor zásad, ktorými by sa mala riadiť táto výmena, a proces ďalšieho rozvoja, monitorovania a preskúmania. A stanovuje sa v ňom súbor spoločných technických špecifikácií pre cezhraničnú výmenu údajov.

V odporúčaní sa zdôrazňuje, že prechod na interoperabilné EHR v EÚ by mal ísť ruka v ruke so zabezpečením ochrany a bezpečnosti údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v plnom súlade s rámcom kybernetickej bezpečnosti.

Plánuje sa spoločný koordinačný proces zahŕňajúci krajiny EÚ a Komisiu s cieľom podporiť ďalšie vypracovanie európskeho formátu výmeny EHR. Do tohto procesu sa zapoja aj všetky príslušné zainteresované strany vrátane organizácií zdravotníckych pracovníkov, vnútroštátnych kompetenčných centier, priemyselných aktérov a skupín pacientov a iných orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Pozadie

Toto odporúčanie vychádza z niekoľkých iniciatív a projektov, ktoré predložila Komisia a krajiny EÚ v ich úsilí o uľahčenie cezhraničnej výmeny údajov týkajúcich sa zdravia v EÚ.

Práca na technických špecifikáciách pre výmenu údajov týkajúcich sa zdravia sa vykonala v rámci infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI), ktorú vykonáva Komisia a krajiny EÚ prostredníctvom programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

EHDSI spája národné kontaktné miesta elektronického zdravotníctva, ktoré im umožňujú vymieňať si dva súbory zdravotných údajov: súhrny pacientov a ePrescribeds. Prvé výmeny sa uskutočnili medzi Estónskom a Fínskom v januári 2019. Očakáva sa, že dvadsaťdva krajín EÚ si vymení takéto zdravotné informácie do roku 2021. Toto odporúčanie vychádza z ďalšieho rozvoja eHDSI a prispieva k nemu tým, že uľahčuje interoperabilitu v celej EÚ a výmenu komplexných elektronických zdravotných záznamov.

Dôležité základy interoperability EHR sa uskutočnili v rámci projektu Inteligentné otvorené služby pre európskych pacientov (epSOS), rozsiahleho pilotného projektu financovaného Komisiou. epSOS testoval cezhraničné zdieľanie zhrnutí pacientov a elektronických predpisov a s podporou projektu EXPAND vydláždil cestu k zavedeniu eHDSI.

Niekoľko ďalších projektov podporovaných Komisiou, ako napríklad Antilopa aHITCH, takisto prispelo k rozvoju zdokonaleného európskeho rámca interoperability elektronického zdravotníctva.

Informácie o zdraví týkajúce sa konkrétnych prípadov sa v súčasnosti môžu vymieňať cezhranične prostredníctvom jednej z 24 tematických európskych referenčných sietí (ERN). Tieto siete umožňujú virtuálnym panelom lekárov diagnostikovať a liečiť pacientov trpiacich zriedkavými, komplexnými ochoreniami s nízkou prevalenciou.

Na európskych sieťach sa zúčastňuje približne 900 vysoko špecializovaných zdravotníckych jednotiek, ktoré sa nachádzajú v približne 300 nemocniciach 25 členských štátov (plus Nórsko). Jednotlivci nemajú priamy prístup k týmto sieťam. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odkážu pacientov na príslušnú sieť s ich súhlasom a v súlade s vnútroštátnymi pravidlami systémov zdravotnej starostlivosti.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Európsky plán na boj proti rakovine: Spustenie európskej iniciatívy zameranej na zobrazovanie onkologických ochorení

Na podujatí začiatkom tohto týždňa v Bruseli Komisia spustila európsku iniciatívu zameranú na zobrazovanie rakoviny na podporu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných ústavov a inovátorov pri čo najlepšom využívaní inovačných riešení založených na údajoch v oblasti liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

eZdravie

Európska komisia sa snaží poskytnúť občanom prístup k bezpečným a vysokokvalitným digitálnym službám v oblasti zdravotníctva a starostlivosti.

Pozri aj

Správa údajov o zdraví

Európska komisia prijala oznámenie a pracovný dokument útvarov Komisie o digitálnej transformácii zdravotnej a inej starostlivosti s cieľom podporiť činnosť Európskej únie.

odborníci na elektronické zdravotníctvo

Európska komisia vytvorila dve expertné skupiny, ktoré sa zaoberajú elektronickým zdravím: skupina zainteresovaných strán v oblasti elektronického zdravotníctva a dočasná pracovná skupina pre elektronické zdravotníctvo.