Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uitwisseling van elektronische medische dossiers in de hele EU

De Europese Commissie heeft een aanbeveling aangenomen over een Europees formaat voor de uitwisseling van elektronische medische dossiers om de grensoverschrijdende stroom van gezondheidsgegevens te ontsluiten.

    Cartoon representatie van het beheer van gezondheidsgegevens

© Image by elenabs - iStock Getty Images

De aanbeveling inzake een Europees formaat voor de uitwisseling van elektronische medische dossiers heeft tot doel de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische medische dossiers in de EU te vergemakkelijken. Het doet dit door de EU-landen te ondersteunen bij hun inspanningen om ervoor te zorgen dat burgers veilig toegang hebben tot en hun gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen, waar ze zich ook in de EU bevinden.

Het elektronische formaat voor de uitwisseling van gezondheidsdossiers zal burgers helpen snel toegang te krijgen tot en hun gezondheidsgegevens te delen met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld wanneer u een specialist raadpleegt of een noodbehandeling krijgt in een ander EU-land.

Veilige toegang tot gezondheidsgegevens

Burgers in staat stellen veilig toegang te krijgen tot en hun gezondheidsgegevens over de grenzen heen te delen, is een van de prioriteiten van de mededeling over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onderstreept dat burgers recht hebben op toegang tot hun persoonsgegevens en voorziet in het wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Het bevat rechtstreeks toepasselijke regels voor de verwerking van de persoonsgegevens van personen, met inbegrip van gezondheidsgegevens. Regels ter vergemakkelijking van de toegang tot veilige en hoogwaardige grensoverschrijdende gezondheidszorg vallen onder de AVG inzake de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Voordelen van toegang tot elektronische gezondheidsdossiers

In een openbare raadpleging over digitale gezondheid erkenden respondenten de verschillen tussen EHR’s als een van de belangrijkste belemmeringen voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens en de bevordering van digitale gezondheid en zorg in Europa. Momenteel hebben de meeste burgers geen gemakkelijk toegang tot hun gezondheidsgegevens elektronisch over de grenzen heen.

Een betere toegang tot gezondheidsgegevens over de grenzen heen zal de kwaliteit en continuïteit van de aan burgers geboden zorg verbeteren. Dit zal leiden tot lagere zorgkosten. Bijvoorbeeld door de onnodige duplicatie van medische tests en procedures uit te bannen.

De aanbeveling

De aanbeveling bevat een kader voor de verdere ontwikkeling van een Europees EHR-uitwisselingsformaat dat burgers in staat zal stellen veilig toegang te krijgen tot en hun gezondheidsgegevens over de grenzen heen in de EU uit te wisselen. Het beschrijft een reeks beginselen die deze uitwisseling moeten regelen en een proces voor verdere ontwikkeling, monitoring en evaluatie. Het bevat gemeenschappelijke technische specificaties voor de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens.

In de aanbeveling wordt benadrukt dat de overgang naar interoperabele mensenrechten in de EU hand in hand moet gaan met het waarborgen van gegevensbescherming en -beveiliging in overeenstemming met de AVG en in volledige overeenstemming met het cyberbeveiligingskader.

Er wordt gestreefd naar een gezamenlijk coördinatieproces waarbij de EU-landen en de Commissie worden betrokken om de verdere uitwerking van het Europese EHR-uitwisselingsmodel te ondersteunen. Bij dit proces zullen ook alle relevante belanghebbenden worden betrokken, waaronder beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, nationale kenniscentra, actoren uit de industrie en patiëntengroepen, en andere EU- en nationale autoriteiten.

Achtergrond

Deze aanbeveling bouwt voort op verschillende initiatieven en projecten die de Commissie en de EU-landen hebben voorgesteld om de grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens in de EU te vergemakkelijken.

Er is gewerkt aan technische specificaties voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens in het kader van de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI), die door de Commissie en de EU-landen wordt uitgevoerd via het Connecting Europe Facility (CEF)-programma.

De eHDSI verbindt nationale contactpunten voor eHealth, zodat zij twee reeksen gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen: patiëntsamenvattingen en ePrescriptions. De eerste uitwisselingen vonden plaats tussen Estland en Finland in januari 2019. Naar verwachting zullen 22 EU-landen dergelijke gezondheidsinformatie tegen 2021 uitwisselen. Deze aanbeveling bouwt voort op en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van eHDSI, door de EU-brede interoperabiliteit en de uitwisseling van uitgebreide elektronische medische dossiers te vergemakkelijken.

Belangrijke basis voor de interoperabiliteit van EHR’s werd uitgevoerd in het kader van het project Smart Open Services for European Patients (epSOS), een door de Commissie gefinancierd grootschalig proefproject. epSOS heeft de grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntsamenvattingen en e-voorschriften getest en met de steun van het EXPAND- project de weg geëffend voor de uitrol van het eHDSI.

Een aantal andere door de Commissie ondersteunde projecten, zoals Antilope en HITCH, hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Europees interoperabiliteitskader voor geraffineerde e-gezondheid.

Gezondheidsinformatie over specifieke gevallen kan momenteel over de grenzen heen worden uitgewisseld via een van de 24 thematische Europese referentienetwerken (ERN’s). Deze netwerken stellen virtuele panelen van clinici in staat om patiënten die lijden aan zeldzame, complexe en lage prevalentieziekten te diagnosticeren en te behandelen.

Ongeveer 900 zeer gespecialiseerde zorgeenheden in ongeveer 300 ziekenhuizen in 25 lidstaten (plus Noorwegen) nemen deel aan de ERN’s. Mensen hebben geen directe toegang tot deze netwerken. Zorgverleners verwijzen patiënten door naar het relevante netwerk, met hun toestemming en in overeenstemming met de nationale voorschriften inzake gezondheidszorgstelsels.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees „1+ Miljoen Genoom”-initiatief

Het 1+ Miljoen Genoom-initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.