Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

© Europeiska kommissionen

5G för Europa: från fasta och mobila till transportkorridorer och campus

fix-empty

5G ger praktiskt taget universell, ultrahög bandbredd och låg latens ”anslutning” inte bara till enskilda användare utan också till anslutna objekt. Den förväntas tjäna ett brett spektrum av tillämpningar och sektorer, inklusive yrkesmässig användning. Till exempel uppkopplad automatiserad mobilitet, e-hälsa, energihantering, eventuellt säkerhetstillämpningar med mera.

5G kommer också att vara en nyckelfaktor för artificiell intelligens, eftersom det kommer att tillhandahålla datainsamling och analys i realtid. Samtidigt kommer molnet att få en ny dimension genom att möjliggöra distribution av databehandling och lagring, såsom edge cloud, och mobil edge computing, i hela infrastrukturen.

Europa utformar 5G-visionen

Europeiska kommissionen identifierade 5G-möjligheter i ett tidigt skede och inrättade ett offentlig-privat partnerskap om 5G (5G-PPP) 2013 för att påskynda forskning och innovation inom 5G-teknik. Europeiska kommissionen har anslagit offentlig finansiering på mer än 700 miljoner euro genom Horisont 2020-programmet för att stödja denna verksamhet.

Denna verksamhet åtföljs av en internationell plan för att säkerställa ett globalt samförstånd som bygger på 5G. EU:s investeringar i 5G-forskning och 5G-standarder är nödvändiga för att stödja den trafikvolym som förväntas fram till 2025. EU:s investeringar kommer också att främja nätverk och Internetarkitektur på framväxande områden som maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) och sakernas internet (IoT). 

Kommissionen antog 2016 en 5G-handlingsplan för Europa för att säkerställa en tidig utbyggnad av 5G-infrastruktur i Europa. Syftet med handlingsplanen var att inleda lanseringen av 5G-tjänster i alla EU:s medlemsstater senast i slutet av 2020. Efter detta föreslås en snabb uppbyggnad för att säkerställa oavbruten 5G-täckning i stadsområden och längs de viktigaste transportvägarna senast 2025.

Den digitala kompassen: I den europeiska vägen för det digitala decenniet som antogs 2021 fastställs det ytterligare målet att omfatta alla befolkade områden med 5G senast 2030.

För att övervaka framstegen med 5G-handlingsplanen och strategin för det digitala decenniet stöder kommissionen Europeiska 5G-observatoriet. Observationscentrumet är ett övervakningsverktyg som täcker den stora marknadsutvecklingen i Europa i ett globalt sammanhang. Den rapporterar också om förberedande åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, t.ex. spektrumauktioner och nationella 5G-strategier.

Utbyggnaden av 5G-nät beror i hög grad på tillgången till radiospektrum, grunden för trådlös teknik. I takt med att antalet uppkopplade enheter och deras användning ökar måste spektrumresurserna och deras användning harmoniseras i hela Europa för att möjliggöra interoperabilitet för infrastruktur över gränserna. Detta är grunden för ett brett utbud av tjänster som levereras med 5G för konsumenter, såsom nya smartphone-appar och professionella tjänster för olika industrisektorer.

Bortom 5G, mot 6G

5G-tekniken och 5G-standarderna kommer att utvecklas snabbt under de närmaste åren i takt med att utbyggnaden fortskrider. Forsknings- och innovationsinitiativ med anknytning till 6G-teknik håller nu på att växa fram runt om i världen, och de första produkterna och infrastrukturerna förväntas utvecklas i slutet av detta årtionde.

6G-system kommer att möjliggöra en övergång från Gigabit till Terabit-kapacitet och sub-millisecond responstider. Detta kommer att möjliggöra nya applikationer som realtidsautomatisering eller utökad verklighetsavkänning (Internet of Senses). Det kommer också att göra data tillgängliga för att underlätta skapandet av en digital tvilling av den fysiska världen.

För att stödja denna övergång inrättadesgenom rådetsförordning2021/2085 detgemensamma företaget för smarta nät och tjänster som rättslig och finansieringsmässig enhet och fastställde en ambitiös EU-budget på 900 miljoner euro mellan 2021–2027, som ska matchas av industrin. Lanseringsevenemanget ”On the Road to 6G”ägde rum vid Mobile World Congress 2022 i Barcelona i mars 2022.

De två viktigaste uppdragen som utförs av det gemensamma företaget SNS är att

  1. främja Europas tekniksuveränitet i 6G genom att genomföra relaterad forskning och innovation.
  2. främja utbyggnaden av 5G i hela Europa genom att utveckla digitala pionjärmarknader och möjliggöra den digitala och gröna omställningen av ekonomin och samhället.  

Efter en första uppsättning 6G-projekt till ett värde av 60 miljoner euro, inklusiveflaggskeppsinitiativet Hexa-X,antog det gemensamma företaget SNS sitt första arbetsprogram förforskning och innovation för smarta nät och tjänster 2021–2022 med en öronmärkt offentlig finansiering på cirka 250 miljoner euro. Efter den första ansökningsomgången inleddes35 SNS-projekt i januari 2023.

Därefter inleddes en andra omgång ansökningsomgångar inom ramen för SNS:s arbetsprogram för forskning och innovation 2023–2024De nyligen utvalda projekten ska inledas 2024 respektive 2025.

Läs mer om ansökningsomgången och finansieringsmöjligheterna för smarta nätverk och tjänster

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Uppkoppling

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade världsdelen år 2030.

Fördjupning

5G Forskning & standarder

EU-kommissionen samarbetar med branschen i 5G offentlig-privat partnerskap som ett forsknings- och innovationsverktyg för att strukturera och styra den europeiska 5G-forskningen.

5G och elektromagnetiska fält

Den europeiska koden för elektronisk kommunikation spelar en viktig roll för att säkerställa enhetliga 5G-utbyggnadsförhållanden och samtidigt skydda folkhälsan.

5G-observatorium

Det europeiska 5G-observatoriet gör det möjligt för EU att bedöma framstegen med handlingsplanen för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen är ett strategiskt initiativ som kommer att göra 5G till verklighet för alla medborgare och företag i hela EU.

Uppkopplad och automatiserad mobilitet

Uppkopplad och automatiserad mobilitet ger en unik möjlighet att göra våra transportsystem säkrare, renare, effektivare och mer användarvänliga.

5G gränsöverskridande korridorer

EU-länderna och industrin samarbetar för att förbereda den storskaliga utbyggnaden av 5G-korridorer för uppkopplad och automatiserad rörlighet på europeiska transportvägar.

Se också

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutrullning

EU-kommissionen hjälper EU:s företag, projektledare och myndigheter att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s Gigabit Society-mål.