Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейско партньорство за блокови вериги

Европейското партньорство за блокови вериги (ЕБП) е инициатива за разработване на стратегия на ЕС за блоковата верига и изграждане на блокова инфраструктура за обществени услуги.

    Две дигитални ръце се клатят на споразумение, представляващо блокчейн партньорството

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Технологичен и регулаторен пясъчник

Основният акцент на Европейското партньорство за блокови вериги е изграждането на европейската инфраструктура за блокови услуги (EBSI).

Европейското партньорство за блокови вериги (ЕБП) помага да се избегне разпокъсаността на блоковата верига чрез насърчаване на тясното сътрудничество между държавите от ЕС. Партньорството подкрепя оперативната съвместимост и широкото внедряване на услуги, базирани на блокови вериги. Тя предлага регулаторна среда в пълно съответствие със законодателството на ЕС и с ясни управленски структури и модели, за да помогне на блокчейн да расте и процъфтява в цяла Европа.

Използвайки самите блоквериги, европейските политици придобиват знания от първа ръка за това как работи технологията, къде тя може да се прилага най-добре и какъв е нейният потенциал и рискове.  EBP служи както като технологичен, така и като регулаторен пясъчник, което се надяваме да доведе до по-добро и по-информирано регулиране на технологичния и потребителския панел.

По-добри обществени услуги за всички европейци

Тъй като EBSI се предлага онлайн, той ще допринесе за по-ефективни и по-достъпни трансгранични държавни услуги в Европа. Както беше описано по време на съобщението на Мария Габриел, тогавашният комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество:

В бъдеще всички обществени услуги ще използват блокчейн технологията. Блоковата верига е чудесна възможност за Европа и държавите членки да преосмислят своите информационни системи, да насърчават доверието на потребителите и защитата на личните данни, да спомагат за създаването на нови бизнес възможности и да установят нови области на лидерство в полза на гражданите, обществените услуги и дружествата.

Последни новини

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

PRESS RELEASE |
Комисията стартира европейска регулаторна лаборатория за блоковата верига

Комисията стартира европейската регулаторна лаборатория за блоковата верига. Пясъчниците са контролирана среда, в която дружествата могат да тестват своите продукти и услуги, като същевременно работят със съответните регулаторни органи.

PRESS RELEASE |
Комисията ще инвестира 292 милиона евро в цифрови технологии и киберсигурност

Комисията откри втория набор от покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“, който следва приемането на работните програми и първия набор от покани през ноември 2021 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Стратегия за блоковата верига

ЕС иска да бъде лидер в технологията на блоковите вериги, като се превърне в иноватор в блоковата верига и дом на значими платформи, приложения и дружества.

Вижте също

Блокчейн финансиране и инвестиции

ЕС предоставя финансиране за научни изследвания и иновации в блоковата верига чрез безвъзмездни средства и награди и чрез подпомагане на инвестициите.

Правна и регулаторна рамка за блокчейн

Европейската комисия признава значението на правната сигурност и ясния регулаторен режим в областите, свързани с приложенията, базирани на блокови вериги.

Блокчейн стандарти

Европейската комисия играе активна роля в общността на стандартите за блокови вериги, като ангажира и работи в тясно сътрудничество с всички съответни органи по света.