Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband – Република България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Политиката в областта на електронните комуникации са актуализирани и приети през август 2020 г.

  flag of Bulgaria

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в България

Националният широколентов инфраструктурен план за достъп от следващо поколение „Свързана България” и Политиката в областта на електронните комуникации бяха приети през август 2020 г. Националната програма за развитие България 2030 въведе приоритет 8 Дигитална свързаност с цел изграждане на модерна и сигурна цифрова инфраструктура като основа за предлагане на повече цифрови услуги. Също така одобрената през юли 2020 г. Дигитална трансформация на България за периода 2020-2030 г. цели разгръщане на мрежи с много висок капацитет. Държавният бюджет и еврофондовете ще бъдат използвани за постигане на поставените цели.

Национална стратегия и политика за широколентов достъп

Отговорен орган

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (MTITC) координира всички дейности за изпълнение на политиката в областта на информационните технологии и комуникациите. Министерството разработва необходимата правна рамка за осигуряване на ефективна среда за комуникационния бизнес и изграждане и поддържане на модерна електронна съобщителна инфраструктура.
 • Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) въвежда политики, правила, регламенти и добри практики, свързани с контрола, в областта на електронното управление, стратегическото планиране и инициативи, планирането и контрола на бюджета, координира свързаните с отрасъла политики и междуведомствените проекти.
 • Комисията за регулиране на съобщенията наблюдава разгръщането на широколентовите мрежи на национално равнище, изпълнява законите и регулациите, както и упражнява надзор в областта на техническите стандарти и използването на честоти.

Основни цели за развитието на широколентовия достъп 

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България” очертава стъпките за осигуряване на цифрова инфраструктура за предоставяне на различни услуги. Мерките предвиждат подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените райони и развитие на високоскоростния мобилен интернет в страната. От ключово значение за дигитализацията на българската икономика и обществените услуги ще бъдат инвестициите за въвеждане на 5G мрежи. Планът определя необходимостта от целенасочени инвестиции в технологично развитие, доизграждане на необходимата инфраструктура и гарантирана мрежова и информационна сигурност. Основните приоритетни полета в плана са:

 • Широколентова инфраструктура - ускорено изграждане на широколентова инфраструктура, вкл. за нуждите на държавната администрация
 • Много високоскоростна инфраструктура – създаване на условия за разгръщане на много високоскоростни мрежи
 • Ефективно използване на спектъра – създаване на условия за изграждане на NGA мрежи
 • Подобряване на покритието в населени места, разположени в периферни, слабо населени и селски райони
 • Преодоляване на цифровото разделение
 • Мрежова сигурност

Планът определя следните целеви показатели:

 • Покритие на 52 % от домакинствата от фиксираната мрежа с много висок капацитет (VHCN),
 • Поемане на 33% от домакинствата на поне 100 Mbps фиксирана широколентова връзка,
 • 5G готовност на 50%.

Актуализираната Политика в областта на електронните съобщения има за цел да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги чрез създаване на условия за развитие на конкурентен пазар като част от вътрешния пазар на ЕС. Приоритет е разгръщането и използването на мрежи с много висок капацитет, предоставянето на услуги от пето поколение, ефективната и устойчива конкуренция, сигурността на мрежите и услугите, както и предимствата за крайните потребители, включително еквивалентен достъп до услугите на хора с увреждания.

Приоритет 8 Дигитална свързаност на Националната програма за развитие България 2030 има за цел да изгради модерна и сигурна цифрова инфраструктура като основа за предлагане на повече услуги чрез дигитално управление. Целта е да се изградят мрежи с много висок капацитет, които да формират платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност, като същевременно се гарантира, че никоя част от страната или обществена група няма да остане без адекватна цифрова свързаност. Фокусът е върху разгръщането на високоскоростни мрежи, особено широколентови в селските райони, ефективно разпределяне на спектъра за безжичен широколентов достъп и 5G, ускорено развитие и възприемане на широколентови услуги като облак, IoT и др., както и развитие на дигитални умения и услуги.

Одобрената през юли 2020 г. Дигитална трансформация на България за периода 2020-2030 г. цели разгръщане на мрежи с много висок капацитет, за да гарантира, че никоя част от страната или група в обществото да не остане без адекватна цифрова свързаност и да осигури по-добър достъп до предприятия към разнообразни, висококачествени и иновативни цифрови услуги. Цифровата свързаност ще допринесе за осигуряването на достъп до всички основни двигатели на социално-икономическото развитие, като училища, болници, транспортни центрове, основни доставчици на обществени услуги и др.

Национални и регионални широколентови финансови инструменти и мерки

Съгласно Приоритет 8 на Националната програма за развитие България 2030 се предвижда използване на държавния бюджет и средствата на ЕС.

Механизъм за възстановяване и устойчивост (RRF): България планира да използва финансиране по RRF за големи инвестиции в свързаност. Предстои да бъдат изградени симетрични гигабитови гръбначни/backhaul мрежи в цялата страна, с фокус върху недостатъчно обслужваните части на страната и свързване с мрежи на европейско ниво. Основните пътни мрежи (TEN-T) се планира да бъдат покрити с 5G, за да се гарантират скорости до 1 Gbps.

Пътна карта за прилагане на инструментариума за свързаност: България информира Комисията, че вече е приложила редица най-добри практики, като освобождаване на разрешителни и бързи процедури; наличие на геореферирана информация за нивото на заетост на инфраструктурата и наличието на тъмни влакна и лесен достъп до физическа инфраструктура, контролирана от публични органи. България също така посочи, че в момента работи върху: (i) гарантиране, че заявленията за разрешителни се подават по електронен път, (ii) установяване на широколентови координатори и (iii) възлагане на орган с координираща роля по отношение на правата на достъп до съществуваща физическа инфраструктура.

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в България

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаменти и навлизане, покритие на различни широколентови технологии и разходите проверете докладите за резултатите и докладите за отделните страни на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

Разпределение на радиочестотния спектър за безжичен широколентов достъп

За подробности относно хармонизираните назначения на радиочестотния спектър се консултирайте с Европейската 5G обсерватория.

Национални публикации и документи в пресата

Английски

Български

За контакти

BCO България (национален офис за широколентова компетентност): Дирекция Информационни технологии, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9, София 1000, България
Контакт по имейл
Телефон: +35 929 40 92 80
Уеб страница

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: ул. „Гурко“ № 6, София 1000, България
Контакт по имейл
Телефон: +35 92 949 27 23
Уеб страница

 

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.