Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”ConnectedBulgaria”och politiken på området elektronisk kommunikation antogs i augusti 2020. Genom det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 infördes prioritering 8 Digital konnektivitet som syftar till att bygga en modern och säker digital infrastruktur som grund för att erbjuda fler digitala tjänster. Bulgariens digitala omställning för perioden 2020–2030, som godkändes i juli 2020, syftar också till att bygga ut nät med mycket hög kapacitet. Statlig budget och EU-medel kommer att användas för att bidra till att uppnå de fastställda målen.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål för bredbandsutveckling 

den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att tillhandahålla digital infrastruktur för tillhandahållande av olika tjänster. Åtgärderna syftar till att förbättra tillgången till höghastighetsinternet i glesbefolkade regioner och utveckla mobilt höghastighetsinternet i landet. Investeringar för införande av 5G-nät kommer att vara av central betydelse för digitaliseringen av Bulgariens ekonomi och offentliga tjänster. I planen anges behovet av riktade investeringar i teknisk utveckling, färdigställande av nödvändig infrastruktur och garanterad nät- och informationssäkerhet. De viktigaste prioriterade områdena i planen är följande:

  • Bredbandsinfrastruktur – påskyndat byggande av bredbandsinfrastruktur, inbegripet för den statliga förvaltningens behov
  • Infrastruktur med mycket hög hastighet – att skapa förutsättningar för utbyggnad av nät med mycket hög hastighet
  • Spektrumeffektiv användning – fastställande av villkor för att bygga NGA-nät
  • Förbättra täckningen i bosättningar i randområden, glesbefolkade områden och landsbygdsområden
  • Överbrygga den digitala klyftan
  • Nätverkssäkerhet

I planen fastställs följande målindikatorer:

  • 52 % av hushållen täcks av det fasta nätet för mycket hög kapacitet.
  • Utnyttjande av 33 % av hushållen med fast bredband på minst 100 Mbit/s.
  • 5G-beredskap vid 50%.

Den uppdaterade politiken på området elektronisk kommunikation syftar till att säkerställa tillhandahållandet av moderna elektroniska kommunikationstjänster av hög kvalitet genom att skapa förutsättningar för utvecklingen av en konkurrensutsatt marknad som en del av EU:s inre marknad. Prioritet är utbyggnad och användning av nät med mycket hög kapacitet, tillhandahållande av femte generationens tjänster, effektiv och hållbar konkurrens, säkerhet för nät och tjänster samt fördelar för slutanvändare, inbegripet likvärdig tillgång till tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Prioritering 8 Digital konnektivitet i det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 syftar till att bygga en modern och säker digital infrastruktur som grund för att erbjuda fler tjänster genom digital förvaltning. Målet är att bygga nät med mycket hög kapacitet, som kommer att utgöra en plattform för att tillhandahålla en rad olika digitala mervärdestjänster och samtidigt säkerställa att ingen del av landet eller en samhällsgrupp lämnas utan tillräcklig digital konnektivitet. Fokus ligger på utbyggnad av höghastighetsnät, särskilt bredband i landsbygdsområden, effektiv tilldelning av spektrum för trådlöst bredband och 5G, påskyndad utveckling och användning av bredbandsberoende tjänster såsom molntjänster, sakernas internet osv. samt utveckling av digitala färdigheter och tjänster.

Bulgariens digitala omställning för perioden 2020–2030, som godkändes i juli 2020, syftar till att bygga ut nät med mycket hög kapacitet för att säkerställa att ingen del av landet eller en grupp i samhället lämnas utan lämplig digital konnektivitet och ge företagen bättre tillgång till diversifierade, högkvalitativa och innovativa digitala tjänster. Digital konnektivitet ska bidra till att ge tillgång till alla viktiga drivkrafter för socioekonomisk utveckling, såsom skolor, sjukhus, transportcentrum, stora leverantörer av offentliga tjänster osv.

Nationella och regionala finansieringsinstrument och åtgärder för bredband

Enligt prioritering 8 i det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 planeras användning av statsbudgeten och EU-medel.

Faciliteten för återhämtning och resiliens: Bulgarien planerar att använda finansiering inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för stora konnektivitetsinvesteringar. De symmetriska gigabitstamnäten/backhaulnäten i hela landet ska byggas, med fokus på underförsörjda delar av landet och anslutning till nätverk på europeisk nivå. De viktigaste vägnäten (TEN-T) planeras täckas av 5G för att säkerställa hastigheter på upp till 1 Gbit/s.

Färdplan för att genomföra verktygslådan för konnektivitet: Bulgarien informerade kommissionen om att landet redan har genomfört ett antal exempel på bästa praxis, t.ex. tillståndsundantag och påskyndade förfaranden. Tillgång till georefererad information om infrastrukturens nyttjandegrad och förekomsten av svartfiber samt enkel tillgång till fysisk infrastruktur som kontrolleras av offentliga organ. Bulgarien uppgav också att landet för närvarande arbetar med följande: i) säkerställa att tillståndsansökningar lämnas in elektroniskt, ii) inrätta bredbandssamordnare och iii) ge ett organ en samordnande roll när det gäller rätten till tillträde till befintlig fysisk infrastruktur.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Bulgarien

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

bulgariska

Kontaktuppgifter

BCO Bulgaria (nationella byrån för bredbandskompetens): Direktoratet för informationsteknik, transport- och kommunikationsministeriet (Министерство на транспорта и съобщенията)

Adress: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sofia, Bulgarien
Kontakt via e-post
Telefon: +35 92 940 92 80
Webbplats

Kommissionens kommunikationsförordning (Комисия за регулиране на съобщенията)

Adress: 6, Gurko str., Sofia 1000, Bulgarien
Kontakt via e-post
Telefon: +35 92 949 27 23
Webbplats

Senaste nytt

Europeiska veckan för regioner och städer: Överbrygga den digitala klyftan genom att stödja digital infrastruktur för smarta och hållbara regioner

På temat ”smart och hållbar tillväxt för regionerna” tar denna workshop upp den kritiska frågan om den digitala klyftan och undersöker dess återverkningar på den sociala sammanhållningen och den övergripande tillväxten i Europeiska unionen.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.