Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

  Bulgariens flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Bulgarien

I augusti 2020 antogs den nationellabredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations anslutning till Bulgarienoch politiken för elektronisk kommunikation. Det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 införde en prioritering 8 Digital konnektivitet som syftar till att bygga en modern och säker digital infrastruktur som en grund för att erbjuda fler digitala tjänster. Dessutom syftar den digitala omvandlingen av Bulgarien för perioden 2020–2030 som godkändes i juli 2020 till att bygga ut nät med mycket hög kapacitet. Statsbudgeten och EU-medlen kommer att användas för att bidra till att uppnå de fastställda målen.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

 • Bulgariens transport- och kommunikationsministerium (Bulgariens transport- och kommunikationsministerium)samordnar verksamheten för genomförandet av politiken på området informations- och kommunikationsteknik. Ministeriet syftar till att utveckla en rättslig ram för att säkerställa en effektiv miljö för kommunikationsverksamheten och byggandet och underhållet av modern infrastruktur för elektronisk kommunikation.
 • Den statliga myndigheten för e-förvaltning (SGA) införkontrollrelaterad politik, regler, regler och god praxis på området elektronisk styrning, strategisk planering och initiativ, budgetplanering och budgetkontroll, samordnar sektorsrelaterad politik och sektorsövergripande projekt.
 • Kommissionen för kommunikationsförordningar((*)övervakar bredbandsutbyggnaden på nationell nivå och verkställer lagar och förordningar samt tillsyn på området för tekniska standarder eller användning av frekvenser.

Huvudsyften för bredbandsutveckling 

I den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” beskrivs stegen för att tillhandahålla digital infrastruktur för tillhandahållande av olika tjänster. Åtgärderna syftar till att förbättra tillgången till höghastighetsinternet i mindre befolkade regioner och utveckla det mobila höghastighetsinternet i landet. Investeringar av avgörande betydelse för digitaliseringen av Bulgariens ekonomi och offentliga tjänster kommer att vara investeringar för införandet av 5G-nät. I planen anges behovet av riktade investeringar i teknisk utveckling, slutförande av nödvändig infrastruktur och garanterad nät- och informationssäkerhet. De viktigaste prioriterade områdena i planen är följande:

 • Bredbandsinfrastruktur – påskyndat byggande av bredbandsinfrastruktur, inkl. för den statliga förvaltningens behov
 • Infrastruktur med mycket hög hastighet – skapa förutsättningar för utbyggnad av nät med mycket hög hastighet
 • Spektrumeffektiv användning – upprättande av villkor för att bygga NGA-nät
 • Förbättra täckningen i bosättningar i randområden, glesbefolkade områden och landsbygdsområden
 • Att överbrygga den digitala klyftan
 • Nätverkssäkerhet

I planen fastställs följande målindikatorer:

 • 52 % av hushållen omfattas av det fasta nätet med mycket hög kapacitet (VHCN).
 • Utnyttjande av 33 % av hushållen med minst 100 Mbit/s fast bredband,
 • 5G-beredskap vid 50 %.

Den uppdaterade politiken för elektronisk kommunikation syftar till att säkerställa tillhandahållandet av moderna och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster genom att skapa förutsättningar för utvecklingen av en konkurrensutsatt marknad som en del av EU:s inre marknad. Prioritet är utbyggnad och användning av nät med mycket hög kapacitet, tillhandahållande av femte generationens tjänster, effektiv och hållbar konkurrens, säkerhet för nät och tjänster samt fördelar för slutanvändarna, inbegripet likvärdig tillgång till tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Prioritering 8 Digital konnektivitet i det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 syftar till att bygga en modern och säker digital infrastruktur som en grund för att erbjuda fler tjänster genom digital förvaltning. Målet är att bygga nät med mycket hög kapacitet, som kommer att utgöra en plattform för att tillhandahålla en mängd olika digitala mervärdestjänster och samtidigt säkerställa att ingen del av landet eller en samhällsgrupp kommer att lämnas utan tillräcklig digital konnektivitet. Fokus ligger på utbyggnad av höghastighetsnät, särskilt bredband i landsbygdsområden, effektiv tilldelning av spektrum för trådlöst bredband och 5G, påskyndad utveckling och användning av bredbandsberoende tjänster såsom moln, sakernas internet osv. samt utveckling av digitala färdigheter och tjänster.

Syftet med den digitala omvandlingen av Bulgarien för perioden 2020–2030 som godkändes i juli 2020 är att bygga ut nät med mycket hög kapacitet för att säkerställa att ingen del av landet eller en grupp i samhället lämnas utan adekvat digital konnektivitet och ge företagen bättre tillgång till olika, högkvalitativa och innovativa digitala tjänster. Digital konnektivitet ska bidra till att ge tillgång till alla viktiga drivkrafter för socioekonomisk utveckling, såsom skolor, sjukhus, transportcentrum, större leverantörer av offentliga tjänster osv.

Nationella och regionala finansieringsinstrument och åtgärder för bredband

Enligt prioritering 8 i det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 planeras användning av statsbudgeten och EU-medel.

Faciliteten för återhämtning och resiliens: Bulgarien planerar att använda finansiering inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för stora konnektivitetsinvesteringar. De symmetriska gigabitnäten/backhaulnäten i hela landet ska byggas, med fokus på underbetjänade delar av landet och anslutning till nätverk på europeisk nivå. De viktigaste vägnäten (TEN-T) planeras täckas av 5G för att säkerställa hastigheter på upp till 1 Gbps.

Färdplan för genomförandet av verktygslådan för konnektivitet: Bulgarien informerade kommissionen om att landet redan har genomfört ett antal bästa metoder, t.ex. tillståndsundantag och snabbspårsförfaranden. tillgång till georefererad information om infrastrukturens nyttjandenivå och förekomsten av mörkfiber samt enkel tillgång till fysisk infrastruktur som kontrolleras av offentliga organ. Bulgarien meddelade också att landet för närvarande arbetar med följande: i) säkerställa att tillståndsansökningar lämnas in på elektronisk väg, ii) inrätta bredbandssamordnare och iii) ge ett organ en samordnande roll när det gäller rätten till tillgång till befintlig fysisk infrastruktur.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Bulgarien

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och -kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument

Svenska

Svenska

Kontaktuppgifter

BCO Bulgarien (nationellt bredbandskompetenskontor): Direktorat för informationsteknik, transport- och kommunikationsministeriet (nedan kallat transport- och kommunikationsministeriet)

Adress: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sofia, Bulgarien Kontakt via e-post Telefon: + 35 92 940 92 80 Webbplats

Kommissionens meddelandeförordning (nedan kallad kommissionen)

Adress: 6, Gurko str., Sofia 1000, Bulgarien Kontakt via e-post Telefon: + 35 92 949 27 23 Webbplats

Senaste nytt

Årlig arbetsplan för 2022–23 Sammanfattning av det europeiska nätverket för bredbandskompetens

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskontor (BCO-nätverket) har offentliggjort en sammanfattning av sin årliga arbetsplan för 2022–23 och beskriver de viktigaste verksamheterna och ämnena för årets program för kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad.

EVENT |
Webbserie 10: Utbildning för bredbandskunskap

Den tionde säsongen med kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad online som erbjuds Europeiska nätverket för bredbandskompetens kommer att behandla ett antal ämnen, t.ex. följande: EU:s nya regler för statligt stöd, satellituppkoppling och framsteg i det digitala decenniet.

PRESS RELEASE |
EU:s regler för samtal inom EU skyddar medborgarna mot alltför höga priser

Både kommissionens bedömningsrapport och resultaten av en Eurobarometerundersökning om effekterna av de regler som säkerställer överkomlig kommunikation inom EU visar att EU:s regler har visat sig vara effektiva: sedan 2019 får européerna lägre slutkundspriser för samtal från en medlemsstat som terminerar i andra medlemsstater.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi införlivas i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.