Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Широколентов достъп в Унгария

Проектът на национална стратегия за цифровизация на Унгария за периода 2021—2030 г. има за цел да постигне целта 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи до 2030 г.

  Знамето на Унгария

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в Унгария

Националната стратегия за цифровизация за периода 2021—2030 г. беше одобрена през 2021 г. Тя има за цел да осигури на 95 % от домакинствата гигабитови мрежи, да повиши цифровите умения на населението, да подкрепи цифровизацията на бизнес процесите, както и да увеличи използването на услуги за електронно управление.

Национална стратегия и политика за широколентов достъп

Отговорни органи

 • Стратегиите относно използването на информационни и комуникационни технологии, включително политиките за широколентов достъп, са отговорност на Министерството на технологиите и промишлеността (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Правителствената агенция за развитие на информационните технологии (KIFÜ) работи под надзора на Министерството на технологиите и промишлеността. Агенцията управлява ИТ проекти, свързани с централната публична администрация и се ръководи от правителството, например програмата Superfast Internet, и действа като национална служба за компетентност в областта на широколентовия достъп (BCO).
 • Националният орган за информация вобластта на медиите (NMHH) предвижда регулиране относно фиксираните и безжичните електронни съобщения и отговаря и за стратегията за безжичен широколентов достъп.
 • Министерството на вътрешните работи (Belügyminisztérium) отговаря за въпросите на електронното управление и участва в подготовката на Националната стратегия за цифровизация за периода 2021—2030 г.

Основни цели и мерки за развитие на широколентовия достъп

Националната стратегия за цифровизация на Унгария за периода 2021—2030 г. беше одобрена през есента на 2021 г. Стратегията се основава на четири стълба: цифрова инфраструктура, цифрови умения, цифрова икономика и цифрова държава. В него се определят следните цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:

 • 95 % от домакинствата, обхванати от гигабитови мрежи,
 • по-малко от 2 % от хората без цифрови умения във възрастовата група 16—71 години,
 • повече от 30 % от процесите в предприятията са цифровизирани;
 • 90 % от жителите използват електронни правителствени услуги.

Стратегията очертава инфраструктурни, образователни и икономически мерки за подкрепа. За да се гарантира наличието на кабелна и безжична цифрова инфраструктура с подходящ капацитет и качество на услугите, стратегията предвижда развитие на гигабитови мрежи, цифрова инфраструктура на образователните и висшите учебни заведения, по-нататъшно развитие на националната телекомуникационна опорна мрежа, безжична комуникация за професионални организации, разширяване на капацитета за суперкомпютри, както и насърчаване на развитието на 5G мрежи.

Разработването на мрежи с гигабитов достъп ще включва широкообхватни мерки за изпълнение:

 • планиране и прилагане на национална програма за развитие на мрежата „Gigabit Hungary 2030“, свързана с 5G, за да има интернет връзки със скорост най-малко 1 Gbps до края на 2030 г.,
 • изясняване на споделянето на инфраструктурата и мрежите съгласно законодателството в областта на конкуренцията и регулирането на достъпа до оптични и радиомрежи, по-специално споделянето на пасивни (и частично активни) инфраструктурни елементи,
 • транспониране на Европейския кодекс за електронните съобщения в националното законодателство,
 • преразглеждане и, ако е необходимо, изменение на правилата за изграждане на далекосъобщителни мрежи,
 • облекчаване на докладването и административната тежест за доставчиците на услуги,
 • преразглеждане на разпоредбите за качество и защита на потребителите в областта на комуникационните услуги, преразглеждане на стандартите, формулиране на минимални изисквания,
 • преглед на Регламента за съобщенията с цел по-добро подпомагане на целите на политиката, свързани с цифровизацията, микро- и макроравнище,
 • актуализиране на националните стандарти за електронни съобщителни мрежи,
 • позициониране на цифровите мрежи като критична инфраструктура за широката общественост.

Насърчаването на развитието на 5G мрежи ще се нуждае от допълнителни многобройни действия:

 • укрепване и разширяване на дейността на 5G коалицията,
 • стартиране на стратегически споразумения между доставчиците на услуги и правителството за ускоряване на най-съвременните стационарни и мобилни и конвергентни технологични разработки,
 • разработване на схема за подпомагане на НИРДИ в съответствие с развитието на цифровата инфраструктура, по-специално 5G,
 • развитие на Széchenyi István University 5G център за върхови постижения,
 • принос за изграждането на 5G коридори на ЕС,
 • предварителен анализ на 6G технологията.

Национални и регионални финансови инструменти за широколентов достъп

 • Заеми: За периода 2014—2020 г. финансовите средства от Оперативна програма „Икономическо развитие и иновации“ (EDIOP/GINOP) подпомагат разширяването на обществените широколентови мрежи и разширяването на високоскоростните връзки. Националните фондове помагат за разширяване на широколентовите мрежи в неконвергентния Средноунгарски регион.
 • Средства отЕСИ фондовете: В програмите за периода 2014—2020 г. се прогнозира, че инвестициите във високоскоростни широколентови мрежи за ДСП със скорост от 30 Mbps или по-висока ще достигнат 253 милиона евро. Част от бюджета за широколентов достъп ще бъде изразходвана чрез финансови инструменти.
 • Superfast Internet Program (SZIP): По-голямата част от проектите разгърнаха FTTH (влакна в дома), което позволява гигабитови скорости. SZIP, финансирана от структурните фондове на ЕС, предназначена да покрие почти 410 000 домакинства, е, като мрежите предоставят най-малко 30 Mbps широколентови интернет услуги до 2023 г. За райони, които не са икономически жизнеспособни, беше създадена схема за държавна помощ в размер на 250 милиона евро, за да се гарантира разгръщането на широколентовия достъп. До края на 2020 г. почти четвърт от един милион домакинства бяха обхванати от широколентов достъп с най-малко 30 Mbps чрез SZIP.

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в Унгария

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаментите и проникването, покритието на различни широколентови технологии и разходи, проверете докладите от набора от показатели и докладите по държави на Индекса за цифрова икономика и общество (DESI).

Предоставяне на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп

За подробности относно хармонизираните разпределения на радиочестотния спектър се консултирайте с Европейската обсерватория за 5G.

Публикации и документи в пресата

Английски език

Унгарски

Информация за контакт

BCO Унгария (национална служба за компетентност в областта на широколентовия достъп): Министерство на технологиите и промишлеността, Държавен секретариат за информационни съобщения

Адрес: Iskola u. 13, Будапеща, 1011 Унгария Свържете се по имейл: + 36 30 977 4707 Уебсайт

Национален орган за медии и информационни комуникации (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Адрес: Ostrom u. 23—25, 1015 Budapest, Унгария Свържете се по имейл: + 36 1 4577100 Уебсайт

Последни новини

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план за широколентов достъп на Швеция, приет през 2016 г., има визията за напълно свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за обществото на гигабитов интернет.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентна пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да предостави 100 Mbps до 2027 г. на селските райони, както и да подкрепи целите на обществото на гигабитов интернет до 2025 г.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за ултра широколентов достъп към гигабитовото общество има за цел да осигури гигабитова свързаност на всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

В националния план за широколентов достъп за Ирландия се предвижда, че до 2026 г. всички помещения в Ирландия ще имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитовия интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на националното предлагане на FTTH и 5G мрежи.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични кабели за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят основаващо се на конкуренцията разгръщане на оптични мрежи, подпомагано от публични средства за райони с недостатъчно обслужване, и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила основно широколентово покритие в цялата страна. Естонската програма в областта на цифровите технологии определя амбициозни цели за 2030 г.

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на VHCN.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Broadband – Република България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Политиката в областта на електронните комуникации са актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели зони, в които не са налични високоскоростни услуги. Като намалява...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп се фокусира върху националното предлагане на гигабитови връзки (фиксирани и мобилни) до 2030 г.