Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

  bratach na Bulgáire

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Bhulgáir

Glacadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile dar teidealConnected Bulgaria & thePolicy in the field of electronic communication [An Bhulgáir Nasctha] agus an Beartas i réimse na cumarsáide leictreonaí i mí Lúnasa 2020. Le Clár Forbartha Náisiúnta na Bulgáire 2030, tugadh isteach tosaíocht 8 nascacht dhigiteach arb é is aidhm di bonneagar digiteach nua-aimseartha slán a thógáil mar bhonn chun tuilleadh seirbhísí digiteacha a chur ar fáil. Chomh maith leis sin, is é is aidhm do Chlaochlú Digiteach na Bulgáire don tréimhse 2020-2030 a formheasadh i mí Iúil 2020 líonraí a bhfuil acmhainneacht an-ard acu a imscaradh. Bainfear úsáid as buiséad an Stáit agus as cistí an Aontais chun na haidhmeanna atá leagtha síos a bhaint amach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Comhordaíonn Aireacht Iompair agus Cumarsáide na Bulgáire (an Coimisiún Eorpach) na gníomhaíochtaí a bhaineann le cur chun feidhme an bheartais i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide. Tá sé mar aidhm ag an aireacht creat dlíthiúil a fhorbairt chun timpeallacht éifeachtach a áirithiú don ghnó cumarsáide agus do thógáil agus cothabháil bonneagair cumarsáide leictreonaí nua-aimseartha.
 • Tugtar isteach beartais, rialacha, rialacháin agus dea-chleachtais abhaineann le rialú i réimse an rialachais leictreonaigh, na pleanála straitéisí agus na dtionscnamh straitéiseach, na pleanála agus an rialaithe buiséid, comhordaíonn sí beartais a bhaineann le hearnáil na hearnála agus tionscadail idir-rannacha leis an nGníomhaireacht Ríomhrialtais Stáit SEGA (níl leagan Gaeilge ann, teideal aistrithe).
 • Déanann an Coimisiún umRialáil Cumarsáide maoirseacht ar úsáidleathanbhanda ar an leibhéal náisiúnta agus forghníomhaíonn sé na dlíthe agus na rialacháin chomh maith le maoirseacht i réimse na gcaighdeán teicniúil nó úsáid minicíochtaí.

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda 

Leagtar amach sa Phlean Náisiúnta um Bonneagar Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile ‘Connected Bulgaria’ na céimeanna chun bonneagar digiteach a chur ar fáil chun seirbhísí éagsúla a sholáthar. Beartaítear leis na bearta sin feabhas a chur ar an rochtain ar Idirlíon ardluais i réigiúin nach bhfuil an daonra chomh mór sin iontu agus an tIdirlíon soghluaiste ardluais sa tír a fhorbairt. Beidh infheistíochtaí chun líonraí 5G a thabhairt isteach ina bpríomhthábhacht maidir le geilleagar agus seirbhísí poiblí na Bulgáire a dhigitiú. Leagtar amach sa phlean an gá atá le hinfheistíochtaí spriocdhírithe i bhforbairt theicneolaíoch, i gcur i gcrích an bhonneagair is gá agus i slándáil líonra agus faisnéise ráthaithe. Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta an phlean:

 • Bonneagar leathanbhanda — dlús a chur le bonneagar leathanbhanda, lena n-áirítear riachtanais an riaracháin stáit
 • Bonneagar an-ardluais — dálaí a chruthú le haghaidh líonraí an-ardluais a chur in úsáid
 • Úsáid éifeachtúil speictrim — coinníollacha a bhunú chun líonraí NGA a thógáil
 • Cumhdach a fheabhsú i lonnaíochtaí atá suite i gceantair fhorimeallacha, i gceantair inar tearc an daonra agus i gceantair thuaithe
 • An deighilt dhigiteach a dhúnadh
 • Slándáil an líonra

Leagtar amach sa phlean na táscairí sprice seo a leanas:

 • Cumhdach 52 % de theaghlaigh ag an Líonra An-Ardtoillte Seasta (VHCN),
 • Glacadh 33 % de theaghlaigh a bhfuil leathanbhanda fosaithe 100 Mbps ar a laghad acu,
 • 5G ullmhacht ag 50 %.

Is é is aidhm don Bheartas nuashonraithe i réimse na cumarsáide leictreonaí soláthar seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá nua-aimseartha agus ar ardchaighdeán a chinntiú trí dhálaí a chruthú chun margadh iomaíoch a fhorbairt mar chuid de mhargadh inmheánach an AE. Tosaíocht is ea líonraí fíor-ardacmhainne a imlonnú agus a úsáid, seirbhísí den chúigiú glúin a sholáthar, iomaíocht éifeachtach agus inbhuanaithe, slándáil líonraí agus seirbhísí, chomh maith le buntáistí d’úsáideoirí deiridh, lena n-áirítear rochtain choibhéiseach ar sheirbhísí daoine faoi mhíchumas.

Tá sé mar aidhm ag Tosaíocht 8 Nascacht Dhigiteach Chlár Forbartha Náisiúnta na Bulgáire 2030 bonneagar digiteach nua-aimseartha slán a thógáil mar bhonn chun tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil tríd an mbainistíocht dhigiteach. Is é an sprioc atá ann líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a bheidh ina n-ardán chun seirbhísí breisluacha dhigitigh éagsúla a chur ar fáil agus, ag an am céanna, a áirithiú nach bhfágfar aon chuid den tír ná de ghrúpa sochaí gan nascacht dhigiteach leordhóthanach. Dírítear ar líonraí ardluais a chur in úsáid, go háirithe leathanbhanda i gceantair thuaithe, ar shannadh éifeachtach an speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang agus 5G, ar fhorbairt luathaithe agus ar ghlacadh seirbhísí atá ag brath ar leathanbhanda, amhail néalríomhaireacht, IoT, etc. chomh maith le scileanna agus seirbhísí digiteacha a fhorbairt.

Is é is aidhm do Chlaochlú Digiteach na Bulgáire don tréimhse 2020-2030 a formheasadh i mí Iúil 2020 líonraí a bhfuil acmhainneacht an-ard acu a imscaradh chun a áirithiú nach bhfágfar aon chuid den tír ná de ghrúpa sa tsochaí gan nascacht dhigiteach leordhóthanach, agus rochtain níos fearr a chur ar fáil do na fiontair ar sheirbhísí digiteacha éagsúla, ardcháilíochta agus nuálacha. Leis an nascacht dhigiteach, rannchuideofar le rochtain a chur ar fáil do phríomhspreagthaí uile na forbartha socheacnamaíche, amhail scoileanna, ospidéil, ionaid iompair, mórsholáthraithe seirbhíse poiblí, etc.

Ionstraimí agus bearta airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

De réir Thosaíocht 8 de Chlár Forbartha Náisiúnta na Bulgáire 2030, foráiltear go n-úsáidfear buiséad an stáit agus cistí an Aontais.

An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF): Tá sé beartaithe ag an mBulgáir maoiniú faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a úsáid le haghaidh infheistíochtaí móra nascachta. Tá na líonraí siméadracha cnámh droma/cúliompair siméadracha ar fud na tíre le tógáil, le béim ar chodanna den tír nach ndéantar freastal ceart orthu, agus a nascann le líonraí ar leibhéal na hEorpa. Tá sé beartaithe go gcumhdóidh 5G na príomhghréasáin bóithre (TEN-T) chun luasanna suas le 1 Gbps a chinntiú.

Treochlár chun an bosca uirlisí Nascachta a chur chun feidhme: Chuir an Bhulgáir in iúl don Choimisiún go bhfuil roinnt dea-chleachtas curtha chun feidhme aici cheana féin amhail díolúintí ceada agus nósanna imeachta meara; faisnéis gheothagartha a bheith ar fáil faoi leibhéal gairme an bhonneagair agus snáithín dorcha a bheith ann, agus rochtain éasca ar bhonneagar fisiciúil arna rialú ag comhlachtaí poiblí. Chuir an Bhulgáir in iúl freisin go bhfuil sí ag obair ar na nithe seo a leanas faoi láthair: (i) a áirithiú go gcuirtear iarratais ar chead isteach trí mheán leictreonach, (ii) comhordaitheoirí leathanbhanda a bhunú, agus (iii) ról comhordaithe a thabhairt do chomhlacht maidir le cearta rochtana ar bhonneagar fisiciúil atá ann cheana.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Bhulgáir

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, cumhdach teicneolaíochtaí agus costais éagsúla leathanbhanda, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Bulgáiris

Eolas teagmhála

BCO na Bulgáire (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Stiúrthóireacht um Theicneolaíocht na Faisnéise, an Aireacht Iompair agus Cumarsáide (an Aireacht Iompair agus Cumarsáide)

Seoladh: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sóifia, an Bhulgáir Teagmháil trí ríomhphost: + 35 92 940 92 80 Suíomh Gréasáin

Cumarsáid Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cosaint sonraí pearsanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh.

Seoladh: 6, Gurko str., Sóifia 1000, an Bhulgáir Teagmháil tríd an ríomhphost: + 35 92 949 27 23 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.