Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до интернет за 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за общество на гигабитов интернет.

  Знаме на Полша

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп отразява целите на обществото на гигабитов интернет: универсално покритие със 100 Mbps (с възможност за надграждане до гигабитов интернет), гигабитова свързаност за движещите сили на социално-икономическото развитие и 5G свързаност по основните коридори и градските центрове. Оперативна програма „Цифрова Полша“ за периода 2014—2020 г. предоставя финансиране за инвестиции в цифрово изключени райони. Беше сключено многостранно споразумение за стратегията 5G за Полша, за да се отговори на предизвикателствата, да се набележат и приложат мерки, насочени към покритие с 5G мрежи.

Национална стратегия и политика в областта на широколентовия достъп

Отговорни органи

 • Министерството на далекосъобщенията на Министерството на цифровите въпроси (Ministerstwo Cyfryzacji), което изготвя политиките, подкрепя развитието на далекосъобщителните мрежи и услуги, координира изграждането на широколентови мрежи и си сътрудничи с международни далекосъобщителни организации.
 • Проектният център „ЦифроваПолша“ (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) отговаря за изразходването на структурните фондове, т.е. за организирането на покани за представяне на предложения по оперативна програма „ЦифроваПолша“ (програма Operacyjny Polska Cyfrowa 2014—2020 г.,POPC) за финансиране на развитието на широколентови мрежи.
 • Министерството на фондовете и регионалната политика отговаря за изпълнението на европейските фондове и регионалното развитие. Департаментът за цифрово развитие (DepartamentRozwoju Cyfrowego)се занимава с цифровизацията и електронното управление.
 • Службата за електронни съобщения (UrządKomunikacji Elektronicznej,UKE) е националният регулаторен орган за пазара на далекосъобщителни и пощенски услуги.

Основни цели за развитие на широколентовия достъп

Националният план на Полша за широколентов достъп беше приет през 2014 г. и актуализиран през 2020 г. Планът има за цел да постигне:

 • универсален достъп до 100 Mbps, с възможност за надграждане до гигабитова скорост,
 • най-малко 1 Gbps за всички движещи сили на социално-икономическото развитие, например училища, транспортни центрове, основни места за обществени услуги и дружества с интензивна интернет дейност, както и
 • 5G свързаност по всички основни комуникационни маршрути и в големите градски центрове. Националният план за широколентов достъп е насочен главно към насърчаване на инвестициите и разширяването на широколентовия достъп чрез предприемане на регулаторни, правни и финансови мерки.

Полша прие програма за национална образователна мрежа (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), която има за цел да предостави на всички училища в Полша (около 19 500 места) безплатен достъп от най-малко 100 Mbps, заедно с усъвършенствани мерки за киберсигурност и образователни електронни ресурси и инструменти.

Полша също така е сключила споразумение за стратегията за 5G за Полша като многостранна платформа, обединяваща субекти от централните и местните органи на управление, телекомуникационни оператори, научноизследователски институции, технически университети и доставчици на технологии, които работят в различни тематични екипи за развитието на 5G мрежи в Полша.

Основни мерки за развитие на широколентовия достъп

 • Службата за електронни съобщения (UKE) предлага модели за изграждане на широколентови мрежи за местните власти, като предоставя преки услуги и прави инфраструктурата достъпна за нови доставчици. Освен това тя има за цел да намали административната тежест за далекосъобщителните оператори и публичните органи. UKE подкрепя развитието на широколентови мрежи, т.е. чрез предоставяне на достъп до имоти и сгради, като същевременно осигурява възможно най-голямо споделяне на инфраструктура между телекомуникационните оператори.
 • Годишният инфраструктурен опис на Службата за електронни съобщения и откритите обществени консултации на Министерството на цифровите технологии помагат да се определят областите (до индивидуални адреси) без достъп до ДСП на търговска основа през следващите 3 години.

Национални и регионални финансови инструменти за широколентов достъп

 • В рамките на финансовата перспектива за периода 2014—2020 г. специалната оперативна програма (ОП) Polska Cyfrowa (Цифрова Полша) включва финансиране за широколентов достъп. Програмата се финансира от кохезионните фондове на ЕС и се използва за предоставяне на подкрепа за проекти, изпълнявани в области, в които не съществуват мрежи за ДСП и е малко вероятно те да бъдат създадени на търговска основа през следващите 3 години. Общият бюджет за ОП „Цифрова Полша“ е 2,57 млрд. евро, от които над 1 млрд. евро са предназначени за широколентов достъп. Полските органи планират да продължат оперативната програма „Цифрова Полша“ през периода 2021—2027 г.
 • В рамките на тематичната цел „Универсален достъп до високоскоростен интернет“ над 1,3 милиона домакинства и почти 10 000 училища ще получат достъп от следващо поколение (NGA).
 • Програмата „Европейски фондове за цифрово развитие“ за периода 2021—2027 г. е продължение на програмата „Цифрова Полша“ и е следващият етап от цифровата трансформация на страната. С общ бюджет от 2 милиарда евро обхватът на подкрепата по тази програма допълва подкрепата за други програми за изпълнение на целите на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и други национални инструменти и инструменти на ЕС. Целите на програмата предвиждат, наред с другото, изграждане на общество на гигабитов интернет в Полша, увеличаване на достъпа до свръхвисокоскоростен широколентов интернет. Субсидиите в тези области са насочени към далекосъобщителните предприемачи и публичната администрация.
 • Достъпът до услуги, свързани с националната образователна мрежа, се финансира от държавния бюджет (приблизително 310 милиона евро до 2027 г.). Етапът на изпълнение се съфинансира и от ОП „Цифрова Полша“.
 • Фондът за широколентов достъп, който започна да функционира в края на 2020 г., също ще подкрепя инвестициите в разгръщането на мрежи за ДСП. Фондът се финансира чрез такси, заплащани от телекомуникационните фирми за номерационни ресурси, права за ползване на радиочестотен спектър и др.
 • В своята пътна карта за прилагане на общия инструментариум на Съюза за свързаност Полша определя като желателен набор от реформи, свързани например с цифровизацията на процедурите за издаване на разрешения, издаването на насоки относно достъпа до физическа инфраструктура и по-нататъшното укрепване на единната информационна точка.

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в Полша

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаментите и навлизанията, покритието на различните широколентови технологии и разходи, проверете докладите от таблото с показатели и докладите по държави на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и развитието (DESI).

Предоставяне на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

За подробности относно хармонизираното предоставяне на радиочестотен спектър се консултирайте с Европейската обсерватория за 5G.

Национални и европейски публикации и документи за пресата

английски

полски

Информация за контакт

BCO Полша (Национална служба по широколентовия достъп): Министерство на цифровите въпроси (Ministerstwo Cyfryzacji)

Адрес: ул. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Полша
Контакт по електронна поща
Телефон: + 48 222455788
Уебсайт

Департамент „Телекомуникации“ на Министерството на цифровите технологии (Ministerstwo Cyfryzacji)

Адрес: ул. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Полша
Контакт по електронна поща
Телефон: + 48 22 245 59 18
Уебсайт

Център за проекти „Цифрова Полша“ (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Адрес: ул. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Полша
Контакт по електронна поща
Телефон: + 48 22 315 22 00
Уебсайт

Служба за електронни съобщения (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Адрес: ул. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Полша
Контакт по електронна поща
Телефон: + 48 22 33 04 000
Уебсайт

Последни новини

Университет CONNECT относно внедряването на 5G — гледната точка на експерта

Тази сесия на университета CONNECT е четвъртата и последна от поредицата за CEF Digital.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Актуализирано проучване относно националните планове за широколентов достъп в ЕС-27

В актуализираното проучване относно националните планове за широколентов достъп се обобщават мерките за свързаност в държавите членки с оглед на целите за обществото на гигабитов интернет до 2025 г. и цифровото десетилетие до 2030 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план на Швеция за широколентов достъп, приет през 2016 г., има визията за изцяло свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Испания

Цифровата свързаност и разгръщането на 5G са сред десетте стратегически приоритета на Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г.

Широколентов достъп в Словения

Словения избира технологична неутралност и пазарна динамика при разработването на широколентови мрежи, по-специално конкуренция, основана на инфраструктура и услуги.

Широколентов достъп в Словакия

Словакия е определила дългосрочната цел за предоставяне на всички домакинства на достъп до свръхвисокоскоростен интернет до 2030 г.

Широколентов достъп в Румъния

Румъния се съсредоточава върху изграждането на национална широколентова мрежа като стъпка към постигането на целите на ЕС за свързаност.

Широколентов достъп в Португалия

Програмата в областта на цифровите технологии за Португалия и националната стратегия за свързаност в електронни съобщителни мрежи с много голям капацитет за периода 2023—2030 г. оформят развитието на цифрова инфраструктура в Португалия.

Широколентов достъп в Нидерландия

Всички домакинства в Нидерландия следва да имат възможност за достъп до широколентови мрежи със скорост най-малко 100 Mbps, а по-голямата част от тях следва да се възползват от 1 Gbps до 2023 г.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентната пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да осигури 100 Mbps до 2027 г. за селските райони, както и да подкрепи целите за общество на гигабитов интернет до 2025 г.

Широколентов достъп в Латвия

Латвия подкрепя целите за общество на гигабитов интернет и се стреми към 100 Mbps, които могат да бъдат модернизирани до гигабитови, за градските и селските райони, както и 5G покритие за всички големи градски райони.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за свръхшироколентов достъп към общество на гигабитов интернет има за цел да осигури гигабитова свързаност за всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

Националният план за широколентов достъп за Ирландия предвижда до 2026 г. всички помещения в Ирландия да имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Унгария

Националната стратегия на Унгария за цифровизация за периода 2021—2030 г. има за цел да постигне целта 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи до 2030 г.

Широколентов достъп в Гърция

Националният план за широколентов достъп за периода 2021—2027 г. насърчава използването на фиксирани мрежи с много голям капацитет и 5G мрежи. Гръцката Библия за цифрова трансформация за периода 2020—2025 г. подчертава свързаността като една от петте стратегически оси и признава...

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитов интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на доставките на FTTH и 5G мрежи в национален мащаб.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични линии за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят ориентирано към конкуренцията разгръщане на оптична мрежа, подпомагано от публични средства за райони с недостатъчно обслужване и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила базово широколентово покритие в цялата страна. Програмата в областта на цифровите технологии на Естония определя амбициозни цели за 2030 г.

Широколентов достъп в Дания

Редица политически инициативи, насочени към стационарно и мобилно широколентово покритие в национален мащаб, подкрепят целите на Дания в областта на широколентовия достъп. Правителството работи за превръщането на Дания в лидер в областта на цифровите технологии, като създава...

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на ММГК.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Широколентов достъп в България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и политиката в областта на електронните съобщения бяха актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели райони, в които няма високоскоростни услуги. Като намалява...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп е съсредоточена върху доставката в национален мащаб на гигабитови връзки (фиксирани и мобилни) до 2030 г.