Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента за блокиране на географски принцип в България

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на геоблокирането в България и местните звена за контакт.

    знамето на България

Изпълнителен орган

  • За предприятия към потребители (B2C)


Адрес наКомисията за защита на потребителите: кв.Славейков 4а, ет. 3,4 и 6.
1000 София
България
Тел.: + 359 2 9330565 E
-mail

  • За предприятие към предприятие (B2B)

Национални съдилища

Съдействие на органите на потребителите

(Европейски потребителски център — България)

Ул. „Бачо Киро“ 14
1000 София
Тел: + 359 2 986 7672 Факс:
+ 359 2 987 5508 E-
mail

Мерки, приложими при нарушения

  • Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Чл. 29б (2) В случаите, когато получател на услуги е потребител, лицата по ал. 1 подлежат на контрол по Закона за защита на потребителите.

Български език: Законодателен акт за дейността на Организацията на обединените нации Чл. 29б.  (2) В случаите, когато става дума за e потребител, по АЛ. 1 подлежат на Поръчка на „започване на лимузина“.

  • Закон за защита на потребителите
  • Чл. 191 (7) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 2018/302, в случаите, когато клиентът е потребител.

Български език:  Закон за защита на Чл.191
(7) Комисията за защита на потребителите на линта от Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите, в които се намира, мюнжа e потребител.

  • Член 225г

(1) Търговец по смисъла на Регламент (ЕО) 2018/302, който не е спазил изискванията на чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Регламента и в случаите, когато клиентът е потребител, се налага глоба от 500 до 3000 лв., а на еднолични търговци и юридически лица — имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 6000 лв., а имуществената санкция е от 2000 до 10 000 лв. “

Български език: Закон за защита
на Чл. 225г. (1) НА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪД (ЕС) 2018/302, БЪЛГАРИЯ НА Чл. 3, 4 и 5 от регламента в случаите, в които датира от 500 до 3000 лв., от 500 до 3000 лв., от 2000 до 5000 лв., от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
(2) присвояване на АЛ. 1 глобата е вкарване от 1000 до 6000 лв., вкарване на 2000 до 10000 лв.“

 

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също