Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

    Visuel forklaring af blokering og neddrosling: alle europæere skal have adgang til det åbne internet

Vores forpligtelse til at åbne internetadgang

EU's forordning om åben internetadgang giver slutbrugerne den direkte gældende ret til at få adgang til og distribuere lovligt indhold og lovlige tjenester efter eget valg via deres internetadgangstjeneste. Forordningen knæsætter også princippet om ikke-diskriminerende trafikstyring. Samtidig giver den mulighed for en rimelig trafikstyring og med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger "specialiserede tjenester".

Denne forordning (2015/2120) har været gældende siden 2016 og er et vigtigt resultat for Europas digitale strategi. Fælles EU-regler om åben internetadgang sikrer, at de samme bestemmelser gælder i hele Europa.

Håndhævelsen af reglerne om åben internetadgang er en vigtig opgave for de nationale tilsynsmyndigheder, som bør tage størst muligt hensyn til BEREC's reviderede retningslinjer (.pdf) om gennemførelsen af forordningen om åben internetadgang, som BEREC vedtog i juni 2020, og som ændrer retningslinjerne af 30. august 2016. Kommissionen overvåger fortsat nøje anvendelsen af forordningen. 

I henhold til disse regler er det ikke tilladt at blokere, begrænse og diskriminere internettrafik foretaget af internetudbydere (ISP'er) i EU. Der er tre undtagelser: overholdelse af retlige forpligtelser netværkets integritet håndtering af kapacitetsbegrænsninger i ekstraordinære og midlertidige situationer.

Al trafik skal behandles ens. Der kan f.eks. ikke ske nogen prioritering af trafikken i internetadgangstjenesten. Ligebehandling giver stadig mulighed for en rimelig daglig trafikstyring i henhold til objektivt begrundede tekniske krav, som skal være uafhængig af trafikkens oprindelse eller bestemmelsessted og af eventuelle kommercielle hensyn. 

Forordningen præciserer kravene vedrørende levering af specialtjenester med specifikke kvalitetskrav fra udbydere af internetadgang og udbydere af indhold og applikationer. De skal overholde visse sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at det åbne internet ikke påvirkes negativt af leveringen af disse tjenester.

Specialiserede tjenester kan ikke erstatte internetadgangstjenester. de kan kun stilles til rådighed, hvis der er tilstrækkelig netkapacitet til at levere dem ud over en internetadgangstjeneste. Og de må ikke være til skade for tilgængeligheden eller den generelle kvalitet af internetadgangstjenester for slutbrugere.

Tilsynsmyndighedernes og BEREC's retningslinjers rolle

De nationale tilsynsmyndigheder skal overvåge markedsudviklingen. De har beføjelser og pligt til at vurdere trafikstyring, handelspraksis og aftaler og til effektivt at håndhæve forordningen.

De nationale tilsynsmyndigheder skal også sikre, at kvaliteten af internetadgangstjenesten afspejler teknologiske fremskridt. De har beføjelse til at fastsætte minimumskvalitetskrav til udbydere af internetadgang og andre passende foranstaltninger for at sikre, at alle slutbrugere nyder godt af en åben internetadgangstjeneste af god kvalitet.

Den 30. august 2016 udstedte Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) i tæt samarbejde med Kommissionen og efter høring af interessenter retningslinjer for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser (.pdf) for at bidrage til en konsekvent anvendelse af denne forordning. Disse retningslinjer hjælper de nationale tilsynsmyndigheder med at vurdere aftaler og handelspraksis og "specialiserede tjenester" i forhold til et fælles benchmark, til at træffe konsekvente afgørelser og håndhævelsesforanstaltninger m.m.

BEREC gennemgik og offentliggjorde sine ajourførte retningslinjer den 16. juni 2020 for at gennemføre forordningen om åben internetadgang.

Den nye version af disse retningslinjer giver klarhed om kommercielle tilbud med differentierede priser eller differentieret kvalitet. Retningslinjerne er udarbejdet på grundlag af de nationale tilsynsmyndigheders og Kommissionens erfaringer i de seneste fire år. De er justeret til bedre at passe til fremtidige 5G use cases, der vil tilbyde mere fleksibilitet, bedre kvalitet og specialiserede tjenester til forbundne objekter.

Årlige landerapporter på det åbne internet fra de nationale tilsynsmyndigheder

I henhold til forordningens artikel 5 skal de nationale tilsynsmyndigheder nøje overvåge og sikre overholdelsen af bestemmelserne om åbent internet. De nationale tilsynsmyndigheder anmodes om at offentliggøre årsrapporter og dele disse med Kommissionen og BEREC.

Kommissionen stiller de årlige landerapporter, den modtager fra de nationale tilsynsmyndigheder, til rådighed på det åbne internet. Disse rapporter blev udarbejdet af de nationale tilsynsmyndigheder og sendt til Kommissionen og BEREC.

Det seneste, sjette sæt rapporter dækker perioden fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Tidligere rapporter

Kommissionens rapport om adgang til det åbne internet

Kommissionen offentliggjorde den 30. april 2019 en rapport om gennemførelsen af forordningen om åben internetadgang. Formålet med rapporten var at revidere bestemmelserne i forordningen om åben internetadgang. Kommissionen sammenlignede situationen i 2019 med situationen i 2015 og konkluderede, at forordningens principper er hensigtsmæssige og effektive med hensyn til at beskytte slutbrugernes rettigheder og fremme internettet som en drivkraft for innovation.

Der blev ikke foreslået ændringer af forordningen på nuværende tidspunkt for at fortsætte med denne periode med reguleringsmæssig stabilitet og med henblik på fortsat at beskytte slutbrugernes rettigheder og fremme åben adgang til internettet.

Kommissionen vil fortsat overvåge udviklingen på markedet og udsende en rapport om forordningen om adgang til det åbne internet hvert fjerde år.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Se også

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til bredbåndsudrulning

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.