Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.

  Γυναίκα στέκεται μπροστά από διαφορετικές οθόνες που προσφέρουν περιεχόμενο streaming

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα επικεντρώνεται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης — έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ραδιοφωνικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών — και στον τομέα της οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας — στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μετάδοση βίντεο, τα βιντεοπαιχνίδια και τις καινοτόμες μορφές, όπως οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας.

Οι δύο αυτοί τομείς αντιμετωπίζουν σημαντικές τάσεις και προκλήσεις που έχουν επιταχυνθεί με την κρίση COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης όχι μόνο να είναι ανθεκτικά, αλλά και να παραμείνουν ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, συνδυάζοντας τις επενδύσεις με δράσεις πολιτικής.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ανακοίνωση βασίζεται σε τρία θέματα και δέκα δράσεις:

 1. Ανακτήστε: να βοηθήσει τις εταιρείες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα καταιγίδα και να παράσχουν ρευστότητα και οικονομική στήριξη:
  • παροχή διαδραστικού εργαλείου για την παροχή καθοδήγησης στις ευρωπαϊκές εταιρείες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις διάφορες πηγές στήριξης της ΕΕ·
  • ενίσχυση των επενδύσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής και διανομής μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε αυτόν τον τομέα·
  • δρομολόγηση μιας πρωτοβουλίας «NEWS», η οποία θα ομαδοποιήσει δράσεις και υποστήριξη για τη βιομηχανία ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης. 
 2. Μεταμορφώστε: να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά ζητήματα βοηθώντας τη βιομηχανία να αντιμετωπίσει την πράσινη και την ψηφιακή διττή μετάβαση στο πλαίσιο του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με:
  • δημιουργία ευρωπαϊκού «χώρου δεδομένων των μέσων ενημέρωσης», για τη στήριξη των εταιρειών μέσων ενημέρωσης στην ανταλλαγή δεδομένων και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων·
  • προώθηση ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) — για να βοηθηθούν τα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ να επωφεληθούν από την πρόοδο αυτών των καθηλωτικών μέσων·
  • παροχή βοήθειας στη βιομηχανία να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA. 
 3. Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση: να καθοριστούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη καινοτομία στον τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού και παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε περιεχόμενο και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με τους εξής τρόπους:
  • έναρξη διαλόγου με τον οπτικοακουστικό κλάδο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας οπτικοακουστικού περιεχομένου σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • προώθηση των ταλέντων των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης μέσω της καθοδήγησης και της κατάρτισης, καθώς και της αναζήτησης και της υποστήριξης υποσχόμενων ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης·
  • ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών, με εργαλειοθήκη και κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις νέες υποχρεώσεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, και στήριξη της δημιουργίας ανεξάρτητων εναλλακτικών υπηρεσιών συγκέντρωσης ειδήσεων ικανών να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προσβάσιμων πηγών πληροφόρησης·
  • ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA).

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ο κλάδος των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι και τα κράτη μέλη προβαίνουν σε απολογισμό της προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των δημοσιογράφων

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, η αντιπρόεδρος κ. Jourová θα κηρύξει την έναρξη της τέταρτης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.

PRESS RELEASE |
11 εκατ. ευρώ για τη στήριξη διασυνοριακών συνεργασιών των μέσων ενημέρωσης και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για συμπράξεις στον τομέα της δημοσιογραφίας, διαθέτοντας συνολικά 11 εκατ. ευρώ για δύο χωριστά θέματα: διασυνοριακές συνεργασίες στα μέσα ενημέρωσης και προγράμματα χρηματοδότησης για ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

PRESS RELEASE |
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπογράφουν διοικητικές ρυθμίσεις με τις γαλλικές και ιρλανδικές ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης για τη στήριξη της επιβολής του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν υπογράψει διοικητικές ρυθμίσεις με τις ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας (Autorité de regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) και της Ιρλανδίας (Coimisiún na Meán), για τη στήριξη των εξουσιών εποπτείας και επιβολής που διαθέτει βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό με κανόνες σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και των πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στον οπτικοακουστικό τομέα μέσω του MediaInvest

Το MediaInvest είναι το μέσο επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμβάλλει στη γεφύρωση του χρηματοδοτικού χάσματος στον οπτικοακουστικό τομέα μέσω της τόνωσης περισσότερων επενδύσεων.

Η «Πρωτοβουλία Νέα»

Ένα ελεύθερο, βιώσιμο και πλουραλιστικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για την ενημέρωση των πολιτών, τη λογοδοσία και την ενίσχυση των ανοικτών, δημοκρατικών κοινωνιών.

Εργαλείο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης

Στόχος του διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης που σχετίζονται με την ΕΕ. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για φορείς τόσο από τον οπτικοακουστικό τομέα όσο και από τον τομέα...

Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα: επικαιροποιήσεις εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού του τομέα των μέσων ενημέρωσης και του οπτικοακουστικού τομέα.

Βλ. επίσης

Η Σύγκλιση των Μέσων

Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

Πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη»

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.