Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelma

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman (MAAP) tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia tiedotusvälineitä ja auttaa säilyttämään Euroopan kulttuurinen ja teknologinen riippumattomuus digitaalisella vuosikymmenellä.

  Nainen seisoo edessä eri näytöt tarjoaa streaming sisältöä

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmassa keskitytään uutismedia-alaan – painettuun ja verkkolehdistöön, radioon ja audiovisuaalisiin palveluihin – sekä audiovisuaaliseen viihdealaan – elokuviin, televisioon, videon suoratoistoon, videopeleihin ja innovatiivisiin muotoihin, kuten virtuaalitodellisuuskokemuksiin.

Näillä kahdella alalla on edessään merkittäviä suuntauksia ja haasteita, jotka ovat nopeutuneet covid-19-kriisin myötä. Tässä yhteydessä Euroopan komissio auttaa Euroopan tiedotusvälineitä selviytymiskyvyn lisäksi myös säilyttämään kilpailukykynsä Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti yhdistämällä investoinnit poliittisiin toimiin.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tiedonanto rakentuu kolmen teeman ja kymmenen toimen ympärille:

 1. Takaisin: auttaa audiovisuaalisia ja mediayrityksiä selviytymään nykyisestä myrskystä ja tarjota likviditeettiä ja taloudellista tukea
  • tarjotaan interaktiivinen väline, joka antaa eurooppalaisille audiovisuaali- ja uutismediayrityksille ohjeita EU:n eri tukilähteistä;
  • lisätään investointeja Euroopan audiovisuaalisen tuotannon ja jakelun edistämiseksi vahvistamalla pääomasijoituksia tällä alalla;
  • käynnistetään ”NEWS”-aloite, joka kokoaa yhteen toimia ja tukea uutismedia-alalle. 
 2. Muunna: puututaan rakenteellisiin kysymyksiin auttamalla teollisuutta kohtaamaan vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä kovan maailmanlaajuisen kilpailun yhteydessä. Tähän päästään seuraavilla tavoilla:
  • luodaan eurooppalainen mediadata-avaruus mediayritysten tukemiseksi datan jakamisessa ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä;
  • eurooppalaisen virtuaalisen ja laajennetun todellisuuden (VR/AR) teollisen koalition edistäminen, jotta EU:n tiedotusvälineitä autetaan hyödyntämään tämän mukaansatempaavan median kehittymistä;
  • teollisuuden ilmastoneutraaliuden auttaminen vuoteen 2050 mennessä helpottamalla parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja keskittymällä enemmän ympäristön kestävyyteen Luova Eurooppa MEDIA -ohjelmassa. 
 3. Mahdollistaa ja voimaannuttaa: asetetaan edellytykset alan innovoinnin lisäämiselle samalla kun varmistetaan todelliset tasapuoliset toimintaedellytykset ja parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää sisältöä helpommin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä
  • käynnistetään vuoropuhelu audiovisuaalialan kanssa, jotta voidaan sopia konkreettisista toimista, joilla parannetaan audiovisuaalisen sisällön saatavuutta ja saatavuutta kaikkialla.
  • edistetään eurooppalaisia mediaosaajia mentoroinnin ja koulutuksen avulla sekä tiedustellaan ja tuetaan lupaavia eurooppalaisia media-alan startup-yrityksiä;
  • parannetaan medialukutaitoa, jolla pyritään lisäämään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, tarjoamalla jäsenvaltioille välineistö ja suuntaviivat, jotka koskevat audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uusia medialukutaitovelvoitteita, ja tuetaan riippumattomien vaihtoehtoisten uutisten yhdistämispalvelujen luomista, jotta voidaan tarjota erilaisia saatavilla olevia tietolähteitä;
  • vahvistetaan eurooppalaisten media-alan sääntelyviranomaisten yhteistyökehystä audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmässä (ERGA).

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
2 miljoonaa euroa Euroopan uutisautioiden kartoittamiseen ja avustusten myöntämiseen paikallisille, alueellisille ja paikallisille tiedotusvälineille

Komissio on allekirjoittanut 2 miljoonan euron avustussopimuksen organisaatioiden yhteenliittymän kanssa paikallisten tiedotusvälineiden tukemiseksi ja uutisaavikoiden syntymiseen puuttumiseksi. Kyseessä ovat maantieteelliset alueet tai yhteisöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan uutiskanavia, jotka tarjoavat niille relevantteja ja riippumattomia uutisia.

PRESS RELEASE |
EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

Related Content

Big Picture

Audiovisuaaliset ja mediapalvelut

Nykyään voimme katsoa suosikkiohjelmiamme television lisäksi myös verkossa. Näihin esityksiin sovelletaan yhtenäismarkkinoiden sääntöjä.

Dig deeper

”Uutisaloite”

Vapaa, elinkelpoinen ja moniarvoinen mediaympäristö on avainasemassa kansalaisten informoinnissa, vastuuvallan pitämisessä ja avointen ja demokraattisten yhteiskuntien vahvistamisessa.

See Also

Median lähentyminen

Audiovisuaalisen mediaympäristön muutos tarjoaa mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin. Se herättää meille myös monia kysymyksiä.

Euroopan elokuvafoorumi

Euroopan elokuvafoorumi on foorumi poliittisten päättäjien ja audiovisuaalialan sidosryhmien väliselle jäsennellylle vuoropuhelulle.