Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

1+miljoni genoomi algatus: võetakse vastu uus tegevuskava kasvu ja jätkusuutlikkuse etapiks

Täna tähistab algatus 1+Million Genomes (1+MG) uut verstaposti eesmärgi suunas tagada turvaline piiriülene juurdepääs genoomiandmetele, et edendada teadusuuringuid ja personaalset hooldust Euroopas.

1+Million Genomes Initiative: new Roadmap is adopted for the scale-up and sustainability phase

European Commission

Liikmesriikide esindajatest koosnev 1+MG erirühm Barcelonas (Hispaania) on vastu võtnud uue tegevuskava, milles kirjeldatakse üksikasjalikult algatuse laiendamise ja kestlikkuse etapi tegevust aastatel 2023–2027.

Algatus keskendub nüüd Euroopa liidendatud, kestliku ja turvalise andmetaristu loomisele, et pääseda ligi genoomilistele ja seonduvatele terviseandmetele kogu Euroopas. 2024. aastaks on vähemalt kuus ELi liikmesriiki rakendanud ühtsed kirjeldused ja suudavad hallata juurdepääsu genoomiandmetele. 2026. aastaks on olemas toimiv taristu 15 riigis.    Seda toetab genoomiliste andmete taristu projekt, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon programmi „Digitaalne Euroopa“ raames (20 miljoni euro suurune kaasrahastamine).

Lisaks käivitati algatusega 1+MG ka 1+MG raamistiku veebisait, mis koondab Euroopa Liidu ekspertide soovitused, suunised ja parimad tavad, et viia ellu algatuse eesmärk tagada turvaline juurdepääs genoomika- ja terviseandmetele kogu Euroopas.

Tausta

Algatuse „1+ miljonit genoomi“ (1+MG) eesmärk on tagada turvaline juurdepääs genoomikale ja vastavatele kliinilistele andmetele kogu Euroopas, et parandada teadusuuringuid, personaalset tervishoidu ja tervishoiupoliitika kujundamist. Alates 2018. aasta digipäevast on 25 ELi liikmesriiki, Ühendkuningriik ja Norra allkirjastanud deklaratsiooni jõupingutuste suurendamise kohta genoomiandmete Euroopa andmetaristu loomiseks ja liidendatud andmetele juurdepääsu võimaldavate ühiste riiklike eeskirjade rakendamiseks. Algatus on osa ELi tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku tegevuskavast ning on kooskõlas tervishoiu Euroopa andmeruumi eesmärkidega terviseandmete turvaliseks ja turvaliseks piiriüleseks jagamiseks. 

Raamistik, mis on välja töötatud ELi rahastatud projekti „ B1MG“ raames, on aluseks genoomikaalgatuste rakendamisele piirkondlikul, riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.

Allalaadimiseks

1+MG Roadmap 2023-2027
Laadi alla