Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

E-kaasatus

E-kaasatus on kogu ELi hõlmav töö, mille eesmärk on tagada kõigile võimalus anda oma panus digimaailma ja sellest kasu saada.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Iga päev kasutame digimaailma paljude ülesannete täitmiseks. See on veelgi hoogustunud COVID-19 pandeemia tõttu. Internetti ja uut tehnoloogiat kasutatakse kaugtööks, uute oskuste omandamiseks, teleprogrammide ja filmide vaatamiseks ning selleks, et saada üheainsa hiireklõpsuga teada kõige värskemad uudised.

Seega on digimaailma sisenemine loonud meile palju uusi põnevaid võimalusi. Ent mitte kõik inimesed ei saa neid teistega võrdselt kasutada. On neid, kelle jaoks digimaailm ei ole seni täielikult kättesaadav, teiste jaoks aga ei ole see taskukohane. On ka neid, kellele ei ole antud oskusi seal täielikuks osalemiseks.

EL töötab selle nimel, et parandada juurdepääsu internetile. Ta on alustanud tegevust seoses järgmisega:

  • kättesaadav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT): teha IKT kõigile kättesaadavaks ja töötada välja juurdepääsetav tehnoloogia; 
  • tehnilised abivahendid: soodustada sellise IKT arendamist, mis abistab puuetega inimesi digimaailmas; 
  • tava- ja digioskused: kodanike sõnaõiguse suurendamine, et võidelda marginaliseerumise ja sotsiaalse tõrjutusega, muu hulgas tööalaselt, tehe seda algatuse IKT hariduses kaudu; 
  • sotsiaalne kaasatus: suurendada sotsiaalse kaasatuse projektide abil puuetega inimeste osalemist avalikus, sotsiaalses ja majandustegevuses. 

Samuti takistab veebitegevuses osalemist keel. ELis on 24 ametlikku keelt ning üle 60 piirkondliku ja vähemuskeele. Mitte ükski keel ei suuda korraga jõuda kõigi ELi kodanikeni ja internet peab seda kajastama.

EL võtab meetmeid, et propageerida mitmekeelset veebi. Läinud kümnendil on ta sellesse valdkonda investeerinud üle 200 miljoni euro. Samuti võttis ta kasutusele Euroopa ühendamise rahastu, mille teenus eTranslation pakub mitmekeelset tuge digiteenustele ja avalikule haldusele kõikjal ELis.

EL soodustab e-kaasatust muudes poliitikavaldkondades, nagu digioskused, aktiivne ja intelligentne elukeskkond ning sotsiaalne kaasatus. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Digiõigused ja -põhimõtted: digiüleminek ELi kodanike jaoks

Komisjon tervitab parlamendi ja nõukoguga saavutatud kokkulepet digiõigusi ja -põhimõtteid käsitleva Euroopa deklaratsiooni suhtes. Jaanuaris esitatud deklaratsioonis esitatakse selge võrdlusalus inimkeskse digiülemineku kohta, mida EL edendab ja kaitseb nii kodus kui ka välismaal.

Seotud sisu

Mine süvitsi

Veebi juurdepääsetavus

Mis on veebi juurdepääsetavus? Veebi juurdepääsetavus võimaldab kõigil, sealhulgas puuetega inimestel, Internetti tajuda, mõista, navigeerida ja sellega suhelda.

Learn more

Digioskused

EL on välja töötanud mitmesuguseid poliitikameetmeid ja algatusi, et suurendada nii töötajate kui ka...