Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Włączenie cyfrowe

Włączenie cyfrowe to podejmowane na poziomie UE starania mające na celu zapewnienie, by wszyscy mogli wnieść wkład w świat cyfrowy i czerpać z niego korzyści.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Codziennie korzystamy ze środowiska cyfrowego do wykonywania szeregu zadań. Z powodu pandemii COVID-19 łączymy się z internetem jeszcze częściej. Wykorzystujemy internet i nowe technologie do pracy z domu, zdobywania nowych umiejętności, oglądania telewizji i filmów oraz sprawdzania wiadomości jednym kliknięciem.

Transformacja cyfrowa stworzyła wiele nowych i ekscytujących możliwości. Nie wszyscy jednak mają do nich równy dostęp. Dla niektórych osób świat cyfrowy nie jest jeszcze w pełni dostępny, dla innych dostęp do internetu przekracza ich możliwości finansowe, natomiast część osób nie posiada umiejętności do wykorzystywania wszystkich oferowanych przez niego możliwości.

UE prowadzi prace nad zwiększeniem dostępności internetu. Podjęła ona działania w następujących obszarach:

  • dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych: zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych dla wszystkich obywateli oraz wspieranie rozwoju dostępnych technologii; 
  • technologie wspomagające: wspieranie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z internetu; 
  • umiejętności, w tym umiejętności cyfrowe; wzmocnienie pozycji obywateli w walce z marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie kariery zawodowej, za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
  • włączenie społeczne: zwiększenie udziału osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w działalności publicznej, społecznej i gospodarczej poprzez projekty w obszarze włączenia społecznego. 

Kolejną barierą w dostępie do internetu jest język. W UE obowiązują 24 języki urzędowe oraz ponad 60 języków regionalnych i mniejszościowych. W żadnym z języków nie można zwracać się do wszystkich obywateli UE jednocześnie, a internet musi to odzwierciedlać.

UE podejmuje działania na rzecz promowania wielojęzyczności w internecie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zainwestowano w ten obszar ponad 200 mln euro. UE uruchomiła również instrument „Łącząc Europę”, który obejmuje narzędzie eTranslation zapewniające wielojęzyczne wsparcie dla usług cyfrowych i administracji publicznej w całej UE.

UE wspiera włączenie cyfrowe za pośrednictwem innych obszarów polityki, takich jak umiejętności cyfrowe, pomoc osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia oraz włączenie społeczne. 

Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY |
Od 2018 r. poprawił się dostęp do internetowych usług publicznych i informacji w UE

Komisja opublikowała dziś przegląd dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych, cztery lata po jej transpozycji do prawa krajowego przez państwa członkowskie. Przegląd obejmuje wyniki konsultacji publicznych przeprowadzonych w 2021 r., w ramach których zgromadzono opinie na temat stosowania dyrektywy w praktyce, sprawozdania państw członkowskich z monitorowania dostępności oraz badanie uzupełniające.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Prawa i zasady cyfrowe: transformacja cyfrowa dla obywateli UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj porozumienie z Parlamentem i Radą w sprawie europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych. W deklaracji, zaproponowanej w styczniu, ustanowiono jasny punkt odniesienia dla rodzaju transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka, którą UE promuje i broni, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

Umiejętności cyfrowe

UE opracowała szereg strategii politycznych i inicjatyw mających na celu poprawę umiejętności...