Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veebi juurdepääsetavus

Mis on veebi juurdepääsetavus? Veebi juurdepääsetavus võimaldab kõigil, sealhulgas puuetega inimestel, Internetti tajuda, mõista, navigeerida ja sellega suhelda.

  Klaviatuur nupuga „kättesaadavus“ sisselülitusnupu asemel. See on roheline ja sellel on puuete ikoon.

Digijuurdepääs muutus COVIDi pandeemia ajal veelgi olulisemaks ja on jätkuvalt oluline, et muuta Euroopa digiajastule vastavaks. Veebi- ja mobiilseadmete kaudu pakutavate teabe ja interaktiivsete teenuste kiire kasvu tõttu on oht, et osa elanikkonnast jäetakse ilma põhiteenustest nii era- kui ka avalikust sektorist, näiteks teabe saamine avalikest teenustest, toidupoest, meditsiinikonsultatsioonidest, internetipangast, sõnumite saatmisest ja videokõnede teenustest, kui nimetada vaid mõnda.

Lihtsad muudatused, mis muudavad veebisaidid ja rakendused juurdepääsetavamaks, võivad aidata kõiki, mitte ainult puuetega kasutajaid. Näiteks on võimalik kuulata teksti, kui ei ole piisavalt valgust lugeda või kui multitegumtöö, või lugeda subtiitrid video mürarikkas keskkonnas. Juurdepääsetavate teenustega ettevõtted võivad jõuda suurema, enamasti kasutamata kliendibaasini ja saada sellest majanduslikku kasu. Hinnanguliselt 100 miljonit inimest ELis on mingil kujul puue ja seega on oluline turg.

Digitaalne ligipääsetavus ei ole ainult tehniliste standardite, veebiarhitektuuri ja disaini küsimus. Samuti on puuetega inimestel õigus kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kõigi teistega võrdsetel alustel, et tagada nende sõltumatus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus (ELi põhiõiguste harta artikkel 26: Puuetega inimesteintegreerimine: „Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.“ See on sätestatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis (UNCRPD). Konventsiooni artiklis 9, mille osalised on EL ja selle liikmesriigid, nõutakse asjakohaste meetmete võtmist, et tagada puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, sealhulgas internetile. Seetõttu on EL vastu võtnud õigusakte puuetega inimeste õiguste toetamiseks.

Veebi juurdepääsetavuse direktiiv

Veebi juurdepääsetavuse direktiiv (direktiiv (EL) 2016/2102) onkehtinud alates 22. detsembrist 2016 ning annab puuetega inimestele parema juurdepääsu avalike teenuste veebisaitidele ja mobiilirakendustele.

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi kokkuvõte on kättesaadav.

Direktiivis sätestatud eeskirjad kajastavad komisjoni käimasolevat tööd sotsiaalse ja kaasava Euroopa võrdõiguslikkuse liidu loomiseks, kus kõik eurooplased saavad täielikult ja aktiivselt osaleda digitaalmajanduses ja -ühiskonnas.

Direktiiviga kohustatakse avaliku sektori asutuste veebisaite ja rakendusi olema juurdepääsetavamad. On piiratud hulk erandeid, mis hõlmavad ringhäälinguorganisatsioone ja otseülekandeid. Direktiivi toetab tehniline standard, milles selgitatakse, mida mõiste „kättesaadav“ eeldab.

Direktiivis nõutakse järgmist:

 • iga veebisaidi ja mobiilirakenduse juurdepääsetavuse avaldus, milles märgitakse kättesaamatud sisu ja alternatiivid ning kontaktid;
 • tagasisidemehhanism, et kasutajad saaksid märgistada ligipääsetavusprobleemid või taotleda mittejuurdepääsmatus sisus avaldatud teavet;
 • liikmesriigid jälgivad korrapäraselt avaliku sektori veebisaite ja rakendusi ning esitavad komisjonile iga kolme aasta järel aruande tulemuste kohta.

Direktiiv täiendab Euroopa juurdepääsetavuse akti, mis hõlmab paljusid tooteid ja teenuseid ka erasektoris. Täiendavad Euroopa õigusaktid toetavad puuetega inimesi muudes valdkondades, sealhulgas elektroonilise side, audiovisuaalmeedia teenuste, e-raamatute, e-kaubanduse ja IKT seadmete valdkonnas. Selle kohta, kuidas need ELi poliitikameetmed mõjutavad digitaalset juurdepääsetavust, onesitatud digitaalmajandust ja -ühiskonda käsitlevate õigusaktide infograafik

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi läbivaatamine

EuroopaKomisjon vaatas veebi juurdepääsetavuse direktiivi 2022. aastal läbi. Läbivaatamisel võeti arvesse 2021. aastal toimunud avaliku konsultatsiooni tulemusi, mille käigus koguti arvamusi direktiivi tegeliku kohaldamise kohta, liikmesriikide esimesi juurdepääsetavuse seire aruandeid ja toetavat uuringut.

Komisjoni aruanne avaldatakse EUR-Lexi portaalis:

Need dokumendid ja konsultatsiooni tulemused avaldatakse ka portaalis „Avaldagearvamustavaldada“.

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi läbivaatamist toetav uuring

Uuring toetas veebi juurdepääsetavuse direktiivi ja selle rakendusaktide läbivaatamist.

Uuring ja kergesti loetavad versioonid avaldatakse ELi väljaannete portaalis:

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi rakendamine

2018. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu kaks rakendusotsust, millega tagatakse direktiivi rakendamiseks ühetaolised tingimused:

 1. Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1523, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse kinnituse näidis
 2. Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1524, millega kehtestatakse seiremetoodika ja liikmesriikide aruandluse kord

Kolmandat rakendusotsust veebisaitide ja mobiilirakenduste ühtlustatud standardi kohta, milleganähakse ette direktiivile vastavuse eeldus, on ajakohastatud alates selle esmakordsest vastuvõtmisest 2018. aastal. Praegune harmoneeritud standard on EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,mis on kooskõlas uusimate veebisisu juurdepääsetavuse suunistega: WCAG 2.1. Rohkem infot leiab siit .

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi eksperdirühm (WADEX) ühendab liikmesriikide esindajaid, et toetada direktiivi rakendamist, hõlbustada koostööd liikmesriikide ja sidusrühmade vahel ning vahetada parimaid tavasid.

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi ülevõtmine

Kõik liikmesriigid on direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtnud (tähtaeg oli 23. september 2018).

Riiklike ülevõtmismeetmete loetelu

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi järelevalve

Veebi juurdepääsetavuse direktiivis nõutakse, et liikmesriigid jälgiksid korrapäraselt avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavust juurdepääsetavusnõuetele.  

Alates 2021. aastast ja seejärel iga kolme aasta tagant avaldavad ja esitavad liikmesriigid komisjonile aruande järelevalve ja jõustamise kasutamise tulemuste kohta. 

Liikmesriikide 2021. aasta esimesed seirearuanded on kättesaadavad komisjoni veebisaidil. 

Järgmised aruanded esitatakse 2024. aasta detsembris. 

Toetus teadusuuringute ja katseprojektide rahastamise kaudu

Komisjon annab rahalist toetust teadusuuringuteks ning veebi käideldavuse ja juurdepääsetavate tehnoloogialahenduste kasutuselevõtuks.

Hiljutised näited projektidest on järgmised:

 • Wai-Tools, mis ühendab peamisi partnereid tööstusest, valitsusest ja teadusringkondadest, et kehtestada ühtsed juurdepääsetavuse kontrollimise eeskirjad;
 • WADcher, kes töötab välja juurdepääsu hindamise, järelevalve ja aruandluse platvormi;
 • Wai-Guide, mis kujundab veebi juurdepääsetavuse haridusprogramme, annab juhiseid vahendite loomiseks ja käsitleb kujunemisjärgus tehnoloogiate juurdepääsetavuse aspekte, nagu ümbritsevad keskkonnad ja asjade internet;
 • We4Authors, mis hõlbustab hõlbustusfunktsioonide lisamist vaikevalikuna autoritööriistadesse.

 

Viimane

Seotud sisu

Üldpilt

E-kaasatus

E-kaasatus on kogu ELi hõlmav töö, mille eesmärk on tagada kõigile võimalus anda oma panus digimaailma ja sellest kasu saada.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Naised digimaailmas

EL soovib tagada, et kõigil, olenemata soost, oleks õiglane võimalus digiajastust kasu saada ja sellesse panustada.