Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālā iekļaušana

Digitālā iekļaušana ir ES mēroga pasākums, ar ko nodrošina, ka ikviens var dot ieguldījumu digitālajā pasaulē un gūt no tās labumu.

Katru dienu mēs izmantojam digitālo pasauli, lai veiktu dažādas darbības. To skaits Covid-19 pandēmijas laikā ir vēl palielinājies. Mēs izmantojam internetu un jaunās tehnoloģijas, lai strādātu mājās, apgūtu jaunas prasmes, skatītos televīziju un filmas un ātri iegūtu jaunākās ziņas.  

Pāreja uz digitālo pasauli ir devusi daudzas jaunas un aizraujošas iespējas. Tomēr ne visiem ir vienlīdzīga piekļuve šīm iespējām. Dažiem cilvēkiem digitālā pasaule vēl nav pilnībā pieejama, bet citi to nevar atļauties. Dažiem nav prasmju, kas vajadzīgas dalībai digitālajā pasaulē.  

ES strādā pie tā, lai internetu padarītu pieejamāku. Tā ir ieviesusi dažādus pasākumus:  

  • pieejamākas IKT: IKT ir pieejamākas visiem un tās veicina to, ka tiek izstrādātas pieejamākas tehnoloģijas; 
  • palīgtehnoloģijas: tiek atbalstīta tādu IKT attīstīšana, kas palīdz digitālajā pasaulē iesaistīties cilvēkiem ar invaliditāti; 
  • prasmes un digitālās prasmes: cilvēki, izmantojot IKT izglītībā, var cīnīties pret marginalizāciju un sociālo atstumtību, tai skaitā savā darbā; 
  • sociālā iekļautība: ar sociālās iekļaušanas projektu palīdzību tiek palielināta nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku līdzdalība sabiedriskajās, sociālajās un saimnieciskajās darbībās. 

Vēl viens šķērslis dalībai tiešsaistē ir valoda. ES ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 reģionālās un minoritāšu valodas. Nevienā valodā nevar vienkopus uzrunāt visus ES iedzīvotājus, un internetam tas ir jāatspoguļo.  

ES rīkojas, lai veicinātu daudzvalodību tiešsaistē. Pēdējo desmit gadu laikā tā šajā jomā ir ieguldījusi vairāk nekā 200 miljonus eiro. Tā arī izveidoja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kurā ir iekļauts e-Translation pakalpojums, kas sniedz daudzvalodu atbalstu digitālajiem pakalpojumiem un valsts pārvaldei visā ES.  

ES veicina digitālo iekļaušanu, izmantojot citas politikas jomas, piemēram, digitālās prasmes, aktīvu un atbalstošu dzīvi un sociālo iekļaušanu. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskais plāns pētniecībai un inovācijai 2025.–2027. gadam, lai atbalstītu virzību uz zaļu, digitālu un noturīgu nākotni

Šīs nedēļas sākumā Komisija pieņēma otro pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” stratēģisko plānu. Šajā plānā, par kuru tika paziņots pētniecības un inovācijas pamatdienās, ir izklāstītas trīs galvenās stratēģiskās ievirzes ES pētniecības un inovācijas finansējumam pēdējos trijos programmas gados (2025.–2027. gads).

PRESS RELEASE |
Kopš 2018. gada ES ir uzlabojusies piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un informācijai tiešsaistē

Komisija ir publicējusi pārskatu par Tīmekļa piekļūstamības direktīvu četrus gadus pēc tās transponēšanas valsts tiesību aktos dalībvalstīs. Pārskatīšana ietver 2021. gadā notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kurā tika apkopoti viedokļi par direktīvas piemērošanu praksē, dalībvalstu piekļūstamības uzraudzības ziņojumus un atbalsta pētījumu.

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

Sievietes digitālajā jomā

ES vēlas nodrošināt, ka ikvienam neatkarīgi no dzimuma ir taisnīgas iespējas gūt labumu no digitālā laikmeta un sniegt tajā savu ieguldījumu.

Tīmekļa pieejamība

Kas ir tīmekļa pieejamība? Tīmekļa pieejamība ļauj ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, uztvert, saprast, orientēties un mijiedarboties ar internetu.

Learn more

Digitālās prasmes

ES ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot gan darbaspēka, gan...