Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālā iekļaušana

Digitālā iekļaušana ir ES mēroga pasākums, ar ko nodrošina, ka ikviens var dot ieguldījumu digitālajā pasaulē un gūt no tās labumu.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Katru dienu mēs izmantojam digitālo pasauli, lai veiktu dažādas darbības. To skaits Covid-19 pandēmijas laikā ir vēl palielinājies. Mēs izmantojam internetu un jaunās tehnoloģijas, lai strādātu mājās, apgūtu jaunas prasmes, skatītos televīziju un filmas un ātri iegūtu jaunākās ziņas.  

Pāreja uz digitālo pasauli ir devusi daudzas jaunas un aizraujošas iespējas. Tomēr ne visiem ir vienlīdzīga piekļuve šīm iespējām. Dažiem cilvēkiem digitālā pasaule vēl nav pilnībā pieejama, bet citi to nevar atļauties. Dažiem nav prasmju, kas vajadzīgas dalībai digitālajā pasaulē.  

ES strādā pie tā, lai internetu padarītu pieejamāku. Tā ir ieviesusi dažādus pasākumus:  

  • pieejamākas IKT: IKT ir pieejamākas visiem un tās veicina to, ka tiek izstrādātas pieejamākas tehnoloģijas; 
  • palīgtehnoloģijas: tiek atbalstīta tādu IKT attīstīšana, kas palīdz digitālajā pasaulē iesaistīties cilvēkiem ar invaliditāti; 
  • prasmes un digitālās prasmes: cilvēki, izmantojot IKT izglītībā, var cīnīties pret marginalizāciju un sociālo atstumtību, tai skaitā savā darbā; 
  • sociālā iekļautība: ar sociālās iekļaušanas projektu palīdzību tiek palielināta nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku līdzdalība sabiedriskajās, sociālajās un saimnieciskajās darbībās. 

Vēl viens šķērslis dalībai tiešsaistē ir valoda. ES ir 24 oficiālās valodas un vairāk nekā 60 reģionālās un minoritāšu valodas. Nevienā valodā nevar vienkopus uzrunāt visus ES iedzīvotājus, un internetam tas ir jāatspoguļo.  

ES rīkojas, lai veicinātu daudzvalodību tiešsaistē. Pēdējo desmit gadu laikā tā šajā jomā ir ieguldījusi vairāk nekā 200 miljonus eiro. Tā arī izveidoja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kurā ir iekļauts e-Translation pakalpojums, kas sniedz daudzvalodu atbalstu digitālajiem pakalpojumiem un valsts pārvaldei visā ES.  

ES veicina digitālo iekļaušanu, izmantojot citas politikas jomas, piemēram, digitālās prasmes, aktīvu un atbalstošu dzīvi un sociālo iekļaušanu. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Kopš 2018. gada ES ir uzlabojusies piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un informācijai tiešsaistē

Komisija ir publicējusi pārskatu par Tīmekļa piekļūstamības direktīvu četrus gadus pēc tās transponēšanas valsts tiesību aktos dalībvalstīs. Pārskatīšana ietver 2021. gadā notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kurā tika apkopoti viedokļi par direktīvas piemērošanu praksē, dalībvalstu piekļūstamības uzraudzības ziņojumus un atbalsta pētījumu.

PRESS RELEASE |
Digitālās tiesības un principi: digitālā pārveide ES iedzīvotājiem

Komisija atzinīgi vērtē ar Parlamentu un Padomi panākto vienošanos par Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Janvārī ierosinātā deklarācija nosaka skaidru atsauces punktu par to, kāda veida uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi ES veicina un aizstāv gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

Tīmekļa pieejamība

Kas ir tīmekļa pieejamība? Tīmekļa pieejamība ļauj ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, uztvert, saprast, orientēties un mijiedarboties ar internetu.

Learn more

Digitālās prasmes

ES ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot gan darbaspēka, gan...