Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Електронно приобщаване

В целия ЕС се полагат усилия за постигане на електронно приобщаване — идеята е всеки да има възможност да даде своя принос и да се възползва от предимствата на цифровото ни съвремие.

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Всички използваме цифровите технологии ежедневно при изпълнението на различни задачи. Пандемията от COVID-19 засили тази тенденция. Посредством интернет и новите технологии ние работим от дома, придобиваме умения, гледаме телевизия и филми и научаваме последните новини с едно щракване.  

Светът стана цифров и това ни донесе много нови и вълнуващи възможности. Не всички обаче имат равен достъп до тях. За някои хора всичко това все още не е напълно достъпно. Други не могат да си го позволят финансово. Трети не притежават уменията да си служат с интернет пълноценно.  

ЕС търси начини да направи интернет по-достъпен. Вече има редица действия в тази посока:  

  • за достъпни ИКТ: осигуряване на всеобщ достъп до ИКТ и създаване на условия за разработване на достъпни технологии; 
  • за помощни технологии: подкрепа за разработването на ИКТ в услуга на хората с увреждания в цифровия свят; 
  • за основни и цифрови умения: осигуряване на гражданите на възможности за влияние, за да се преборят с маргинализацията и социалното изключване, включително в кариерен аспект, използвайки ИКТ в образованието
  • за социално приобщаване: привличане на повече хора в неравностойно положение в обществени, социални и икономически дейности чрез проекти за социално приобщаване. 

Езикът също може да представлява пречка за нечие присъствие и изяви онлайн. В ЕС има 24 официални езика и над 60 регионални и малцинствени езика. Нито един език не е универсален за всички граждани в ЕС и интернет следва да отразява това.  

ЕС работи за многоезичието онлайн. През последното десетилетие бяха инвестирани над 200 млн. евро в тази насока. Стартира Механизмът за свързване на Европа, в рамките на който услугата eTranslation осигурява многоезична поддръжка за цифровите услуги и публичната администрация в целия ЕС.  

ЕС създава условия за електронно приобщаване чрез действията си и в други политически области, като придобиването на цифрови умения, програмата за активен живот и помощ в ежедневието и мерките за социално приобщаване. 

Следете новостите и ще узнаете как да се включите.

Latest News

NEWS ARTICLE |
Г-20: министрите на цифровите технологии се срещнаха в Индия, за да обсъдят цифровите иновации и приобщаване

На 19 август 2023 г. министрите на цифровите технологии на 20-те най-големи и най-бързо развиващи се икономики постигнаха съгласие по съвместна декларация за насърчаване на цифровите иновации и приобщаване, цифровите умения и сигурността в цифровата икономика в Бангалор, Индия.

NEWS ARTICLE |
Европейски награди за цифрови умения: запознайте се с победителите в изданието за 2023 г.

Изчакването е приключило! Лауреатите на Европейските награди за цифрови умения за 2023 г. бяха обявени: 6 проекта от цяла Европа връщат трофеите за най-добри практики в 5-те категории награди.

PRESS RELEASE |
Достъпът до обществени услуги и информация онлайн в ЕС е подобрен от 2018 г. насам

Комисията публикува прегледа на Директивата относно достъпността на уебсайтовете четири години след транспонирането ѝ в националното законодателство от държавите членки. Прегледът включва резултатите от обществена консултация, проведена през 2021 г., на която бяха събрани мнения относно прилагането на директивата на практика, мониторингови доклади на държавите членки относно достъпността и допълнително проучване.

PRESS RELEASE |
Цифрови права и принципи: цифрова трансформация за гражданите на ЕС

Комисията приветства споразумението, постигнато с Парламента и Съвета по европейската декларация относно цифровите права и принципи. В декларацията, предложена през януари, се установява ясна отправна точка за ориентираната към човека цифрова трансформация, която ЕС насърчава и защитава както у дома, така и в чужбина.

Съдържание по темата

По-задълбочено

Достъпност на уеб

Какво представлява достъпността на уебсайтовете? Достъпността на уебсайтовете позволява на всички, включително хората с увреждания, да възприемат, разбират, навигират и взаимодействат с интернет.

Learn more