Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digital inclusion

Digital inclusion is an EU-wide effort to ensure that everybody can contribute to and benefit from the digital world. 

    A line of different coloured wooden stick figure shapes, with the yellow one standing to the left

Every day, we use the digital world to perform a range of tasks. This has only increased with the COVID-19 pandemic. We use the Internet and new technologies to work from our homes, learn new skills, watch tv and films, and find out the latest news with the click of a button.  

Indeed, the transition to the digital world has brought us many new and exciting opportunities. However, not everyone has equal access to these opportunities. For some people, the digital world is not yet fully accessible. For others, it is not affordable. And, others were not taught the skills to participate fully.  

The EU is working to make the Internet more accessible. It has introduced activities such as:  

  • accessible ICT: making ICT more accessible for all and fostering the development of accessible technologies; 
  • assistive technologies: supporting the development of ICT that assists people with disabilities in the digital world; 
  • skills and digital skills: empowering citizens to fight marginalisation and social exclusion, including in careers, through ICT in Education
  • social inclusion: increasing the participation rate of disadvantaged people in public, social and economic activities through social inclusion projects. 

Another barrier to online participation is language. There are 24 official languages of the EU and more than 60 regional and minority languages. No single language can address all EU citizens at once, and the Internet must reflect this.  

The EU is taking action to promote multilingualism online. It has invested over €200 million in this area over the last decade. It also launched the Connecting Europe Facility, which has an eTranslation service providing multilingual support to digital services and public administration across the EU.  

The EU is fostering digital inclusion through other policy areas, such as digital skills, active and assistive living, and social inclusion. 

Latest News

PRESS RELEASE |
Plean straitéiseach an chláir Fís Eorpach 2025-2027 le haghaidh taighde agus nuálaíochta chun taca a chur faoin aistear chuig todhchaí ghlas dhigiteach athléimneach

Níos luaithe an tseachtain seo, ghlac an Coimisiún an dara plean straitéiseach le haghaidh Fís Eorpach. Leagtar amach sa phlean, a fógraíodh ag na Laethanta Taighde agus Nuálaíochta suaitheanta, trí threoshuíomh straitéiseach le haghaidh chistiú taighde agus nuálaíochta an Aontais do na trí bliana dheireanacha den chlár (2025-2027).

PRESS RELEASE |
Feabhas tagtha ar rochtain ar sheirbhísí poiblí ar líne agus ar fhaisnéis san Aontas ó 2018 i leith

D’fhoilsigh an Coimisiún an t-athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin, ceithre bliana tar éis do na Ballstáit í a thrasuí sa dlí náisiúnta. Áirítear san athbhreithniú torthaí comhairliúcháin phoiblí a reáchtáladh in 2021 inar bailíodh tuairimí maidir le cur i bhfeidhm na Treorach go praiticiúil, tuarascálacha faireacháin inrochtaineachta na mBallstát agus staidéar tacaíochta.

Ábhar Gaolmhar

Léargas níos doimhne

Mná san Earnáil Dhigiteach

Is mian leis an Aontas a chinntiú go bhfaighidh gach duine, gan beann ar inscne, deis chothrom leas a bhaint as an ré dhigiteach agus cur léi.

Rochtain ar an nGréasán

Cad is inrochtaineacht gréasáin ann? Ligeann inrochtaineacht gréasáin do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, an tIdirlíon a bhrath, a thuiscint, a nascleanúint agus idirghníomhú leis.

Learn more

Digital skills

The EU has developed a range of policies and initiatives to increase digital skills in both the...