Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rochtain ar an nGréasán

Cad is inrochtaineacht gréasáin ann? Ligeann inrochtaineacht gréasáin do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, an tIdirlíon a bhrath, a thuiscint, a nascleanúint agus idirghníomhú leis.

  Méarchlár le cnaipe ar ‘inrochtaineacht’ in áit an chnaipe iontrála. Tá sé glas agus tá deilbhín míchumais air.

D’éirigh an inrochtaineacht dhigiteach níos tábhachtaí fós le linn phaindéim COVID, agus tá sí ríthábhachtach i gcónaí chun an Eoraip a chur in oiriúint don ré dhigiteach. Le fás tapa na faisnéise agus na seirbhísí idirghníomhacha a chuirtear ar fáil trí ghléasanna gréasáin agus móibíleacha, tá an baol ann go n-eisiafaí cuid den daonra ó sheirbhísí bunúsacha ón earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí araon, amhail faisnéis a fháil ó sheirbhísí poiblí, siopadóireacht grósaera, comhairliúcháin leighis, baincéireacht ar líne, seirbhísí teachtaireachtaí agus físeáin, gan ach roinnt bheag díobh a lua.

Is féidir le hathruithesimplí a dhéanann suíomhanna gréasáin agus aipeanna níos “inrochtana” cabhrú le gach duine, ní hamháin le húsáideoirí faoi mhíchumas. Mar shampla, a bheith in ann éisteacht le téacs nuair nach bhfuil dóthain solais ann le léamh nó nuair a bhíonn sé ag iolrú, nó ag léamh fotheidil chuig físeán i dtimpeallacht noisy. Is féidir le gnólachtaí a bhfuil seirbhísí inrochtana acu teacht ar bhonn custaiméirí atá níos mó agus nach mbaintear leas astu den chuid is mó, agus tairbhe eacnamaíoch a bhaint as sin a dhéanamh. Meastar go bhfuil thart ar 100 milliún duine san Aontas Eorpach faoi mhíchumas de chineál éigin, agus mar sin is margadh tábhachtach é.

Ní saincheist maidir le caighdeáin theicniúla, ailtireacht agus dearadh gréasáin amháin atá i gceist leis an inrochtaineachtdhigiteach. Is ceart é freisin do dhaoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide ar bhonn comhionann le gach duine eile, chun a neamhspleáchas, a lánpháirtiú sóisialta agus gairme agus a rannpháirtíocht i saol an phobail a áirithiú (Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, Airteagal 26: Daoine faoi mhíchumas a lánpháirtiú: “Aithníonn agus urramaíonn an tAontas an ceart atá ag daoine faoi mhíchumas tairbhe a bhaint as bearta atá ceaptha chun a neamhspleáchas, a lánpháirtiú sóisialta agus gairmiúil agus a rannpháirtíocht i saol an phobail a áirithiú”). Agus tá sé cumhdaithe i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD). Ceanglaítear le hAirteagal 9 den Choinbhinsiún, a bhfuil an tAontas agus a Bhallstáit ina bpáirtithe ann, go ndéanfar bearta iomchuí chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag daoine faoi mhíchumas, ar bhonn comhionann le daoine eile, ar theicneolaíochtaí na faisnéise agus na cumarsáide, lena n-áirítear an tIdirlíon. Dá bhrí sin, tá an tAontas Eorpach tar éis reachtaíocht a rith chun tacú le cearta daoine faoi mhíchumas.

An Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Tá an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin(Treoir (AE)2016/2102) i bhfeidhm ón 22 Nollaig 2016 agus tugtar rochtain níos fearr do dhaoine faoi mhíchumas ar shuíomhanna gréasáin agus ar aipeanna móibíleacha seirbhísí poiblí.

achoimre ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin ar fáil.

Léiríonn na rialacha a leagtar síos sa Treoir obair leanúnach an Choimisiúin chun ‘Aontas comhionannais’ Eorpach atá sóisialta agus cuimsitheach a thógáil, inar féidir le gach Eorpach páirt iomlán ghníomhach a ghlacadh sa gheilleagar digiteach agus sa tsochaídhigiteach

Leis an Treoir, cuirtear d’oibleagáid ar shuíomhanna gréasáin agus ar aipeanna chomhlachtaí na hearnála poiblí a bheith “níos inrochtana”. Tá líon teoranta eisceachtaí ann lena n-áirítear craoltóirí agus beoshruthú. Tacaíonn caighdeán teicniúil leis an treoir, lena soiléirítear an méid a bhfuiltear ag súil leis leis an téarma “inrochtana”.

Ceanglaítear leis an Treoir:

 • ráiteas inrochtaineachta maidir le gach suíomh gréasáin agus aip, ina luaitear inneachar agus roghanna malartacha nach bhfuil inrochtana chomh maith le teagmhálacha;
 • sásra aiseolais ionas gur féidir le húsáideoirí fadhbanna inrochtaineachta a chur in iúl nó faisnéis a iarraidh a fhoilsítear in inneachar nach bhfuil inrochtana;
 • faireachán rialta ag na Ballstáit ar shuíomhanna gréasáin agus ar aipeanna na hearnála poiblí, agus tuairisciú ar na torthaí don Choimisiún gach trí bliana.

Comhlánaíonn an Treoir an Ionstraim Eorpach Inrochtaineachta a chumhdaíonn raon leathan táirgí agus seirbhísí san earnáil phríobháideach freisin. Tacaíonn reachtaíocht Eorpach bhreise le daoine faoi mhíchumas i réimsí eile lena n-áirítear cumarsáid leictreonach, seirbhísí meán closamhairc, ríomhleabhair, ríomhthráchtáil agus trealamh TFC. Buaicphointí maidir leis an tionchar a bhíonn ag beartais sin an Aontais ar inrochtaineacht dhigiteach sa ghrafaic faisnéise maidir leis an reachtaíocht ‘An Geilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach’

Athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Rinne an Coimisiún Eorpach athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin in 2022. Cuireadh san áireamh san athbhreithniú torthaí comhairliúcháin phoiblí a reáchtáladh in 2021 inar bailíodh tuairimí maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil na Treorach, na chéad tuarascálacha faireacháin ar inrochtaineacht ó na Ballstáit agus staidéar tacaíochta.

Tá an tuarascáil ón gCoimisiún foilsithe ar thairseach EUR-Lex:

Foilsítear na doiciméid sin agus torthaí an chomhairliúcháin ar an tairseachCloisimis uaitfreisin.

Staidéar a thacaíonn leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Thacaigh an staidéar seo leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin agus ar a gníomhartha cur chun feidhme.

Foilsítear an staidéar agus na leaganacha atá inléite go héasca ar thairseach Foilseachán an Aontais Eorpaigh:

Cur chun feidhme na Treorach maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

In 2018, ghlac an Coimisiún Eorpach dhá chinneadh cur chun feidhme lena n-áirithítear coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme na Treorach:

 1. Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1523 ón gCoimisiún lena mbunaítear samhailráiteas inrochtaineachta
 2. Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1524 ón gCoimisiún lena mbunaítear modheolaíocht faireacháin agus na socruithe maidir le tuairisciú ag na Ballstáit

Tugadh an tríú cinneadh cur chun feidhme maidir leis an gcaighdeán comhchuibhithe le haghaidh suíomhanna gréasáin agus feidhmchlár móibíleach lena bhforáiltear do thoimhdiú na comhréireachta leis an Treoir cothrom le dáta ón uair a glacadh den chéad uair é in 2018. Is é EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) PDF an caighdeán comhchuibhithe atá ann faoi láthair, atái gcomhréir leis na Treoirlínte is déanaí maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán: 2 JUR: RÉAMHAITHRISÍM (FÍORAIS). Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Tugann Sainghrúpa na Treorach maidir le hInrochtaineacht Gréasáin (WADEX) ionadaithe na mBallstát le chéile chun tacú le cur chun feidhme na Treorach, chun comhar idir na Ballstáit agus páirtithe leasmhara a éascú agus chun dea-chleachtais a mhalartú.

An Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin a thrasuí

Rinne na Ballstáit uile an Treoir a thrasuí sa dlí náisiúnta (is é an 23 Meán Fómhair 2018 an spriocdháta).

Liosta de na bearta náisiúnta trasuite

Faireachán ar an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin

Leis an Treoir maidir le hInrochtaineacht Gréasáin, ceanglaítear ar na Ballstáit faireachán tréimhsiúil a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas inrochtaineachta ag suíomhanna gréasáin agus feidhmchláir mhóibíleacha de chuid comhlachtaí san earnáil phoiblí.  

Ó 2021 i leith, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, foilseoidh na Ballstáit tuarascáil ar thoradh an fhaireacháin ar fhorfheidhmiú agus ar úsáid an fhorfheidhmithe agus cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin í. 

Cuirtear na chéad tuarascálacha faireacháin de chuid na mBallstát ó 2021 ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin. 

Tá an chéad sraith tuarascálacha eile le déanamh i mí na Nollag 2024. 

Tacaíocht trí thaighde agus treoirthionscadail a mhaoiniú

Cuireann an Coimisiún tacaíocht airgeadais ar fáil chun taighde a dhéanamh agus chun leas a bhaint as inrochtaineacht gréasáin agus réitigh teicneolaíochta inrochtana.

I measc na samplaí de thionscadail a rinneadh le déanaí tá:

 • Wai-Tools, ina dtugtar le chéile príomh-chomhpháirtithe ón tionscal, ón rialtas agus ón bpobal taighde chun rialacha aonfhoirmeacha maidir le tástáil inrochtaineachta a bhunú;
 • WADcher, lena bhforbraítear ardán le haghaidh meastóireacht, faireachán agus tuairisciú inrochtaineachta;
 • Cuireann Wai-Guide, a dhearann cláir oideachais le haghaidh inrochtaineachta gréasáin, treoir ar fáil d’uirlisí údaraithe agus tugann sé aghaidh ar ghnéithe inrochtaineachta de theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, amhail timpeallachtaí tumtha agus gréasán na rudaí;
 • We4Authors, a éascaíonn ionchorprú na ngnéithe inrochtaineachta mar an rogha réamhshocraithe in uirlisí údar.

 

Na cinn is déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digital inclusion

Digital inclusion is an EU-wide effort to ensure that everybody can contribute to and benefit from the digital world. 

Léargas níos doimhne

Féach freisin

Mná san Earnáil Dhigiteach

Is mian leis an Aontas a chinntiú go bhfaighidh gach duine, gan beann ar inscne, deis chothrom leas a bhaint as an ré dhigiteach agus cur léi.