Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Litearthacht sna Meáin

Ní raibh litearthacht sna meáin chomh tábhachtach riamh agus atá sí sa lá atá inniu ann. Cuireann sé ar chumas saoránach, idir óg agus aosta, nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht nuachta nua-aimseartha agus cinntí eolasacha a dhéanamh.

    Daoine ina seasamh i ndiaidh a chéile ag léamh ar ríomhairí glúine, ar nuachtáin, ar fhóin, ar tháibléid, ar an ngá atá le litearthacht sna meáin, beag beann ar an duine nó ar an ngléas

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Baineann litearthacht sna meáin le modhanna éagsúla meán agus dáileacháin. Is scil ríthábhachtach í do gach saoránach beag beann ar aois, toisc go dtugann sé cumhacht dóibh agus go n-ardaíonn sé a bhfeasacht. Cuidíonn sé freisin le cur i gcoinne éifeachtaí na bhfeachtas bréagaisnéise agus scaipeadh na bréagnuachta trí na meáin dhigiteacha.

Leis an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD) a athbhreithníodh le déanaí, neartaítear ról na litearthachta sna meáin. Cuireann sé de cheangal ar na Ballstáit bearta a chur chun cinn lena bhforbraítear scileanna litearthachta sna meáin (Airteagal 33ú).

Leis an Treoir athbhreithnithe maidir le TSMC, ceanglaítear freisin ar ardáin comhroinnte físeán bearta agus uirlisí éifeachtacha maidir le litearthacht sna meáin a chur ar fáil. Is ceanglas ríthábhachtach é sin i ngeall ar an ról lárnach atá ag ardáin den sórt sin maidir le rochtain a thabhairt ar ábhar closamhairc. Ceanglaítear ar ardáin freisin feasacht na n-úsáideoirí maidir leis na bearta agus na huirlisí sin a ardú (Airteagal 28b).

Grúpa Saineolaithe

Tugann an Coimisiún Eorpach páirtithe leasmhara maidir le litearthacht sna meáin le chéile i sainghrúpa um litearthacht sna meáin. Tagann an grúpa seo le chéile gach bliain chun:

  • dea-chleachtais i réimse na litearthachta sna meáin a shainaithint, a dhoiciméadú agus a leathnú;
  • líonrú a éascú idir geallsealbhóirí éagsúla;
  • féachaint ar bhealaí chun beartais an Aontais a chomhordú, chun tacú le cláir agus tionscnaimh litearthachta sna meáin.

An tSeachtain Eorpach um Litearthacht sna Meáin

Tá ardleibhéal litearthachta sna meáin ar cheann de na príomhthosca a chuireann ar chumas na saoránach cinntí eolasacha a dhéanamh sa ré dhigiteach. Tá litearthacht sna meáin ina réamhriachtanas do dhaonlathas bríomhar, nua-aimseartha. Tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is ea an tSeachtain Eorpach um Litearthacht sna Meáin chun scileanna agus tionscadail litearthachta sna meáin a chur chun cinn ar fud an Aontais. Moltar do gheallsealbhóirí litearthachta sna meáin ar an leibhéal náisiúnta a n-imeachtaí féin a eagrú le linn na seachtaine seo nó thart ar an tseachtain seo, chun litearthacht sna meáin a cheiliúradh agus a phlé. 

Reáchtáladh an chéad Seachtain Eorpach um Litearthacht sna Meáin in 2019. 

Féach stór na n-imeachtaí.

Gradaim Litearthachta sna Meáin Eorpacha

Mar chuid dá Sheachtain Eorpach um Litearthacht sna Meáin, d’oscail an Coimisiún Eorpach glao ar iarratais ó thionscadail spreagúla agus tionchair i réimse na litearthachta sna meáin. Tabharfar cuireadh do na hiarratasóirí is fearr teacht chun na Bruiséile chun páirt a ghlacadh i dtrí ghradam ag an gcomhdháil ardleibhéil den tSeachtain Eorpach um Litearthacht sna Meáin.

Féach torthaí na nDámhachtainí Litearthachta sna Meáin

An Nuacht is Déanaí

Tuarascálacha náisiúnta maidir le bearta litearthachta sna meáin faoin Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc 2020-2022

Tá tuairisc tugtha ag na Ballstáit ar bhearta náisiúnta chun scileanna litearthachta sna meáin a chur chun cinn agus a fhorbairt.

REPORT / STUDY |
Sásraí lena ndéantar na Meáin Shóisialta a Mhúnlú agus a dTionchar ar an tSochaí — Tuarascáil ar Staid na hEalaíne sa Taighde

Táimid fós i bhfad ó thuiscint iomlán a bheith againn ar na dinimicí trína scaiptear faisnéis ar fud na meán digiteach. Tá na meáin shóisialta tar éis athrú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanaimid faisnéis a rochtain, a tháirgeadh agus a chomhroinnt, agus córas de líonraí cumarsáide cothrománacha idirnasctha a dhéanamh de na mórmheáin thraidisiúnta. Is cibearsféar bunaithe ar bhogearraí é an líonra a shamhlaítear saor agus cothrom ar fud an domhain, a gealladh ag tús an idirlín agus aois na meán sóisialta, agus leasanna eacnamaíocha agus geopholaitiúla mar thoradh air sin. Tá an bhfíric athrú

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Saoirse agus iolrachas na meán

Seasann an tAontas Eorpach le saoirse agus iolrachas na meán mar cholúin an daonlathais nua-aimseartha agus mar chumasóirí na saordhíospóireachta oscailte.

Féach freisin

Gníomhaíochtaí Ilmheán

Is é is aidhm do ghníomhaíochtaí ilmheán an Aontais tuairisciú nuachta ar ghnóthaí an Aontais a neartú ó pheirspictíochtaí Eorpacha.