Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Autortiesības: Komisija aicina dalībvalstis pilnībā transponēt savos tiesību aktos jaunos telesakaru noteikumus.

Komisija ir nolēmusi nosūtīt argumentētus atzinumus Bulgārijai, Kiprai, Grieķijai, Īrijai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Slovēnijai, Slovākijai un Somijai par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par transponēšanas pasākumiem attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojami konkrētām tiešsaistes pārraidēm (ES Direktīva 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Komisija šodien nosūtīja argumentētus atzinumus arī Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Dānijai, Francijai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai un Zviedrijai par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par transponēšanas pasākumiem attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū(Direktīva (ES) 2019/790).

Paziņojums presei (viss teksts)