Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Prawa autorskie: Komisja wzywa państwa członkowskie do pełnej transpozycji prawa autorskiego UE do prawa krajowego

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii, Łotwy, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online (dyrektywa UE 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

Komisja przesłała dziś również uzasadnione opinie do Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia Komisji środków transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa (UE) 2019/790).

Pełny tekst komunikatu prasowego