Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Авторски права: Комисията настоятелно призовава държавите членки изцяло да транспонират в националното си право правилата на ЕС относно авторското право

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Кипър, Гърция, Ирландия, Латвия, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Финландия за това, че не са уведомили Комисията за мерките за транспониране в областта на авторското право и сродните му права, приложими за някои онлайн предавания (Директива 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Днес Комисията също така изпрати мотивирани становища на Белгия, България, Кипър, Дания, Гърция, Франция, Латвия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция поради неуведомяване на Комисията за мерките за транспониране в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар(Директива (ЕС) 2019/790).

Пълен текст на съобщението за печата