Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Sloboda médií: Komisia vyzýva Maďarsko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ v oblasti elektronických komunikácií

Komisia sa rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko týkajúce sa rozhodnutia maďarskej rady pre médiá zamietnuť žiadosť spoločnosti Klubradio o využívaní rádiového frekvenčného spektra z veľmi pochybných dôvodov.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Podmienky spojené s využívaním rádiofrekvenčného spektra a postupy pri udeľovaní, predlžovaní, obnove a odňatí daných práv podliehajú telekomunikačným pravidlám EÚ stanoveným v európskom kódexe elektronických komunikácií [smernica (EÚ) 2018/1972]. Kľúčovými prvkami týchto pravidiel sú zásada proporcionality a zásada nediskriminácie. Komisia sa domnieva, že rozhodnutia maďarskej rady pre médiá o zamietnutí obnovenia práv spoločnosti Klubradio boli neprimerané a netransparentné, a teda boli v rozpore s právom EÚ. Takisto sa domnieva, že maďarský vnútroštátny mediálny zákon bol v tomto konkrétnom prípade uplatnený diskriminačným spôsobom. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy maďarským orgánom 9. júna 2021 a odpoveď, ktorú zaslali maďarské orgány, nevyvrátila obavy Komisie. Ak Maďarsko do dvoch mesiacov nezosúladí svoje rozhodnutie s telekomunikačnými pravidlami EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.