Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Wolność mediów: Komisja wzywa Węgry do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących łączności elektronicznej

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Węgier uzasadnionej opinii w sprawie decyzji Węgierskiej Rady ds. Mediów o odrzuceniu wniosku Klubradio o wykorzystanie widma radiowego z bardzo wątpliwych powodów.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Warunki użytkowania widma radiowego i procedury przyznawania, przedłużania, odnawiania lub cofania tych praw podlegają unijnym przepisom telekomunikacyjnym określonym w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (dyrektywa (UE) 2018/1972). Kluczowymi elementami tych przepisów są zasady proporcjonalności i niedyskryminacji. Komisja uważa, że decyzje Węgierskiej Rady ds. Mediów o odmowie odnowienia praw Klubradio były nieproporcjonalne i nieprzejrzyste, a zatem naruszały prawo Unii. Komisja uważa również, że w tym konkretnym przypadku węgierską ustawę medialną zastosowano w sposób dyskryminujący. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując 9 czerwca 2021 r. do władz węgierskich wezwanie do usunięcia uchybienia, a odpowiedź przesłana przez władze węgierskie nie rozwiała obaw wyrażonych przez Komisję. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Węgry nie dostosują swojej decyzji do unijnych przepisów telekomunikacyjnych, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.