Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie Marrákešskej zmluvy v práve EÚ

Marrákešská zmluva umožňuje ľuďom s poruchami tlače prístup k viacerým knihám a iným tlačeným materiálom vo formátoch, ktoré sú im prístupné.

Smernica a nariadenie o vykonávaní Marrákešskej zmluvy do práva EÚ boli uverejnené v úradnom vestníku 20. septembra 2017. Lehota pre členské štáty na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva sa skončila 11. októbra 2018. Nariadenie nadobudlo účinnosť 12. októbra 2018.

Smernica

V smernici o určitých povolených spôsoboch používania určitých diel (.pdf) a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s nimi súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, sa stanovuje povinná výnimka z autorského práva a s nimi súvisiacich práv.

Všetky jazykové verzie smernice sú k dispozícii v EUR-Lex.

Nariadenie

V nariadení sa stanovuje výnimka z autorského práva (.pdf), ktorá umožňuje cezhraničnú výmenu rozmnoženín určitých diel a predmetov ochrany v prístupnom formáte, ktoré sú bežne chránené autorským právom a s nimi súvisiacimi právami. Je to v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Nariadenie umožní cezhraničnú výmenu kópií vyhotovených na základe výnimky medzi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy.

Všetky jazykové verzie nariadenia sú k dispozícii v EUR-Lex.

Zoznamy oprávnených subjektov v členských štátoch

Podľa článku 6 smernice (EÚ) 2017/1564 sú členské štáty povinné poskytnúť Komisii kontaktné informácie, ktoré dostali od oprávnených subjektov v právnom rámci smernice (EÚ) 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch používania určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Pojem „oprávnený subjekt“ v kontexte tohto právneho nástroja znamená subjekt, ktorý je oprávnený alebo uznaný členským štátom na poskytovanie vzdelávania, inštruktážnej odbornej prípravy, adaptívneho čítania alebo prístupu k informáciám pre beneficientov na neziskovom základe. Zahŕňa aj verejnú inštitúciu alebo neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje rovnaké služby oprávneným osobám ako jedna zo svojich hlavných činností, inštitucionálnych záväzkov alebo ako súčasť svojich úloh vo verejnom záujme.

Stiahnite si tabuľku oprávnených subjektov (.pdf)

Tieto informácie sa budú pravidelne aktualizovať o ďalšie informácie získané od členských štátov.

Najnovšie správy

CONSULTATION |
Cielená konzultácia so zainteresovanými stranami o miernejšom režime zodpovednosti podľa článku 17 ods. 6 smernice (EÚ) 2019/790

Útvary Komisie začínajú túto cielenú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie od príslušných zainteresovaných strán o uplatňovaní a vplyvoch osobitného režimu zodpovednosti stanoveného v článku 17 ods. 6 smernice (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (ďalej len „smernica o digitálnom jednotnom trhu“).

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

Pozri aj

Ochrana databáz

Databázy v Európskej únii sú chránené právom EÚ. Smernica o právnej ochrane databáz bola prijatá v roku 1996 a bola vyhodnotená v roku 2018.