Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Enklare tillgång till radiospektrum: EU:s ram för elektronisk kommunikation

Att säkerställa enklare tillgång till radiospektrum kommer att säkerställa att EU uppnår sina konnektivitetsmål för det digitala decenniet.

Snabb och effektiv hantering av spektrum är avgörande för att skapa hållbara nästa generations fasta, mobila och satellitbaserade nät. Dessa nätverk kommer att säkerställa säker konnektivitet för EU-medborgarna i hela EU och bana väg för det digitala decenniet 2030.

För att säkerställa enklare tillgång till radiospektrum kommer EU att bygga på regelverket för elektronisk kommunikation, som uppdaterades 2018 genom antagandet av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.

Huvudsyftet med koden är att stödja utbyggnaden av en infrastruktur för kommunikation och sändning i världsklass. Uppförandekoden utgör den rättsliga ramen för att öka investeringarna i konnektivitet och stärka den europeiska digitala konkurrenskraften.

Radiospektrum i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation

Koden innehåller viktiga bestämmelser för radiospektrum, särskilt som ett komplement till 2012 års program för radiospektrumpolitik, stöd till samarbete och samordning mellan medlemsstaterna om EU:s spektrumpolitik samt fastställande av politiska riktlinjer och mål för den strategiska planeringen och harmoniseringen av radiospektrumanvändningen i EU.

När det gäller radiospektrum syftar det nuvarande regelverket till att

  • en mer konsekvent strategi för den inre marknaden när det gäller radiospektrumpolitik och radiospektrumförvaltning.
  • tillhandahålla den flexibilitet som krävs för att reagera på dynamisk marknadsutveckling och innovativ teknik.
  • öka rättssäkerheten och förutsebarheten i lagstiftningen för en säker investeringsmiljö för ny trådlös bredbandskommunikation.
  • driva på fler investeringar i 5G-nät med hög kapacitet genom att säkerställa att harmoniserade band och långa och förnybara licenser tilldelas i rätt tid, underlätta nätförtätning och infrastrukturdelning, samtidigt som man säkerställer ett korrekt skydd för allmänheten mot elektromagnetiska utsläpp.
  • säkerställa att 5G-pionjärband används i tid, på grundval av tekniska harmoniseringsbeslut i enlighet med 2002 års radiospektrumbeslut.
  • säkerställa teknik- och tjänsteneutralitet, vilket återspeglar den ökande konvergensen mellan teknik, produkter och tjänster inom telekommunikation.
  • förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller utkast till godkännandeförfaranden.
  • stödja gränsöverskridande samordning för att undanröja skadlig inblandning mellan medlemsstater och med tredjeländer.
  • säkerställa effektiva konkurrensvillkor,
  • underlätta gemensamma tillståndsförfaranden.

Tillstånd och flexibilitet

Enligt kodexen bör spektrumanvändningen regleras genom allmän auktorisation, såvida det inte är motiverat för effektivitetsmaximering, undvikande av skadlig störning, teknisk kvalitet på tjänsterna, skydd av effektiv spektrumanvändning eller uppfyllande av mål av allmänt intresse.

I praktiken omfattas spektrumanvändningen ofta av individuella nyttjanderätter på grund av de återstående tekniska begränsningarna av störningshanteringen. Dessutom kan behovet av att säkerställa en effektiv användning av knappa radiospektrum motivera en begränsning av antalet nyttjanderätter i vissa situationer.

I sådana fall är det bästa resultatet i allmänhet att säkerställa att spektrum görs tillgängligt för tjänsteleverantörer och tjänsteleverantörer på ett flexibelt sätt. Detta möjliggör en optimal användning av denna knappa resurs.

I koden fastställs i regel principerna om teknik- och tjänsteneutralitet, men undantag är fortfarande möjliga när det är motiverat. Till exempel begränsa teknikneutraliteten för att undvika skadlig störning eller begränsa tjänsteneutraliteten för att främja social, regional eller territoriell sammanhållning eller för att undvika ineffektiv spektrumanvändning.

Inom ramen för neutralitetsprinciperna spelar de offentliga myndigheterna därför en avgörande roll när det gäller att balansera olika typer av spektrumallokeringar för att på bästa sätt tillgodose nuvarande och framtida behov. Offentliga myndigheter kan t.ex. underlätta övergången till modernare och effektivare spektrumteknik eller se över socialt och ekonomiskt minskande användningar. Detta kan undvika en alltför stor tilldelning av värdefullt spektrum, utöver vad som rimligen kan motiveras när det gäller andra potentiella användningsområden.

På grundval av bestämmelserna i kodexen kan en positiv övergång stödjas genom att tillåta spektrumhandel och flexibla villkor för spektrumanvändning. Det kan också stödjas genom att införa effektivare eller intelligentare teknik som stöder delning av frekvenser. I andra fall kan strategisk omfördelning eller omläggning av spektrum behövas på EU-nivå.

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

EU:s radiospektrumpolitik för trådlösa anslutningar över gränserna

Möjliggör sömlösa trådlösa anslutningar över gränserna så att vi kan dela media, hålla dig informerad och njuta av den senaste innovativa tekniken där vi tar samordning och samarbete om radiospektrum. Denna dynamiska och snabbt föränderliga sektor behöver ett flexibelt och...

Se också

Användning av radiospektrum

Kommissionen fastställer ambitiösa konnektivitetsmål som ska uppnås genom omfattande utbyggnad och utnyttjande av nät med mycket hög kapacitet, inbegripet trådlösa nät som 5G, Wifi och satellit.

Radiospektrumkommittén

Radiospektrumkommittén (RSC) ansvarar för de specifika tekniska åtgärder som krävs för att genomföra den bredare radiospektrumpolitiken.