Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łatwiejszy dostęp do widma radiowego: unijne ramy łączności elektronicznej

Zapewnienie łatwiejszego dostępu do widma radiowego zapewni UE osiągnięcie celów w zakresie łączności na cyfrową dekadę.

Szybkie i wydajne zarządzanie widmem ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonych sieci stacjonarnych, ruchomych i satelitarnych nowej generacji. Sieci te zapewnią obywatelom europejskim w całej UE najlepszą i bezpieczną łączność oraz utorują drogę cyfrowej dekadzie 2030.

Aby zapewnić łatwiejszy dostęp do widma radiowego, UE będzie opierać się na ramach regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej, które zostały zaktualizowane w 2018 r. poprzez przyjęcie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

Głównym celem kodeksu jest wspieranie rozwoju światowej klasy infrastruktury komunikacyjnej i nadawczej. Kodeks zapewnia ramy regulacyjne w celu pobudzenia inwestycji w łączność i wzmocnienia europejskiej konkurencyjności cyfrowej.

Widmo radiowe w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej

Kodeks zawiera istotne przepisy dotyczące widma radiowego, w szczególności uzupełniające wieloletni program polityki w zakresie widma radiowego z 2012 r., wspierające współpracę i koordynację między państwami członkowskimi w zakresie unijnej polityki w zakresie widma radiowego oraz określające kierunki polityki i cele w zakresie planowania strategicznego i harmonizacji wykorzystania widma radiowego w UE.

W odniesieniu do widma radiowego obecne ramy regulacyjne mają na celu:

  • wprowadzenie bardziej spójnego podejścia do rynku wewnętrznego w zakresie polityki w zakresie widma radiowego i zarządzania nim;
  • zapewnienie elastyczności niezbędnej do reagowania na dynamiczny rozwój rynku i innowacyjne technologie;
  • zwiększenie pewności prawa i przewidywalności regulacyjnej na rzecz bezpiecznego otoczenia inwestycyjnego na rzecz nowej bezprzewodowej łączności szerokopasmowej;
  • zwiększenie inwestycji w sieci 5G o dużej przepustowości dzięki zapewnieniu terminowego przydziału zharmonizowanych pasm oraz licencji długich i odnawialnych, ułatwianiu zagęszczania sieci i współdzielenia infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony ludności przed emisjami elektromagnetycznymi;
  • zapewnienie terminowego wykorzystania pionierskich pasm 5G na podstawie decyzji w sprawie harmonizacji technicznej zgodnie z decyzją w sprawie widma radiowego z 2002 r.;
  • zapewnienie neutralności technologicznej i usługowej, odzwierciedlając rosnącą konwergencję technologii, produktów i usług w telekomunikacji;
  • usprawnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie projektów procedur wydawania zezwoleń;
  • wspieranie koordynacji transgranicznej w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między państwami członkowskimi i państwami trzecimi;
  • zapewnienie skutecznych warunków konkurencji;
  • ułatwianie wspólnych procedur wydawania zezwoleń.

Autoryzacja i elastyczność

Zgodnie z kodeksem użytkowanie widma powinno być regulowane ogólnym zezwoleniem, chyba że uzasadnione jest maksymalizacją efektywności, unikaniem szkodliwych zakłóceń, jakością techniczną usług, zapewnieniem skutecznego wykorzystania widma lub realizacją celów leżących w interesie ogólnym.

W praktyce, ze względu na pozostałe ograniczenia technologiczne zarządzania zakłóceniami, wykorzystanie widma często podlega indywidualnym prawom użytkowania. Ponadto konieczność zapewnienia efektywnego wykorzystania ograniczonego widma radiowego może uzasadniać ograniczenie liczby praw użytkowania w niektórych sytuacjach.

W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie elastycznego udostępniania widma operatorom i dostawcom usług. Pozwala to na optymalne wykorzystanie tego rzadkiego zasobu.

Kodeks określa zasady neutralności technologicznej i usługowej co do zasady, ale wyjątki są nadal możliwe tam, gdzie jest to należycie uzasadnione. Na przykład ograniczenie neutralności technologicznej w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń lub ograniczenie neutralności usług w celu promowania spójności społecznej, regionalnej lub terytorialnej lub uniknięcia nieefektywnego wykorzystania widma.

W związku z tym, w granicach zasad neutralności, organy publiczne odgrywają kluczową rolę w równoważeniu różnych rodzajów przydziałów widma, aby jak najlepiej zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby. Na przykład organy publiczne mogą ułatwić przejście na bardziej nowoczesne i wydajne technologie widma lub dokonać przeglądu zmniejszających się pod względem społecznym i gospodarczym zastosowań. Pozwala to uniknąć nadmiernego przydziału cennego widma, wykraczającego poza to, co jest uzasadnione w odniesieniu do innych potencjalnych zastosowań.

W oparciu o przepisy kodeksu pozytywne przejście można wesprzeć poprzez umożliwienie handlu widmem i elastycznych warunków wykorzystania widma. Można go również wspierać poprzez wprowadzenie bardziej wydajnych lub inteligentnych technologii, które wspierają dzielenie się częstotliwościami. W innych przypadkach na szczeblu UE może być konieczna strategiczna relokacja lub ponowne przeznaczenie widma.

 

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Unijna polityka w zakresie widma radiowego dotycząca transgranicznych połączeń bezprzewodowych

Umożliwienie bezproblemowych połączeń bezprzewodowych ponad granicami, dzięki czemu możemy dzielić się mediami, być na bieżąco i cieszyć się najnowszymi innowacyjnymi technologiami, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, koordynować i współpracować w zakresie widma radiowego...

Zobacz też

Wykorzystanie widma radiowego

Komisja określa ambitne cele w zakresie łączności, które należy osiągnąć poprzez powszechne wdrożenie i wykorzystanie sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci bezprzewodowych, takich jak 5G, Wifi i satelity.

Komitet ds. widma radiowego

Komitet ds. Spektrum Radiowego (RSC) jest odpowiedzialny za szczególne środki techniczne niezbędne do wdrożenia szerszej polityki w zakresie widma radiowego.

Grupa ds. polityki widma radiowego

Grupa ds. Polityki Spektrum Radiowego jest grupą doradczą wysokiego szczebla wspierającą Komisję w opracowywaniu polityki w zakresie widma radiowego.