Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Квантов

За да отключи трансформиращата сила на квантовите технологии, ЕС трябва да разработи пълноценна европейска квантова екосистема, която да се основава на традицията си за високи постижения в областта на квантовите научни изследвания.

© Европейска комисия

Какво е квантово

fix-empty

През следващите няколко години квантовите технологии ще направят възможно да се правят неща, които просто не могат да бъдат направени днес. С квантовите ще можем да погледнем далеч под земята или под морето и да изпълняваме сложни изчислителни задачи, като моделиране на биомолекулярни и химични реакции, които най-мощните суперкомпютри не могат да управляват в момента. Квантът ще ни помогне безопасно да изпращаме чувствителна информация навсякъде и да диагностицираме болестите по-бързо и точно, като гледаме вътре в клетките. С други думи, квантовите ще решат проблеми, които биха отнели дори и на най-бързите компютри днес стотици дни, ако не и години.

В първата квантова революция в началото на ХХ век учените се научиха да разбират и прилагат свойствата на квантовата механика — взаимодействията на молекули, атоми и дори по-малки частици като фотони и електрони. Това в крайна сметка им позволи да създадат транзистори, лазери и микропроцесори: фундаментални технологии за компютри, телекомуникации, сателитна навигация, смартфони, модерна медицинска диагностика и много други.

Втората квантова революция е в ход. Изследователите могат да откриват и манипулират отделните частици и техните физични свойства и взаимодействия и да изграждат нови технологии и системи, които използват свойствата на основната квантова механика. Тези разработки доведоха до значителен технически напредък в много различни области, включително квантови изчисления, сензори, симулации, криптография и телекомуникации. 

В основните области на квантово приложение започва да се появява цяло поколение нови технологии с потенциал за широкообхватно икономическо и обществено въздействие: квантови изчисления и симулация, квантова комуникация, квантово наблюдение и метрология. Някои вече са в процес на развитие, а много други ще бъдат разработени през следващите години. Потенциалът на квантовата технология е огромен и всички големи региони на света инвестират сериозно в тази изключително стратегическа област. Ето защо стратегията на ЕС за цифровото десетилетие има за цел Европа да разполага с първия си суперкомпютър с квантово ускорение до 2025 г., което ще проправи пътя към авангарда на квантовите способности до 2030 г. Европейският законодателен акт за интегралните схеми включва и мерки за насърчаване на нискотарифното производство на квантови чипове в ЕС, така че те да могат да захранват цяла гама от иновативни квантови устройства.

На 5 декември 2023 г. испанското председателство на Съвета на ЕС стартира декларация, че държавите — членки на ЕС, подписват декларация, за да посочат, че признават стратегическото значение на квантовите технологии за научната и промишлената конкурентоспособност на ЕС и се ангажират да си сътрудничат за развитието на екосистема на квантовите технологии на световно равнище, с крайната цел Европа да стане „квантовата долина“ на света, водещ регион в световен мащаб за високи постижения и иновации в областта на квантовите технологии.

Водещият квантови технологии

Европа има дълга традиция на високи постижения в областта на квантовите изследвания. Сега е от решаващо значение да се развие солидна индустриална база, която да се основава на тази традиция. Без координирани усилия за научни изследвания и финансиране на европейско равнище Европа би рискувала да изостане от своите глобални конкуренти.

За да отговори на това предизвикателство, през 2018 г. стартира водещата инициатива Quantum Technologies. Това е широкомащабна, дългосрочна научноизследователска инициатива с бюджет от 1 милиард евро, финансиран от ЕС, която обединява научноизследователски институции, промишленост и публични финансиращи организации, укрепвайки и разширявайки европейското научно лидерство и високи постижения в тази област.

    Commissioner Thierry Breton observing a model of a device designed to keep a quantum processor at the ultra-low temperatures it needs to function

© Quantum Flagship / Raquel Puras

Commissioner Thierry Breton observing a model of a device designed to keep a quantum processor at the ultra-low temperatures it needs to function

 

Квантови изчисления

Като част от съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) Комисията планира да изгради най-съвременни пилотни квантови компютри. Тези компютри ще действат като ускорители, свързани със суперкомпютрите на Съвместното предприятие, образувайки „хибридни“ машини, които съчетават най-доброто от квантовите и класическите изчислителни технологии.

През октомври 2022 г. съвместното предприятие EuroHPC обяви избора на шест обекта в целия ЕС, които ще бъдат домакини на първите европейски квантови компютри, които ще бъдат интегрирани в суперкомпютрите на СП EuroHPC. Тези новопридобити квантови компютри ще се основават на чисто най-съвременни европейски технологии и ще бъдат разположени на обекти в Чехия, Германия, Испания, Франция, Италия и Полша. Инвестицията възлиза на 100 милиона евро, като 50 % идват от ЕС и 50 % от 17 от участващите в СП EuroHPC държави.

Това ще бъде първата стъпка към разгръщането на европейска инфраструктура за квантови изчислителни технологии, която ще бъде достъпна за европейските потребители от науката и промишлеността чрез облака на нетърговска основа. Тази инфраструктура ще бъде посветена на ускоряването на създаването на нови знания и решения на глобалните обществени предизвикателства. Благодарение на огромния си изчислителен капацитет, той ще се справи със сложни симулационни и оптимизационни проблеми, особено в разработването на материали, откриването на лекарства, прогнозирането на времето, транспорта и други реални проблеми от голямо значение за индустрията и обществото. 

Инициатива „Европейска квантова комуникационна инфраструктура“ (EuroQCI)

От юни 2019 г. всички 27 държави — членки на ЕС, подписаха декларацията EuroQCI, като се споразумяха да работят заедно с Комисията и с подкрепата на Европейската космическа агенция за развитието на квантова комуникационна инфраструктура, обхващаща целия ЕС (EuroQCI). 

Научете повече за EuroQCI

Квантово наблюдение

В няколко области квантовите сензори вече са в състояние да предложат значително подобрена производителност и точност в сравнение с класическите им еквиваленти. Комисията инвестира в паневропейски инфраструктури за квантово наблюдение, които ще свързват тези сензори и ще използват техния потенциал, включително мрежа от квантови гравиметри, както фиксирани, така и монтирани на движещи се носители като дронове или кораби, които ще наблюдават подземните и подводните ресурси и вулканичната дейност, ще изпълняват задачи по наблюдение на Земята и др. Тази мрежа ще бъде свързана с планирана европейска космическа гравиметрична инфраструктура, което ще даде възможност за още по-прецизни измервания с помощта на космически технологии.
 

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията инвестира 112 млн. евро в научни изследвания и иновации в областта на ИИ и квантовите технологии

Европейската комисия обяви покани за представяне на предложения в рамките на работната програма на „Хоризонт Европа“ в областта на цифровите, промишлените и космическите технологии за периода 2023—2024 г. за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект (ИИ) и квантовите технологии.

DIGIBYTE |
Ново финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ стимулира европейските научни изследвания в областта на ИИ и квантовите технологии

Беше отправен нов набор от покани за представяне на предложения на стойност над 112 милиона евро от работната програма в областта на цифровите технологии, промишлеността и космическото пространство на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г.

PRESS RELEASE |
Комисията публикува препоръка относно последващата криптография

Днес Комисията публикува препоръка относно следквантовата криптография, за да насърчи държавите членки да разработят и прилагат хармонизиран подход при прехода на ЕС към последваща квантова криптография. Това ще спомогне да се гарантира, че цифровите инфраструктури и услуги на ЕС са сигурни в следващата цифрова ера.

PRESS RELEASE |
ЕС и Република Корея потвърждават отново партньорството си за приобщаваща и устойчива цифрова трансформация

ЕС и Република Корея проведоха втория Съвет за цифрово партньорство в Брюксел. Съветът беше съпредседателстван от комисаря по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон и от корейския министър на науката, информационните и комуникационните технологии д-р Лий Джонг-Хо.

Съдържание по темата

Обща картина

Авангардни изчислителни технологии

Инвестициите на ЕС във високопроизводителни и други изчислителни технологии ще позволят на Европа да играе водеща роля в областта на изчисленията със суперкомпютри през цифровото десетилетие.

По-задълбочено

Водеща инициатива за квантовите технологии

Водещата инициатива за квантови технологии е дългосрочна инициатива за научни изследвания и иновации, която има за цел да постави Европа в челните редици на втората квантова революция.

Вижте също

Дестинация Земя

Дестинация Земя (DestinE) — водеща инициатива на Европейската комисия за устойчиво бъдеще

Електроника

Микро- и наноелектрониката ни отвежда в света в миниатюра, където големите неща се улесняват от най-малките и интелигентни електронни компоненти и системи.

Фотоника

Ние сме на прага на нова ера на фотониката и Европейската комисия работи, за да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват в пълна степен от тази технология.

Високопроизводителни изчислителни технологии

Високопроизводителните изчислителни технологии се отнасят до изчислителни системи с изключително висока изчислителна мощност, които са в състояние да решават изключително сложни и взискателни проблеми.