Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvant

För att frigöra kvantens transformativa kraft bör EU utveckla en solid industriell bas som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

© Europeiska kommissionen

Vad är Quantum

fix-empty

Under de närmaste åren kommer kvantteknik att göra det möjligt att göra saker som helt enkelt inte kan göras idag. Med kvant skulle vi kunna titta långt under marken eller under havet och utföra komplexa beräkningsuppgifter, som modellering av biomolekylära och kemiska reaktioner, som de mest kraftfulla superdatorerna för närvarande inte kan hantera. Quantum kommer att hjälpa oss att skicka känslig information säkert till var som helst och diagnostisera sjukdomar snabbare och mer exakt genom att titta inuti celler. Med andra ord kommer kvant att lösa problem som skulle ta även dagens snabbaste datorer hundratals dagar, om inte år.

I den första kvantrevolutionen under början av 1900-talet lärde sig forskare att förstå och tillämpa kvantmekanikens egenskaper – interaktionerna mellan molekyler, atomer och ännu mindre partiklar som fotoner och elektroner. Detta gjorde det möjligt för dem att skapa transistorer, lasrar och mikroprocessorer: grundläggande teknik för datorer, telekommunikation, satellitnavigering, smartphones, modern medicinsk diagnostik och mycket mer.

Nu är den andra kvantrevolutionen igång. Forskare kan upptäcka och manipulera enskilda partiklar och deras fysiska kopplingar och interaktioner, och bygga ny teknik och system som utnyttjar egenskaperna hos den underliggande kvantmekaniken. Denna utveckling har lett till stora tekniska framsteg inom många olika områden, inklusive kvantberäkning, sensorer, simuleringar, kryptografi och telekommunikation. En hel generation av ny kvantteknik med potential för långtgående ekonomiska och samhälleliga effekter börjar växa fram. Vissa är redan under utveckling, medan många andra kommer att utvecklas under de kommande årtiondena.

Quantum Technologies flaggskepp

Europa har en lång tradition av spetskompetens inom kvantforskning. Det är nu viktigt att utveckla en solid industriell bas som bygger på denna tradition. Utan samordnade forsknings- och finansieringsinsatser på europeisk nivå riskerar Europa att hamna på efterkälken av sina globala konkurrenter.

För att möta denna utmaning lanserades Quantum Technologies Flagship2018. Det är ett storskaligt och långsiktigt forskningsinitiativ med en budget på 1 miljard euro som finansieras av EU och som sammanför forskningsinstitutioner, näringslivet och offentliga finansiärer, som konsoliderar och utvidgar Europas vetenskapliga ledarskap och spetskompetens på detta område.

Kvantberäkning

Som en del av det gemensamma företaget för europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) planerar kommissionen nu att bygga toppmoderna kvantdatorer för piloter senast 2023. Dessa datorer skulle fungera som acceleratorer som är sammankopplade med det gemensamma företagets superdatorer och bildar hybridmaskiner som blandar det bästa av kvant- och klassisk datorteknik.

I oktober 2022 tillkännagav det gemensamma företaget EuroHPC att sex platser i hela EU skulle vara värd för de första europeiska kvantdatorerna, som kommer att integreras i EuroHPC-superdatorer. Dessa nyförvärvade kvantdatorer kommer att baseras på rent state-of-the-art europeisk teknik och kommer att finnas på platser i Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Polen. Det uppgår till 100miljoner euro, varav 50 % kommer från EU och 50 % från 17 av de länder som deltar i det gemensamma företaget EuroHPC.

Detta kommer att vara det första steget mot utbyggnaden av en europeisk kvantinfrastruktur, vilket gör EU:s ledare i kvantrevolutionen. Kvantmängden kommer att vara allmänt tillgänglig för europeiska användare från vetenskap och industri via molnet på icke-kommersiell basis. Infrastrukturen kommer att ägnas åt att påskynda skapandet av ny kunskap och lösningar på globala samhällsutmaningar. Tack vare sin enorma datorkapacitet kommer den att ta itu med komplexa simulerings- och optimeringsproblem, särskilt inom materialutveckling, läkemedelsupptäckt, väderprognoser, transport och andra verkliga problem av stor betydelse för industrin och samhället. Ytterligare synergier kommer att skapas mellan EU och medlemsstaterna under de kommande åren för att ytterligare utveckla ett kvantekosystem i världsklass och därmed uppnå vårt mål för det digitala decenniet att leverera den första datorn med kvantacceleration senast 2025.

Initiativet för europeisk kvantkommunikationsinfrastruktur (EuroQCI)

Sedan juni 2019 har alla 27 EU-medlemsstater undertecknat EuroQCI -förklaringen, samtyckt till att samarbeta med kommissionen och med stöd av Europeiska rymdorganisationen för att utveckla en kvantkommunikationsinfrastruktur som omfattar hela EU (EuroQCI).

Läs mer om EuroQCI.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Ny europeisk superdator i världsklass invigd i Italien

I dag invigde kommissionen tillsammans med det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC), det italienska ministeriet för universitet och forskning och CINECA-konsortiet Europas senaste superdator: Leonardo, som ligger vid Bologna Technopole i Italien.

Läs mer

Översikt

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för Europa att gå i bräschen för superdatorer i det digitala årtiondet.

Fördjupning

Quantum Technologies flaggskepp

Quantum Technologies Flagship är ett långsiktigt forsknings- och innovationsinitiativ som syftar till att sätta Europa i spetsen för den andra kvantrevolutionen.

Se också

Destination jorden

Destination Earth (DestinE) och dess utveckling av digitala jordtvillingar är nyckeln till att förutsäga effekterna och bygga motståndskraft mot klimatförändringar.

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.

Högpresterande datorsystem

Högpresterande datorsystem avser datorsystem med extremt hög beräkningskraft som kan lösa enormt komplexa och krävande problem.