Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení ve Španělsku

Digitální konektivita a zavádění sítí 5G patří mezi deset strategických priorit španělské Digitální agendy 2025.

    Španělská vlajka

Shrnutí vývoje širokopásmového připojení ve Španělsku

Španělská Digitální agenda 2025 podporuje cíle EU v oblasti konektivity. Jejím cílem je rozšířit ultrarychlé pokrytí sítěmi na celou populaci a do roku 2025 připravit 100 % rádiového spektra pro 5G. Tyto cíle jsou stanoveny v plánu pro konektivitu a digitální infrastruktury a ve strategii na podporu technologie 5G.

Vnitrostátní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

  • Ministerstvo hospodářství, obchodu a podnikání (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa)odpovídá za vypracování a koordinaci plánů, technologických programů a opatření na podporu konektivity a digitální transformace ve Španělsku.
  • Národní komise pro trhy a hospodářskou soutěž (ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia)je odpovědná za regulaci všech trhů a výrobních odvětví španělského hospodářství s cílem zajistit volnou hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

Hlavní cíle a opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

Španělská Digitální agenda 2025 nastiňuje deset strategických priorit pro dosažení pokroku v digitální transformaci země v souladu s gigabitovými cíli EU. Pokud jde o širokopásmové připojení, jeho cílem je zajistit pokrytí 100 Mb/s pro celou populaci odstraněním digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi. Kromě toho se snaží pokročit v zavádění sítí 5G tím, že odpovídajícím způsobem připravuje celé rádiové spektrum.

V zájmu dosažení cílů v oblasti širokopásmového připojení obsažených ve španělské Digitální agendě 2025 zveřejnila španělská vláda v prosinci 2020 plán pro digitální infrastruktury a konektivitu a strategii na podporu technologie 5G.

Plán pro digitální infrastruktury a konektivitu nastiňuje opatření, která mají do roku 2025 pokrýt 100 % obyvatelstva rychlostí vyšší než 100 Mb/s. Zaměřuje se na venkovské oblasti, na které se nevztahují vlastní plány zavádění provozovatelů. Plán navíc zahrnuje opatření k dosažení konektivity 1 Gb/s v průmyslových a výzkumných oblastech náročných na data.

Strategie na podporu technologie 5G doplňuje vnitrostátní plán konektivity s cílem zohlednit různou úroveň vyspělosti a transformačního dopadu 5G ve srovnání např. s optickými vlákny. Strategie nastiňuje opatření ke zlepšení přidělování a správy spektra a motivuje k zavádění a využívání 5G, mimo jiné prostřednictvím aktualizovaného regulačního a právního rámce.

Národní středisko pro sledování telekomunikací a informační společnosti (ONTSI) poskytuje veřejné informace o digitální transformaci na podporu posouzení a v případě potřeby úpravy opatření vypracovaných v rámci španělské Digitální agendy 2025.

Plán provádění souboru nástrojů pro konektivitu obsahuje několik opatření ke snížení nákladů. Mezi hlavní opatření patří zefektivnění postupů udělování povolení, zlepšení jednotného informačního místa a zvýšení transparentnosti fyzické infrastruktury.

Vnitrostátní a regionální finanční nástroje pro širokopásmové připojení

  • Provádění španělské Digitální agendy 2025 v letech 2020 až 2022 je financováno z veřejných prostředků ve výši přibližně 20 miliard EUR, přičemž přibližně 15 miliard EUR je poskytnuto z různých programů EU a nových finančních nástrojů v rámci plánu na podporu oživení Next Generation EU. Očekává se, že tuto částku doplní přibližně 50 miliard EUR ze soukromého sektoru.
  • Očekává se, že plán pro konektivitu a digitální infrastruktury a strategie na podporu technologie 5G obdrží v letech 2020 až 2025 veřejné financování ve výši 4,3 miliardy eur. Očekává se, že v tomto období budou zajištěny soukromé investice ve výši dalších 24 miliard EUR.
  • Plán pro oživení a odolnost: Španělský plán pro oživení a odolnost zahrnuje významné investice do překlenutí stávající digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi v pevných a mobilních širokopásmových sítích; například rozšíření ultrarychlého širokopásmového připojení (nad 100 Mb/s) zejména ve venkovských oblastech a oblastech historické hodnoty, které v současné době takové připojení nemají, bude podpořeno financováním ve výši 812 milionů EUR. Několik opatření konkrétně podporuje připojení 5G a plán zahrnuje reformy ke snížení nákladů a usnadnění zavádění.
  • V rámci opatření plánu pro oživení a odolnost vyčlenil program UNICO-Banda Ancha ve výzvě z roku 2021 250 milionů EUR na poskytování ultrarychlých pevných širokopásmových sítí ve venkovských, odlehlých a méně obydlených oblastech. Tento program navazuje na předchozí vnitrostátní program financování PEBA-NGA, který podporoval zavádění širokopásmových sítí nové generace ve Španělsku v letech 2013 až 2020 a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
  • Pokud jde o strategii 5G, která má motivovat k zavádění, byla stanovena hlavní příslušná finanční opatření obsažená v plánu pro oživení a odolnost. Mimo jiné bylo zavedeno prodloužení doby platnosti licencí na 700 MHz (minimálně 20 let s potenciálním 20letým zpožděním) a některé daňové reformy, jako je dočasné snížení roční daně z rádiového spektra pro pásma 5G a přezkum příspěvků operátorů na roční daň na financování španělské veřejné televize (daň z televizního vysílání). Dne 15. prosince 2021 schválila Evropská komise španělský režim ve výši 150 milionů eur v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na podporu zavádění pasivní infrastruktury pro mobilní sítě.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích ve Španělsku

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým připojením, jeho využívání, předplatném a rozšíření, pokrytí různými širokopásmovými technologiemi a nákladech naleznete ve zprávách srovnávacího přehledu a ve zprávách o jednotlivých zemích v rámci indexu digitální ekonomiky a amp; společnosti (DESI).

Přidělování spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování spektra naleznete v Evropské observatoři 5G.

Publikace na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a tiskové dokumenty

angličtina

španělština

*Oba dokumenty jsou k dispozici v dolní části webové stránky.

Kontaktní údaje

BCO Spain (národní úřad pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení): Španělské ministerstvo hospodářství, obchodu a podnikání

Adresa: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Španělsko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +34 91 34 62 721
Webové stránky

státní tajemník pro telekomunikace a digitální infrastruktury (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adresa: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Španělsko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +34 91 349 46 40
Webové stránky

Národní komise pro trhy a hospodářskou soutěž (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adresa: Alcalá 47, 28014 Madrid, Španělsko
Kontakt e-mailem 
Telefon: +34 91 432 9600
Webové stránky

Nejnovější zprávy

Zpráva o činnosti sítě evropských kanceláří kompetencí pro širokopásmové připojení za období 2023–2024

Tato brožura představuje hlavní činnosti, prioritní oblasti a hlavní body ročního programu sítě evropských úřadů pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení (BCO) na období 2023–2024.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán pro širokopásmové připojení přijatý v roce 2016 má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení ve Slovinsku

Slovinsko se při rozvoji širokopásmových sítí, zejména hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a službách, rozhodlo pro technologickou neutralitu a dynamiku trhu.

Širokopásmové připojení v Portugalsku

Digitální agenda Portugalska a národní strategie pro konektivitu sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou na období 2023–2030 formují rozvoj digitální infrastruktury v Portugalsku.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost přístupu k širokopásmovým sítím o rychlosti alespoň 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využít 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje cíle gigabitové společnosti a usiluje o přenosovou rychlost 100 Mb/s, kterou lze modernizovat na gigabitovou, pro městské a venkovské oblasti, jakož i o pokrytí všech velkých městských oblastí sítí 5G.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmový přístup ke gigabitové společnosti si klade za cíl zajistit gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán pro širokopásmové připojení v Irsku předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarská národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády z roku 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní širokopásmový program France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění optických sítí na základě hospodářské soutěže za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečným pokrytím a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle v oblasti širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky, aby mohly...

Širokopásmové připojení na Kypru

Kyperský plán pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení na období 2021–2027 reaguje na cíle evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „Propojené Bulharsko“ a politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Belgická strategie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílá místa, kde nejsou k dispozici vysokorychlostní služby. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie pro širokopásmové připojení se zaměřuje na celostátní nabídku gigabitového připojení (pevného i mobilního) do roku 2030.