Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup internetu u Španjolskoj

Digitalna povezivost i uvođenje 5G mreža među deset su strateških prioriteta španjolskog Digitalnog programa do 2025.

    Zastava Španjolske

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa u Španjolskoj

Španjolskom Digitalnom agendom do 2025. podupiru se ciljevi EU-a u pogledu povezivosti. Cilj mu je proširiti pokrivenost ultrabrzom mrežom na cjelokupno stanovništvo i pripremiti 100 % radiofrekvencijskog spektra za 5G do 2025. Ti su ciljevi utvrđeni u Planu za povezivost i digitalnu infrastrukturu i Strategiji za promicanje tehnologije 5G.

Nacionalna strategija i politika širokopojasnog pristupa

Odgovorna tijela

  • Ministarstvo gospodarstva, trgovine i poduzetništva (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) odgovorno je za izradu i koordinaciju planova, tehnoloških programa i mjera za unapređenje povezivosti i digitalne transformacije u Španjolskoj.
  • Nacionalno povjerenstvo za tržišta i tržišno natjecanje (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) odgovorno je za reguliranje svih tržišta i proizvodnih sektora španjolskog gospodarstva kako bi se osiguralo slobodno tržišno natjecanje i zaštita potrošača.

Glavni ciljevi i mjere za razvoj širokopojasnog pristupa

španjolskom Digitalnom programu do 2025. navodi se deset strateških prioriteta za unapređenje digitalne transformacije zemlje u skladu s gigabitnim ciljevima EU-a. Kad je riječ o širokopojasnom internetu, cilj mu je zajamčiti pokrivenost od 100 Mbps za cjelokupno stanovništvo premošćivanjem digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja. Osim toga, njime se nastoji unaprijediti uvođenje 5G tehnologije odgovarajućom pripremom cijelog radiofrekvencijskog spektra.

Kako bi se ostvarili ciljevi širokopojasnog pristupa sadržani u španjolskom Digitalnom programu do 2025., španjolska vlada objavila je u prosincu 2020. Plan za digitalnu infrastrukturu i povezivost te Strategiju za promicanje tehnologije 5G.

U planu za digitalnu infrastrukturu i povezivost navode se mjere kojima će se do 2025. obuhvatiti 100 % stanovništva brzinom većom od 100 Mbps. Usmjerena je na ruralna područja koja nisu obuhvaćena vlastitim planovima uvođenja operatora. Nadalje, plan uključuje mjere za postizanje povezivosti od 1 Gbps u podatkovno intenzivnim industrijskim i istraživačkim područjima.

Strategijom za promicanje 5G tehnologije dopunjuje se nacionalni plan povezivosti kako bi se uzela u obzir različita razina zrelosti i transformacijski učinak 5G tehnologije u usporedbi s, primjerice, svjetlovodnom mrežom. U strategiji se navode mjere za poboljšanje dodjele spektra i upravljanja njime te poticanje uvođenja i upotrebe 5G tehnologije, među ostalim s pomoću ažuriranog regulatornog i pravnog okvira.

Nacionalni opservatorij za telekomunikacije i informacijsko društvo (ONTSI) pruža javne informacije o digitalnoj transformaciji kako bi se poduprla procjena i, prema potrebi, prilagodba mjera razvijenih u okviru španjolskog Digitalnog programa do 2025.

Plan za provedbu paketa instrumenata za povezivost uključuje nekoliko mjera za smanjenje troškova. Glavne mjere uključuju pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola, poboljšanje jedinstvene informacijske točke i povećanje transparentnosti fizičke infrastrukture.

Nacionalni i regionalni širokopojasni financijski instrumenti

  • Provedba španjolskog Digitalnog programa do 2025. u razdoblju od 2020. do 2022. financira se javnim sredstvima u iznosu od oko 20 milijardi eura, od čega približno 15 milijardi eura iz različitih programa EU-a i novih financijskih instrumenata u okviru plana oporavka Next Generation EU. Očekuje se da će se taj iznos dopuniti iznosom od oko 50 milijardi eura iz privatnog sektora.
  • Očekuje se da će Plan za povezivost i digitalnu infrastrukturu te strategija za promicanje 5G tehnologije primiti 4,3 milijarde eura javnih sredstava u razdoblju od 2020. do 2025. Očekuje se da će se u tom razdoblju osigurati privatna ulaganja u iznosu od dodatnih 24 milijarde EUR.
  • Plan za oporavak i otpornost: Španjolski plan za oporavak i otpornost uključuje znatna ulaganja kako bi se premostio postojeći digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja u fiksnim i mobilnim širokopojasnim mrežama; na primjer, širenje ultrabrze širokopojasne povezivosti (iznad 100 Mbps) uglavnom u ruralnim područjima i područjima povijesne vrijednosti, koja trenutačno nemaju takvu povezivost, podupirat će se financiranjem u iznosu od 812 milijuna eura. Nekoliko mjera posebno podupire 5G povezivost, a plan uključuje reforme za smanjenje troškova i olakšavanje uvođenja.
  • Među mjerama iz plana za oporavak i otpornost program UNICO-Banda Ancha dodijelio je 250 milijuna eura u pozivu za 2021. za pružanje ultrabrzih fiksnih širokopojasnih mreža u ruralnim, udaljenim i manje naseljenim područjima. Taj je program nastavak prethodnog nacionalnog programa financiranja PEBA-NGA kojim se podupiralo uvođenje širokopojasnih mreža sljedeće generacije u Španjolskoj od 2013. do 2020. i koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
  • Kad je riječ o strategiji za poticanje uvođenja 5G mreža, utvrđene su glavne relevantne financijske mjere uključene u plan za oporavak i otpornost. Među ostalim, uvedeni su produljenje trajanja dozvola od 700 MHz (najmanje 20 godina s potencijalnim 20-godišnjim razdobljem primjene) i neke porezne reforme, kao što su privremeno smanjenje godišnjeg poreza na spektar za 5G pojaseve i preispitivanje doprinosa operatora godišnjem porezu za financiranje španjolske javne televizije (porez na televiziju). Europska komisija odobrila je 15. prosinca 2021. španjolski program u vrijednosti od 150 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za potporu uvođenju pasivne infrastrukture za mobilne mreže.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Španjolskoj

Najnovije podatke o širokopojasnoj pokrivenosti, raširenosti, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitim širokopojasnim tehnologijama i troškovima potražite u izvješćima o pregledu stanja i izvješćima po zemljama u okviru indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije na nacionalnoj razini i razini EU-a

engleski

španjolski

*oba su dokumenta dostupna na dnu internetske stranice.

Podaci za kontakt

BCO Španjolska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): španjolsko Ministarstvo gospodarstva, trgovine i poduzetništva

Adresa: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Španjolska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +34 91 34 62 721
Web-mjesto

državni tajnik za telekomunikacije i digitalnu infrastrukturu (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adresa: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Španjolska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +34 91 349 46 40
Web-mjesto

Nacionalno povjerenstvo za tržišta i tržišno natjecanje (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adresa: Alcalá 47, 28014 Madrid, Španjolska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +34 91 432 9600
Web-mjesto

Najnovije vijesti

Izvješće o radu Europske mreže ureda za širokopojasne usluge za razdoblje 2023. 2024.

U ovoj su brošuri predstavljene glavne aktivnosti, glavna područja i najvažnije točke godišnjeg programa Europske mreže ureda za širokopojasne usluge (BCO) za razdoblje 2023. 2024.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup internetu u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ciljeve za mobilnu pokrivenost i za brze širokopojasne veze za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni internet u Sloveniji

Slovenija se odlučuje za tehnološku neutralnost i tržišnu dinamiku u razvoju širokopojasnih mreža, a posebno za tržišno natjecanje koje se temelji na infrastrukturi i uslugama.

Širokopojasni pristup internetu u Portugalu

Digitalni program Portugala i Nacionalna strategija za povezivost u elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta za razdoblje 2023. 2030. oblikuju razvoj digitalne infrastrukture u Portugalu.

Širokopojasni pristup internetu u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama brzine od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti brzinu od 1 Gbps.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i nastoji postići brzinu od 100 Mbps, koja se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup internetu u Grčkoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za razdoblje 2021.–2027. promiče se upotreba fiksnih mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža. Grčka Biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezivost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve...

Širokopojasni pristup internetu u Njemačkoj

U koalicijskom sporazumu iz 2021., digitalnoj strategiji i gigabitnoj strategiji njemačke savezne vlade iz 2022. prednost se daje opskrbi FTTH i 5G mrežama na nacionalnoj razini.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit utvrđen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup internetu u Finskoj

Finska tijela prednost daju uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za nedovoljno pokrivena područja i savjetovanju lokalnih općina o tome kako uvesti širokopojasne mreže.

Širokopojasni pristup internetu u Danskoj

Niz političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom na nacionalnoj razini podupire danske ciljeve širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za iskorištavanje...

Širokopojasni pristup internetu u Češkoj

U Nacionalnom planu razvoja mreža vrlo velikog kapaciteta, odobrenom u ožujku 2021., definiran je strateški pristup Češke Republike izgradnji mreža vrlo velikog kapaciteta.

Širokopojasni pristup na Cipru

U ciparskom planu za širokopojasni pristup utvrđuju se strateški ciljevi za razdoblje 2021.–2025., a on uključuje zakonodavne i regulatorne intervencije te praktičnu potporu za razvoj širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovor je na ciljeve europskog gigabitnog društva za 2025., a djelomično na digitalne ciljeve za 2030.

Širokopojasni pristup u Bugarskoj

Nacionalni plan za širokopojasnu infrastrukturu za pristup sljedeće generacije „Povezana Bugarska” i politika o elektroničkim komunikacijama ažurirani su i doneseni u kolovozu 2020.

Širokopojasni pristup internetu u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digital Belgium. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Snižavanjem troškova i...