Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Hiszpanii

Łączność cyfrowa i wdrożenie sieci 5G należą do dziesięciu priorytetów strategicznych hiszpańskiej agendy cyfrowej na 2025 r.

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Hiszpanii

Hiszpańska agenda cyfrowa na 2025 r. wspiera cele UE w zakresie łączności. Jego celem jest rozszerzenie zasięgu ultraszybkiej sieci na całą populację i przygotowanie 100% widma radiowego na 5G do 2025 r. Cele te określono w Planie na rzecz łączności i infrastruktury cyfrowej oraz w strategii na rzecz promowania technologii 5G.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

  • Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przedsiębiorczości (Ministeriode Economía, Comercio y Empresa)jest odpowiedzialne za opracowywanie i koordynowanie planów, programów technologicznych i działań na rzecz rozwoju łączności i transformacji cyfrowej w Hiszpanii.
  • Krajowa Komisja Rynków i Konkurencji (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)jest odpowiedzialna za regulację wszystkich rynków i sektorów produkcyjnych hiszpańskiej gospodarki w celu zapewnienia wolnej konkurencji i ochrony konsumentów.

Główne cele i środki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych

hiszpańskiej agendzie cyfrowej na 2025 r. określono dziesięć priorytetów strategicznych mających na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej kraju zgodnie z unijnymi celami gigabitowymi. Jeśli chodzi o łączność szerokopasmową, jej celem jest zagwarantowanie zasięgu 100 Mb/s dla całej ludności poprzez zlikwidowanie przepaści cyfrowej między obszarami miejskimi i wiejskimi. Ponadto ma on na celu przyspieszenie wdrażania sieci 5G poprzez odpowiednie przygotowanie całego widma radiowego.

Aby osiągnąć cele dotyczące łączy szerokopasmowych zawarte w hiszpańskiej agendzie cyfrowej 2025, rząd hiszpański opublikował w grudniu 2020 r. plan dotyczący infrastruktury cyfrowej i łączności oraz strategię na rzecz promowania technologii 5G.

W planie dotyczącym infrastruktury cyfrowej i łączności określono działania mające objąć 100 % ludności siecią o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s do 2025 r. Koncentruje się on na obszarach wiejskich, które nie są objęte własnymi planami rozmieszczenia operatorów. Ponadto plan obejmuje środki mające na celu osiągnięcie łączności o przepustowości 1 Gb/s w sektorach przemysłu i obszarach badawczych intensywnie korzystających z danych.

Strategia na rzecz promowania technologii 5G uzupełnia krajowy plan łączności, aby uwzględnić różny poziom dojrzałości i wpływ transformacji 5G w porównaniu np. z światłowodami. W strategii przedstawiono działania mające na celu poprawę przydziału widma i zarządzania nim oraz zachęcanie do wdrażania i wykorzystywania sieci 5G, w tym poprzez zaktualizowane ramy regulacyjne i prawne.

Krajowe Obserwatorium Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ONTSI) zapewnia publiczne informacje na temat transformacji cyfrowej w celu wsparcia oceny i, w razie potrzeby, dostosowania środków opracowanych w ramach hiszpańskiej agendy cyfrowej 2025.

Plan działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi na rzecz łączności obejmuje szereg środków mających na celu zmniejszenie kosztów. Główne środki obejmują usprawnienie procedur wydawania pozwoleń, usprawnienie pojedynczego punktu informacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości infrastruktury technicznej.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

  • Realizacja hiszpańskiej agendy cyfrowej 2025 w latach 2020–2022 jest finansowana ze środków publicznych w wysokości około 20 mld euro, z czego około 15 mld euro pochodzi z różnych programów UE i nowych instrumentów finansowych w ramach planu odbudowy Next Generation EU. Oczekuje się, że kwota ta zostanie uzupełniona o około 50 mld EUR z sektora prywatnego.
  • Oczekuje się, że w latach 2020–2025 plan na rzecz łączności i infrastruktury cyfrowej oraz strategia na rzecz promowania technologii 5G otrzymają finansowanie publiczne w wysokości 4,3 mld euro. Oczekuje się, że w tym okresie zapewnione zostaną inwestycje prywatne w wysokości dodatkowych 24 mld EUR.
  • Plan odbudowy i zwiększania odporności (RRP): RRP Hiszpanii obejmuje znaczne inwestycje mające na celu zlikwidowanie istniejącej przepaści cyfrowej między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie stacjonarnych i ruchomych sieci szerokopasmowych; na przykład rozbudowa ultraszybkiej łączności szerokopasmowej (powyżej 100 Mb/s), głównie na obszarach wiejskich i obszarach o wartości historycznej, które obecnie nie mają takiej łączności, zostanie wsparta finansowaniem w wysokości 812 mln EUR. Szereg środków wspiera w szczególności łączność 5G, a plan obejmuje reformy mające na celu zmniejszenie kosztów i ułatwienie wdrażania.
  • W ramach działań w ramach RRP w ramach programu UNICO-Banda Ancha przeznaczono 250 mln EUR w zaproszeniu do składania wniosków z 2021 r. na zapewnienie ultraszybkich stałych sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich, oddalonych i mniej zaludnionych. Program ten stanowi ewolucję poprzedniego krajowego programu finansowania PEBA-NGA, który wspierał rozwój sieci szerokopasmowych nowej generacji w Hiszpanii w latach 2013–2020 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
  • Jeżeli chodzi o strategię 5G mającą na celu zachęcanie do wdrażania, określono główne odpowiednie działania finansowe zawarte w RRP. Wprowadzono m.in. przedłużenie okresu obowiązywania licencji na pasmo 700 MHz (co najmniej 20 lat z potencjalnymi 20-letnimi opóźnieniami) oraz pewne reformy podatkowe, takie jak tymczasowe obniżenie rocznego podatku od widma dla pasm 5G oraz przegląd składek operatorów na roczny podatek na finansowanie hiszpańskiej telewizji publicznej (podatek telewizyjny). 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła hiszpański program o wartości 150 mln euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wspierać wdrażanie pasywnej infrastruktury sieci ruchomych.

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych w Hiszpanii

Najnowsze dane dotyczące zasięgu, wykorzystania, abonamentów i penetracji sieci szerokopasmowych, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów sieci szerokopasmowych można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

hiszpański

*oba dokumenty są dostępne na dole strony internetowej.

Dane kontaktowe

BCO Spain (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przedsiębiorczości

Adres: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madryt, Hiszpania
Kontakt przez e-mail
Telefon: +34 91 34 62 721
Strona internetowa

sekretarz stanu ds. telekomunikacji i infrastruktury cyfrowej (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Adres: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madryt, Hiszpania
Kontakt przez e-mail
Telefon: +34 91 349 46 40
Strona internetowa

Krajowa Komisja ds. Rynków i Konkurencji (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Adres: Alcalá 47, 28014 Madryt, Hiszpania
Kontakt przez e-mail
Telefon: +34 91 432 9600
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Europejski Tydzień Regionów: Zmniejszanie przepaści cyfrowej poprzez wspieranie infrastruktury cyfrowej na rzecz inteligentnych i zrównoważonych regionów

Na temat „inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionach” warsztaty dotyczą kluczowej kwestii przepaści cyfrowej, analizując jej wpływ na spójność społeczną i ogólny wzrost w Unii Europejskiej.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...