Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

    bratach na Spáinne

Achoimre ar Fhorbairt Leathanbhanda sa Spáinn

Tacaíonn Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne le cuspóirí nascachta an Aontais. Is é is aidhm dó cumhdach líonra sárghasta a leathnú chuig an bpobal ar fad agus 100 % den speictream raidió a ullmhú le haghaidh 5G faoi 2025. Tá na cuspóirí sin leagtha amach sa Phlean um Nascacht agus Bonneagair Dhigiteacha agus sa Straitéis chun Teicneolaíocht 5G a Chur Chun Cinn.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne, leagtar amach deich dtosaíocht straitéiseacha chun claochlú digiteach na tíre a chur chun cinn i gcomhréir le cuspóirí Gigighiotáin an Aontais. Maidir le leathanbhanda, tá sé d’aidhm aige cumhdach 100 Mbps a ráthú don daonra iomlán tríd an mbearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus thuaithe a dhúnadh. Thairis sin, féachann sé le himscaradh 5G a chur chun cinn tríd an speictream raidió iomlán a ullmhú dá réir.

Chun na cuspóirí leathanbhanda atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne a bhaint amach, d’fhoilsigh Rialtas na Spáinne an Plean um Bonneagair Dhigiteacha agus Nascacht agus an Straitéis chun teicneolaíocht 5G a chur chun cinn i mí na Nollag 2020.

Leagtar amach sa Phlean um Bonneagair Dhigiteacha agus Nascacht gníomhaíochtaí chun 100 % den daonra a bhfuil níos mó ná 100 Mbps acu a chumhdach faoi 2025. Díríonn sé ar cheantair thuaithe nach gcumhdaítear le pleananna imlonnaithe na n-oibreoirí féin. Thairis sin, áirítear sa phlean bearta chun nascacht 1 Gbps a bhaint amach i réimsí tionscail agus taighde atá dian ar shonraí.

Comhlánaíonn an Straitéis chun teicneolaíocht 5G a chur chun cinn an plean náisiúnta nascachta chun leibhéal éagsúil aibíochta agus tionchair chlaochlaithe 5G a chur san áireamh i gcomparáid le, e.g., snáithín. Leagtar amach sa straitéis gníomhaíochtaí chun feabhas a chur ar shannadh agus ar bhainistiú speictrim, agus chun imscaradh agus úsáid 5G a dhreasú, lena n-áirítear trí chreat rialála agus dlíthiúil nuashonraithe.

Cuireann an Fhaireachlann Náisiúnta um Theileachumarsáid agus um an tSochaí Faisnéise (ONTSI) faisnéis phoiblí ar fáil maidir leis an gclaochlú digiteach chun tacú leis an measúnú agus, i gcás inar gá, le coigeartú na mbeart a forbraíodh faoi chuimsiú Chlár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Áirítear sa treochlár chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme roinnt beart chun costais a laghdú. Áirítear ar na príomhbhearta nósanna imeachta um dheonú ceadanna a chuíchóiriú, feabhas a chur ar an bpointe faisnéise aonair agus trédhearcacht an bhonneagair fhisiciúil a mhéadú.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Tá cur chun feidhme Chlár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne idir 2020 agus 2022 á mhaoiniú le thart ar €20 billiún i gcistí poiblí, le thart ar €15 bhilliún ó chláir éagsúla an Aontais agus ó ionstraimí maoinithe nua faoi Phlean Téarnaimh an Aontais Eorpaigh don Chéad Ghlúin Eile. Táthar ag súil go gcomhlánófar é seo le thart ar € 50 billiún ón earnáil phríobháideach.
  • Meastar go bhfaighidh an Plean um Nascacht agus Bonneagair Dhigiteacha agus an Straitéis chun Teicneolaíocht 5G a Chur Chun Cinn €4.3 billiún i gcistiú poiblí idir 2020 agus 2025. Táthar ag súil go ndéanfar infheistíocht phríobháideach dar luach €24 billiún breise a dhaingniú laistigh den tréimhse sin.
  • Plean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRP): Áirítear in RRP na Spáinne infheistíochtaí suntasacha chun an deighilt dhigiteach atá ann cheana idir ceantair uirbeacha agus thuaithe i líonraí leathanbhanda fosaithe agus móibíleacha a dhúnadh; mar shampla, tacófar le leathnú na nascachta leathanbhanda sárthapa (os cionn 100 Mbps) go príomha i gceantair thuaithe agus i gceantair a bhfuil luach stairiúil ag baint leo, nach bhfuil nascacht den sórt sin acu faoi láthair, trí mhaoiniú €812 mhilliún. Tacaíonn roinnt beart go sonrach le nascacht 5G agus áirítear sa phlean athchóirithe chun costais a laghdú agus imscaradh a éascú.
  • I measc bhearta RRP, leithdháil clár UNICO-Banda Ancha €250 milliún i nglao 2021 chun líonraí leathanbhanda fhosaithe sárghasta a sholáthar i gceantair thuaithe, iargúlta agus nach bhfuil an daonra chomh mór sin iontu. Is forbairt é an clár seo ar an gclár maoinithe náisiúnta PEBA-NGA a bhí ann roimhe seo a thacaigh le rolladh amach líonraí leathanbhanda den chéad ghlúin eile sa Spáinn ó 2013 go 2020 agus a chómhaoinigh Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE).
  • Maidir le straitéis 5G chun cur i bhfeidhm a dhreasú, socraíodh na príomhbhearta airgeadais ábhartha a áirítear sa phlean téarnaimh agus athléimneachta. I measc nithe eile, tugadh isteach síneadh a chur le ré cheadúnais 700 MHz (20 bliain ar a laghad lena bhféadfadh 20 bliain a bheith i gceist) agus roinnt athchóirithe cánachais, amhail laghdú sealadach ar cháin speictrim bhliantúil le haghaidh bandaí 5G, agus athbhreithniú ar ranníocaíochtaí na n-oibreoirí leis an gcáin bhliantúil chun teilifís phoiblí na Spáinne a mhaoiniú (cáin teilifíse). An 15 Nollaig 2021, d’fhormheas an Coimisiún Eorpach scéim de chuid na Spáinne dar luach €150 milliún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta chun tacú le himscaradh bonneagair éighníomhaigh le haghaidh líonraí móibíleacha

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Spáinn

Chun na sonraí is déanaí a fháil maidir le cumhdach leathanbhanda, glacadh, síntiúis agus treá, cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúil, seiceáil tuarascálacha an scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tInnéacs Sochaí (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, téigh i gcomhairle leis an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Spáinnis

*Tá an dá dhoiciméad ar fáil ag bun an leathanaigh ghréasáin.

Sonraí teagmhála

BCO Spain (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): Aireacht Geilleagair, Trádála agus Fiontraíochta na Spáinne

Seoladh: Paseo de la Castellana 162, 28046 Maidrid, An Spáinn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +34 91 34 62 721
Suíomh gréasáin

An Státrúnaí Teileachumarsáide agus Bonneagair Dhigitigh (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Seoladh: Paseo de la Castellana 160, 28046 Maidrid, An Spáinn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +34 91 349 46 40
Suíomh gréasáin

An Coimisiún Náisiúnta um Margaí agus Iomaíocht (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Seoladh: Alcalá 47, 28014 Maidrid, An Spáinn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: +34 91 432 9600
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Gníomhaíochta 2023-24 ó Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda

Cuirtear i láthair sa bhróisiúr seo na príomhghníomhaíochtaí, na príomhréimsí fócais agus na príomhphointí ó chlár bliantúil Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO) 2023-24.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.