Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

    bratach na Spáinne

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Spáinn

Tacaíonn Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne le cuspóirí nascachta an Aontais. Tá sé d’aidhm aige cumhdach an líonra ultratapa a leathnú chuig an daonra ar fad agus 100 % den speictream raidió a ullmhú do 5G faoi 2025. Tá na cuspóirí sin leagtha amach sa Phlean um Nascacht agus Bonneagair Dhigiteacha agus sa Straitéis chun Teicneolaíocht 5G a chur chun cinn.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

  • Tá an Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Claochlaithe Dhigitigh (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)freagrach as pleananna, cláir theicneolaíocha agus gníomhaíochtaí a dhréachtú agus a chomhordú chun nascacht agus claochlú digiteach a chur chun cinn sa Spáinn.
  • Tá an Coimisiún Náisiúnta Margaí agus Iomaíochta (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)freagrach as rialáil a dhéanamh ar gach margadh agus earnáil tháirgiúil i ngeilleagar na Spáinne chun saoriomaíocht agus cosaint tomhaltóirí a chinntiú.

Príomhaidhmeanna agus príomhbhearta d’fhorbairt leathanbhanda

Leagtar amach i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne deich dtosaíocht straitéiseacha chun claochlú digiteach na tíre a chur chun cinn i gcomhréir le cuspóirí Gigighiotáin an Aontais. Maidir le leathanbhanda, tá sé mar aidhm aige cumhdach 100 Mbps a ráthú don phobal ar fad tríd an mbearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus ceantair thuaithe a dhúnadh. Thairis sin, féachann sé le himscaradh 5G a chur chun cinn tríd an speictream raidió ar fad a ullmhú dá réir.

Chun na cuspóirí leathanbhanda atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne a bhaint amach, d’fhoilsigh Rialtas na Spáinne an Plean Bonneagair Dhigitigh agus Nascachta agus an Straitéis chun teicneolaíocht 5G a chur chun cinn i mí na Nollag 2020.

Leagtar amach sa Phlean um Bonneagair Dhigiteacha agus Nascacht Dhigiteach gníomhaíochtaí chun 100 % den daonra a chumhdach le níos mó ná 100 Mbps faoi 2025. Díríonn sé ar cheantair thuaithe nach gcumhdaítear le pleananna imlonnaithe na n-oibreoirí féin. Thairis sin, áirítear sa phlean bearta chun nascacht 1 Gbps a bhaint amach i réimsí tionscail agus taighde atá dian ar shonraí.

Comhlánaíonn an Straitéis chun teicneolaíocht 5G a chur chun cinn an plean nascachta náisiúnta chun na leibhéil éagsúla aibíochta agus tionchair chlaochlaitheach 5G a chur san áireamh i gcomparáid le, e.g. snáithín. Leagtar amach sa straitéis gníomhaíochtaí chun sannadh agus bainistiú speictrim a fheabhsú, agus chun imlonnú agus úsáid 5G a dhreasú, lena n-áirítear trí chreat rialála agus dlíthiúil nuashonraithe.

Cuireann an Fhaireachlann Náisiúnta um Theileachumarsáid agus um an tSochaí Faisnéise (ONTSI) faisnéis phoiblí ar fáil maidir leis an gclaochlú digiteach chun tacú le measúnú agus, i gcás inar gá, le coigeartú na mbeart arna bhforbairt faoi chuimsiú Chlár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Áirítear roinnt beart sa treochlár chun an Bosca Uirlisí Nascachta a chur chun feidhme chun costais a laghdú. Áirítear ar na príomhbhearta nósanna imeachta deonaithe ceadanna a chuíchóiriú, feabhas a chur ar an bpointe faisnéise aonair agus trédhearcacht an bhonneagair fhisiciúil a mhéadú.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

  • Maoinítear cur chun feidhme Chlár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne idir 2020 agus 2022 le thart ar EUR 20 billiún i gcistí poiblí, le tuairim is EUR 15 bhilliún ó chláir éagsúla an Aontais agus ionstraimí maoiniúcháin nua faoi Phlean Téarnaimh an Aontais Eorpaigh don Chéad Ghlúin Eile. Meastar go gcomhlánófar é sin le thart ar EUR 50 billiún ón earnáil phríobháideach.
  • Táthar ag súil go bhfaighidh an Plean um Nascacht agus Bonneagar Digiteach agus an Straitéis chun Teicneolaíocht 5G a chur chun cinnEUR 4.3 billiún i gcistiú poiblí idir 2020 agus 2025. Táthar ag súil go n-áiritheofar infheistíocht phríobháideach de EUR 24 bhilliún breise laistigh den tréimhse sin.
  • Plean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRP): Áirítear le RRP na Spáinne infheistíochtaí suntasacha chun an bhearna dhigiteach atá ann cheana idir ceantair uirbeacha agus thuaithe i líonraí leathanbhanda fosaithe agus móibíleacha a dhúnadh; mar shampla, tacófar le nascacht leathanbhanda sárthapa (os cionn 100 Mbps) a mhéadú go príomha i gceantair thuaithe agus i gceantair a bhfuil luach stairiúil ag baint leo, nach bhfuil nascacht den sórt sin acu faoi láthair, trí mhaoiniú EUR 812 milliún. Tacaíonn roinnt beart go sonrach le nascacht 5G agus áirítear leis an bplean athchóirithe chun costais a laghdú agus chun cur in úsáid a éascú.
  • I measc na mbeart RRP, leithdháileadh EUR 250 milliún ar chlár UNICO-Banda Ancha i nglao 2021 chun líonraí leathanbhanda fosaithe sárghasta a chur ar fáil i gceantair thuaithe, iargúlta agus níos lú daonra. Is forbairt é an clár seo ar an gclár náisiúnta maoinithe a bhí ann roimhe seo PEBA-NGA a thacaigh le feidhmiú céimneach líonraí leathanbhanda den chéad ghlúin eile sa Spáinn ó 2013 go 2020 agus a chómhaoinigh Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE).
  • Maidir le straitéis 5G chun cur i bhfeidhm céimneach a dhreasú, leagadh síos príomhbhearta airgeadais ábhartha a áirítear sa RRP. I measc nithe eile, tugadh isteach síneadh a chur le fad na gceadúnas 700 MHz (20 bliain ar a laghad a bhféadfadh 20 bliain brollaigh a bheith acu) agus roinnt athchóirithe cánachais, amhail an laghdú sealadach ar cháin speictrim bhliantúil le haghaidh bandaí 5G, agus an t-athbhreithniú ar ranníocaíochtaí na n-oibreoirí leis an gcáin bhliantúil chun teilifís phoiblí na Spáinne (cáin teilifíse) a mhaoiniú. An 15 Nollaig 2021, d’ fhormheas an Coimisiún Eorpach scéim de chuid na Spáinne dar luach EUR 150 milliún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta chun tacú le himscaradh bonneagair éighníomhaigh le haghaidh líonraí móibíleacha

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda sa Spáinn

Le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, glacadh, síntiúis agus treá, cumhdach teicneolaíochtaí agus costais éagsúla leathanbhanda, seiceáil tuarascálacha an scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa

Béarla

Spáinnis

Eolas teagmhála

BCO an Spáinn (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Claochlaithe Dhigitigh na Spáinne

Seoladh: Paseo de la Castellana 162, 28046 Maidrid, an Spáinn Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 34 91 34 62 721 Suíomh Gréasáin

An Státrúnaí Teileachumarsáide agus Bonneagair Dhigitigh (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Seoladh: Paseo de la Castellana 160, 28046 Maidrid, an Spáinn Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 34 91 349 46 40 Suíomh Gréasáin

An Coimisiún Náisiúnta um Margaí agus Iomaíocht (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Seoladh: Alcalá 47, 28014 Maidrid, an Spáinn Teagmháil trí ríomhphost Fón: + 34 91 432 9600 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Go-ahead for IRIS²: satellite broadband for rural and remote areas

The EU Council adopted the IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) on 7 March 2023 and gave the final go-ahead for new EU satellite constellation.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.