Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

    Vizuální vysvětlení blokování a škrcení: každý Evropan musí mít přístup k otevřenému internetu

Náš závazek k otevřenému přístupu k internetu

Nařízení EU o otevřeném přístupu k internetu přiznává koncovým uživatelům přímo použitelné právo na přístup k zákonnému obsahu a službám podle jejich volby prostřednictvím jejich služby přístupu k internetu a jejich šíření. Nařízení rovněž zakotvuje zásadu nediskriminačního řízení dopravy. Zároveň umožňuje přiměřené řízení provozu a s nezbytnými zárukami i „specializované služby“.

Toto nařízení (2015/2120) použitelné od roku 2016 je významným úspěchem evropské digitální strategie. Společná pravidla EU týkající se otevřeného přístupu k internetu zajišťují, aby se stejná ustanovení uplatňovala v celé Evropě.

Prosazování pravidel otevřeného přístupu k internetu je důležitým úkolem vnitrostátních regulačních orgánů, které by měly v nejvyšší možné míře zohlednit revidované pokyny sdružení BEREC k provádění nařízení o otevřeném přístupu k internetu, které BEREC přijaly v červnu 2020 a mění pokyny ze dne 30. srpna 2016. Komise nadále pozorně sleduje uplatňování nařízení. 

Podle těchto pravidel není v EU povoleno blokování, omezování a diskriminace internetového provozu ze strany poskytovatelů internetových služeb. Existují tři výjimky: dodržování zákonných povinností; integrita sítě; řízení přetížení ve výjimečných a dočasných situacích.

S veškerým provozem je třeba zacházet stejně. Například v rámci služby přístupu k internetu nelze upřednostňovat provoz. Rovné zacházení stále umožňuje přiměřené každodenní řízení dopravy podle objektivně odůvodněných technických požadavků, které musí být nezávislé na původu nebo místě určení provozu a na jakýchkoli obchodních hlediscích. 

Nařízení objasňuje požadavky na poskytování specializovaných služeb se zvláštními požadavky na kvalitu ze strany poskytovatelů přístupu k internetu a poskytovatelů obsahu a aplikací. Musí dodržovat určitá ochranná opatření, aby bylo zajištěno, že otevřený internet nebude poskytováním těchto služeb negativně ovlivněn.

Specializované služby nemohou nahradit služby přístupu k internetu; mohou být poskytnuty pouze v případě, že je k dispozici dostatečná síťová kapacita, která je kromě jakékoli služby přístupu k internetu poskytuje. Nesmí být na úkor dostupnosti nebo obecné kvality služeb přístupu k internetu pro koncové uživatele.

Úloha regulačních orgánů a pokynů sdružení BEREC

Vnitrostátní regulační orgány musí sledovat vývoj na trhu. Mají pravomoci a povinnost posuzovat řízení provozu, obchodní praktiky a dohody a účinně prosazovat nařízení.

Vnitrostátní regulační orgány musí rovněž zajistit, aby kvalita služby přístupu k internetu odrážela technologický pokrok. Mají pravomoc stanovit minimální požadavky na kvalitu služeb pro poskytovatele přístupu k internetu a další vhodná opatření k zajištění toho, aby všichni koncoví uživatelé mohli využívat služby otevřeného přístupu k internetu dobré kvality.

Dne 30. srpna 2016 vydal Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) v úzké spolupráci s Komisí a po konzultaci se zúčastněnými stranami pokyny pro provádění povinností vnitrostátních regulačních orgánů (.pdf) s cílem přispět k jednotnému uplatňování tohoto nařízení. Tyto pokyny pomáhají vnitrostátním regulačním orgánům posuzovatdohody a obchodní praktiky a „specializované služby“ na základě společného referenčního kritéria, přijímat soudržná rozhodnutí a donucovací opatření a další.

Sdružení BEREC dne 16. června 2020 přezkoumalo a zveřejnilo své aktualizované pokyny k provádění nařízení o otevřeném přístupu k internetu.

Nová verze těchto pokynů poskytuje jasné informace o obchodních nabídkách s diferencovanou cenou nebo odlišenou kvalitou. Pokyny byly vypracovány na základě zkušeností vnitrostátních regulačních orgánů a Komise za poslední čtyři roky. Jsou přizpůsobeny tak, aby lépe vyhovovaly budoucím případům použití 5G, které budou nabízet větší flexibilitu, lepší kvalitu a specializované služby pro propojené objekty.

Výroční zprávy vnitrostátních regulačních orgánů o otevřeném internetu

Podle článku 5 nařízení musí vnitrostátní regulační orgány pečlivě sledovat a zajišťovat dodržování ustanovení o otevřeném internetu. Vnitrostátní regulační orgány se žádají, aby zveřejňovaly výroční zprávy a sdílely je s Komisí a sdružením BEREC.

Komise zpřístupňuje výroční zprávy o jednotlivých zemích, které obdrží od vnitrostátních regulačních orgánů, na otevřeném internetu. Tyto zprávy byly vypracovány vnitrostátními regulačními orgány a zaslány Komisi a sdružení BEREC.

Poslední šestý soubor zpráv se týká období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022.

Předchozí zprávy

Zpráva Komise o otevřeném přístupu k internetu

Dne 30. dubna 2019 vydala Komise zprávu o provádění nařízení o přístupu k otevřenému internetu. Cílem zprávy bylo přezkoumat ustanovení nařízení o přístupu k otevřenému internetu. Komise porovnala situaci v roce 2019 se situací v roce 2015 a dospěla k závěru, že zásady nařízení jsou vhodné a účinné, pokud jde o ochranu práv koncových uživatelů a podporu internetu jako hnací síly inovací.

V této fázi nebyly v nařízení navrženy žádné změny s cílem pokračovat v tomto období regulační stability a pokračovat v ochraně práv koncových uživatelů a podporovat otevřený přístup k internetu.

Komise bude i nadále sledovat vývoj na trhu a každé čtyři roky vydá zprávu o nařízení o otevřeném přístupu k internetu.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Konektivita

Cílem EU je, aby Evropa byla do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem.

Viz také

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.